งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านข้อร้องเรียนของกรมทางหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านข้อร้องเรียนของกรมทางหลวง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านข้อร้องเรียนของกรมทางหลวง
ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านข้อร้องเรียนของกรมทางหลวง โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง

2 ช่องทางที่เปิดให้ประชาชนร้องเรียน
กรมทางหลวงจัดให้มี สื่อภายนอก 1.เว็บไซต์ (ผ่าน Banner ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์) 2.โทรศัพท์-โทรสาร 4.สายด่วน 1586 5.อีเมล์ 6.จดหมาย 7. รายการสื่อกลางทางหลวง 8. อื่นๆ เช่น มาด้วยตัวเอง 1. หนังสือพิมพ์ 2.สายด่วน กทม. 1555 3. ศูนย์ปลอดภัยกระทรวงคมนาคม 4.ศูนย์บริการภาครัฐ 1111 5.ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 6. สื่อวิทยุ เช่น จส.100 ,สวพ.91

3 กระบวนการทำงาน เรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ นำเสนอผ่านระบบสารสนเทศ
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ เว็บไซต์กรมทางหลวงwww.doh.go.th พิจารณาเสนออธิบดีกรมทางหลวง รับทราบ/สั่งการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข/ชี้แจง อธิบดีกรมทางหลวง สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไข ชี้แจง ตรวจสอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ

4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งตอบทาง สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบคำตอบเผยแพร่ผ่านระบบ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตอบตามแหล่งที่มา สิ้นสุด/ในกรณีนั้น ๆ สำนักงานประชาสัมพันธ์สรุปภาพรวม เรื่องร้องเรียนเสนอ อธิบดีกรมทางหลวงเพื่อทราบนำข้อมูลมากำหนดเป็นนโยบาย


ดาวน์โหลด ppt ด้านข้อร้องเรียนของกรมทางหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google