งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอแจ้ห่ม. วันที่ เมษายนพฤษภา คม มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอแจ้ห่ม. วันที่ เมษายนพฤษภา คม มีนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอแจ้ห่ม

2

3

4

5 วันที่ เมษายนพฤษภา คม มีนาคม

6

7 Case ที่ 1 ดญ. เกวริ นทร์ การไว เลขที่ 165 เริ่มป่วย 11 มีค. 52 พบ 13 มีค. 52 Dx.DHF Case ที่ 2 นส. ชไมพร น่าชม เลขที่ 24 เริ่มป่วย 28 มีค. 52 พบ 31 มีค. 52 Dx. DHF รพศ. Case ที่ 3 นาย พงพัฒน์ ทานันชัย เลขที่ 11 เริ่มป่วย 11 เมย. 52 พบ 13 เมย. 52 Dx. DHF Case ที่ 4 นางบัว ลอย น่าชม เลขที่ 149 เริ่มป่วย 10 เมย. 52 พบ 14 เมย. 52 Dx. DF Case ที่ 5 นส. จุฑามาศ ดวงทวีบุญ เลขที่ 98 เริ่มป่วย 15 เมย. 52 พบ 16 เมย. 52 Dx. DF Case ที่ 6 นายพงษ์ ศักดิ์ มีจริง เลขที่ 150 เริ่มป่วย 19 เมย. 52 พบ 20 เมย. 52 Dx. DF Case ที่ 7 นายพงษ์ ศิริ ทีเก่ง เลขที่ 190 เริ่มป่วย 21 เมย. 52 พบ 25 เมย. 52 Dx. DF Case ที่ 8 นาย ภิญโญ ตากล้า เลขที่ 2 เริ่มป่วย 21 เมย. 52 พบ 27 เมย. 52 Dx. DF Case ที่ 9 ดญ. นิรบล อยู่สบาย เลขที่ 95 เริ่มป่วย 28 เมย. 52 พบ 5 พค. 52 Dx. DF Case ที่ 10 นายธีระ สูตรเลข เลขที่ 143 เริ่มป่วย 1 พค. 52 พบ 5 พค. 52 Dx. DF Case ที่ 11 นายวรัญญู หิรัญพิพัฒน์ เลขที่ 159 เริ่มป่วย 29 เมย. 52 พบ 6 พค. 52 Dx. DF Case ที่ 12 นางบัวลอย น่า ชม เลขที่ 92 เริ่มป่วย 4 พค. 52 พบ 7 พค. 52 Dx. DF บ. ใหม่พัฒนา ม.6 ต. แม่สุก (18.79423, 99.57608) TH Geocode: H3SI-BKDC7

8 การสำรวจครั้งที่ 1 การสำรวจครั้งที่ 2 การสำรวจครั้งที่ 3 การสำรวจครั้งที่ 4

9 การสำรวจสภาพแวดล้อม

10 การดำเนินงานควบคุมและป้องกัน โรค

11 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ระบบการสนับสนุน ช่วงระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน การควบคุมการระบาดในช่วง วันหยุดและช่วงเทศกาล การวิเคราะห์ข้อมูล – ผู้ป่วย : กลุ่มอายุ อาชีพ – ช่วงระยะเวลาของการเจ็บป่วย – พื้นที่เกิดการระบาด – ปัจจัยเสี่ยง : การสำรวจสภาพแวดล้อม พื้นที่ เสี่ยง ผู้ป่วยรายแรกในพื้นที่ การมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรค ของประชาชนในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt 1 การควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอแจ้ห่ม. วันที่ เมษายนพฤษภา คม มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google