งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำข้างcurb

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำข้างcurb"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำข้างcurb
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

2 ความเป็นมาและปัญหา ในสายทางที่เป็นถนน 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบ่งทิศทางการจราจร และมีสภาพภูมิประเทศเป็นทางคดเคี้ยว มีความลาดชัน ในบริเวณที่มีการยกโค้ง ในช่วงฤดูฝน น้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวทาง จะไหลเข้าหาเกาะกลาง และสะสมปริมาณเป็นจำนวนมาก เมื่อไหลมาถึงจุดหนึ่งน้ำจะไหลข้ามผิวทาง ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง การบังคับทิศทางน้ำ ไม่ให้ไหลข้ามผิวทางจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงได้ แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

3 หลักการและเหตุผล การปูผิวโดยการเว้นให้มีช่องห่างจากเกาะกลางประมาณ เซนติเมตร จะทำให้มีช่องขนาดเล็ก ซึ่งจะคอยรับปริมาณน้ำฝน ไม่ให้กระจายไปบนผิวทาง และยังช่วยดักตะกอนดิน ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดผิวทาง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

4 การดำเนินการ ตรวจสอบ และกำหนดจุดดำเนินการ ในพื้นที่ ที่มีความลาดชัน มีการยกโค้ง เว้นระยะห่างการปูผิวจากขอบเกาะกลาง เซนติเมตร ปูผิวทาง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

5 รูปตัด ทางที่ปูผิวแบบปกติ
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

6 รูปตัดทางที่ปูผิวแบบเว้นร่องข้างcurb
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

7 เปรียบเทียบทางที่ปูผิวปกติ กับ ทางที่ปูผิวแบบเว้นร่องข้าง curb
การปูผิวแบบเว้นร่อง การปูผิวแบบปกติ แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

8 การไหลของน้ำเมื่อมีฝนตกทางที่ปูผิวปกติ
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

9 การไหลของน้ำเมื่อมีฝนตกทางที่ปูผิวแบบเว้นร่อง curb
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

10 ประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลมาบนผิวทาง
ลดอุบัติเหตุจากถนนลื่น แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

11 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำข้างcurb

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google