งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกู้คืนจากระบบพัง (Disaster recovery) การรื้อปรับระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกู้คืนจากระบบพัง (Disaster recovery) การรื้อปรับระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกู้คืนจากระบบพัง (Disaster recovery) การรื้อปรับระบบ
ครั้งที่ 8 การกู้คืนจากระบบพัง (Disaster recovery) การรื้อปรับระบบ

2 การกู้คืนจากระบบพัง (Disaster recovery)
เมื่อระบบคอมพิวเตอร์พังหรือเกิดความหายนะกับระบบของคอมพิวเตอร์ นั้น เราจะมีวิธีป้องกันและกู้คืนข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไร ซึ่งความหายนะ ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ อาจจะรวมถึงภัยธรรมชาติด้วยก็ได้ กรรมวิธีหลักในการป้องกันความหายนะและการกู้ข้อมูลคืน (Backup) มี รายละเอียดดังต่อไปนี้ ระบบความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security) การสำรองข้อมูล (Backup)

3 การรื้อปรับระบบ การจ้างงาน (Employment) : การทำให้เทคโนโลยีเคลื่อนไปอย่าง ช้าๆ (Trickle down technology) และความสูญเสียที่เกิดจากการริ้อปรับ ใหม่ (Re-engineering job loss) การรื้อปรับใหม่เป็นการทำให้ชุมชนข่าวสาร กลายเป็นแหล่งประโยชน์ที่สำคัญของระบบสารสนเทศ (IS) การกำหนด กระบวนการธุรกิจใหม่ สามารถทำให้ผู้จัดการระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ธุรการ ตกงาน และยิ่งกว่านั้นถ้ามีการรื้อระบบ (Re-engineering) พวกเขาจะไม่ สามารถหางานในสังคมได้ เพราะความต้องการในเรื่องแรงงานลดลง จึงมีผู้ กล่าวถึงสังคมที่จะถูกบริหารโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเล็กที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เป็นเครื่องมือ

4 ความเป็นธรรม (Equity) และการเข้าถึง (Access) : การเพิ่มความ
แตกแยกของระดับชนชั้นและสังคม (Increasing racial and social class cleavages) ทุกคนในสังคมมีโอกาสเท่าเทียมกันในยุคดิจิตอล (Digital) หรือไม่ ช่องว่างด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคมของสหรัฐอเมริกา จะทำให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IS) ได้หรือไม่

5 ความเสี่ยงของสุขภาพ (Health risks) : RSI CVS และ ความตึง
เครียดด้านเทคโนโลยี (Techno stress) อันตรายจากความตึงเครียด ซ้ำๆ [Repeative Stress Injury (RSI)] โรคภัยจากอาชีพ เกิดเมื่อกลุ่มของ กล้ามเนื้อถูกบังคับให้ทำงานอย่างเดียวกันตลอดเวลา ผลกระทบจากภาวะที่ เกินไปในการใช้กำลังมากๆ เช่นเล่นเทนนิส หรือผลกระทบจากภาวะที่เกินไป ในการใช้กำลังน้อยๆ เช่น การเล่นคีย์บอร์ด อาการที่ง่ายที่สุดของความตึง เครียดซ้ำๆ (RSI) ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีดังนี้ 1. อาการ Carpal Tunnel syndrome (CTS) ความตึงเครียดซ้ำๆ (RSI)

6 2. อาการที่เกิดจากการมองจอภาพเป็นเวลานาน [Computer Vision
Syndrome (CVS)] 3. Techno stress ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคน กับ อุปกรณ์ งาน เครื่องมือ และสภาพแวดล้อมมีดังนี้ 1.การป้อนข้อมูลเป็นพักๆ 2. การป้อนข้อมูลอย่างจริงจัง 3. การบิดคอและการเหยียดหลัง 4. การหมุนข้อมูล 5. การใช้เมาส์นานๆ 6. การนั่งโดยไม่มีตัวพักเท้า 7.ตารางแสดงโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

7 ตารางแสดงโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
โรค (Disease/risk) เหตุการณ์อ้างอิง (Incidence) ความตึงเครียดซ้ำๆ (RSI) 185,000 รายต่อปี ความเจ็บป่วยตามข้อ ไม่ทราบ (CVS) อาการระคายเคืองของตา 10 ล้านรายต่อปี แท้งลูก ไม่ทราบ เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ใช้ ความตึงเครียดทางด้านเทคโนโลยี 5-10 ล้านราย รังสี VDT/CRT

8 การกระทำของฝ่ายบริหาร (Management action) : การร่วมมือ
การประมวลด้านจริยธรรม (Corporate code of ethics) หลายบริษัทยัง ไม่ได้มีการพัฒนาประมวลการปฏิบัติด้านจริยธรรม ซึ่งบุคลากรต้องดำเนินชีวิต อย่างสิ้นหวัง และอยู่ในความมืดของการคาดหวังในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ฉะนั้นผู้จัดการจึงต้องมีการพัฒนาประมวลการปฏิบัติด้านศีลธรรมที่เป็น มาตรฐาน 5 ทัศนะ ดังนี้ 1. สิทธิและความรับผิดในด้านข่าวสาร (Information rights and obligations) 2. สิทธิและความรับผิดด้านทรัพย์สิน (Property rights and obligations)

9 3. ภาระหน้าที่และการควบคุม (Accountability and control)
4. คุณภาพระบบ (System quality) 5. คุณภาพชีวิต (Quality of life)

10 ความท้าทายของผู้บริหาร (Management challenges)
1. เข้าใจความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ (Understanding the moral’ risk of new technology) 2. กำหนดนโยบายจริยธรรมบริษัทที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Establishing corporate ethics policies that include IS issues)

11 Biometrics การใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ (Finger Print)
 การบันทึกลักษณะโครงหน้าของมนุษย์ การบันทึกความจำของเสียง (Voice Print) ภาพตัวอย่างกราฟของคลื่นเสียงที่ถูกแปลงเป็นตัวเลข การบันทึกม่านตา (Iris)


ดาวน์โหลด ppt การกู้คืนจากระบบพัง (Disaster recovery) การรื้อปรับระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google