งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การกู้คืนจากระบบพัง (Disaster recovery) การรื้อปรับระบบ ครั้งที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การกู้คืนจากระบบพัง (Disaster recovery) การรื้อปรับระบบ ครั้งที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การกู้คืนจากระบบพัง (Disaster recovery) การรื้อปรับระบบ ครั้งที่ 8

2 2 การกู้คืนจากระบบพัง (Disaster recovery) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์พังหรือเกิดความหายนะกับ ระบบของคอมพิวเตอร์ นั้น เราจะมีวิธีป้องกันและกู้คืนข้อมูลเหล่านั้นได้ อย่างไร ซึ่งความหายนะ ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ อาจจะรวมถึง ภัยธรรมชาติด้วยก็ได้ กรรมวิธีหลักในการป้องกันความหายนะและการกู้ ข้อมูลคืน (Backup) มี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ระบบความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security) 2. การสำรองข้อมูล (Backup)

3 3 การรื้อปรับระบบ การจ้างงาน (Employment) : การทำให้ เทคโนโลยีเคลื่อนไปอย่าง ช้าๆ (Trickle down technology) และความ สูญเสียที่เกิดจากการริ้อปรับ ใหม่ (Re-engineering job loss) การรื้อปรับ ใหม่เป็นการทำให้ชุมชนข่าวสาร กลายเป็นแหล่งประโยชน์ที่สำคัญของระบบ สารสนเทศ (IS) การกำหนด กระบวนการธุรกิจใหม่ สามารถทำให้ผู้จัดการ ระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ธุรการ ตกงาน และยิ่งกว่านั้นถ้ามีการรื้อระบบ (Re- engineering) พวกเขาจะไม่ สามารถหางานในสังคมได้ เพราะความต้องการใน เรื่องแรงงานลดลง จึงมีผู้ กล่าวถึงสังคมที่จะถูกบริหารโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม เล็กที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เป็นเครื่องมือ

4 4 ความเป็นธรรม (Equity) และการเข้าถึง (Access) : การเพิ่มความ แตกแยกของระดับชนชั้นและสังคม (Increasing racial and social class cleavages) ทุกคนในสังคมมีโอกาสเท่าเทียมกันใน ยุคดิจิตอล (Digital) หรือไม่ ช่องว่างด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ ในสังคมของสหรัฐอเมริกา จะทำให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IS) ได้หรือไม่

5 5 ความเสี่ยงของสุขภาพ (Health risks) : RSI CVS และ ความตึง เครียดด้านเทคโนโลยี (Techno stress) อันตรายจาก ความตึงเครียด ซ้ำๆ [Repeative Stress Injury (RSI)] โรคภัยจากอาชีพ เกิด เมื่อกลุ่มของ กล้ามเนื้อถูกบังคับให้ทำงานอย่างเดียวกันตลอดเวลา ผลกระทบจากภาวะที่ เกินไปในการใช้กำลังมากๆ เช่นเล่นเทนนิส หรือ ผลกระทบจากภาวะที่เกินไป ในการใช้กำลังน้อยๆ เช่น การเล่นคีย์บอร์ด อาการที่ ง่ายที่สุดของความตึง เครียดซ้ำๆ (RSI) ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีดังนี้ 1. อาการ Carpal Tunnel syndrome (CTS) ความตึงเครียดซ้ำๆ (RSI)

6 6 2. อาการที่เกิดจากการมองจอภาพเป็นเวลานาน [Computer Vision Syndrome (CVS)] 3. Techno stress ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง คน กับ อุปกรณ์ งาน เครื่องมือ และสภาพแวดล้อมมีดังนี้ 1. การป้อนข้อมูลเป็นพักๆ 2. การป้อนข้อมูล อย่างจริงจัง 3. การบิดคอและการเหยียดหลัง 4. การหมุนข้อมูล 5. การใช้เมาส์นานๆ 6. การนั่งโดยไม่มีตัวพักเท้า 7. ตารางแสดง โรคภัยที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

7 7 ตารางแสดงโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โรค (Disease/risk) เหตุการณ์อ้างอิง (Incidence) ความตึงเครียดซ้ำๆ (RSI)185,000 รายต่อปี ความเจ็บป่วยตามข้อไม่ทราบ (CVS) อาการระคายเคือง ของตา 10 ล้านรายต่อปี แท้งลูกไม่ทราบ เกี่ยวข้องกับ สารเคมีที่ใช้ ความตึงเครียดทางด้าน เทคโนโลยี 5-10 ล้านราย รังสี VDT/CRT ไม่ทราบ

8 8 การกระทำของฝ่ายบริหาร (Management action) : การร่วมมือ การประมวลด้านจริยธรรม (Corporate code of ethics) หลายบริษัทยัง ไม่ได้มีการพัฒนาประมวลการปฏิบัติด้านจริยธรรม ซึ่งบุคลากรต้องดำเนินชีวิต อย่างสิ้นหวัง และอยู่ในความมืดของการคาดหวังใน การปฏิบัติให้ถูกต้อง ฉะนั้นผู้จัดการจึงต้องมีการพัฒนาประมวลการปฏิบัติ ด้านศีลธรรมที่เป็น มาตรฐาน 5 ทัศนะ ดังนี้ 1. สิทธิและความรับผิดในด้านข่าวสาร (Information rights and obligations) 2. สิทธิและความรับผิดด้านทรัพย์สิน (Property rights and obligations)

9 9 3. ภาระหน้าที่และการควบคุม (Accountability and control) 4. คุณภาพระบบ (System quality) 5. คุณภาพชีวิต (Quality of life)

10 10 ความท้าทายของผู้บริหาร (Management challenges) 1. เข้าใจความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ (Understanding the moral’ risk of new technology) 2. กำหนดนโยบายจริยธรรมบริษัทที่เกี่ยวกับระบบ สารสนเทศ (Establishing corporate ethics policies that include IS issues)

11 11 Biometrics Biometrics การใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ (Finger Print) การบันทึกลักษณะโครงหน้าของมนุษย์ การบันทึกม่านตา (Iris) การบันทึกความจำของเสียง (Voice Print) ภาพตัวอย่างกราฟของคลื่นเสียงที่ถูกแปลงเป็นตัวเลข


ดาวน์โหลด ppt 1 การกู้คืนจากระบบพัง (Disaster recovery) การรื้อปรับระบบ ครั้งที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google