งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kanchanapisek Samutprakan Technical College ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kanchanapisek Samutprakan Technical College ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kanchanapisek Samutprakan Technical College ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร

2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน คุณภาพภายใน Kanchanapisek Samutprakan Technical College เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร

3

4 นายอนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ นายสมชาย นิมานะ กรรมการ นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้ว กรรมการและเลขานุการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓

5 ปฏิทินการดำเนินงาน ลำดับที่รายละเอียดระยะเวลา 1.ศึกษาเอกสารรายละเอียดตัวบ่งชี้พ.ค. ๕๔- เม.ย. ๕๕ 2.ประชุมคณะทำงานพ.ค. ๕๔, ก.ย.๕๔ก.พ. ๕๕, มี.ค. ๕๕ 3.รวบรวมเอกสาร โครงการ/กิจกรรมต.ค. ๕๔, มี.ค. ๕๕ 4.สรุปรายละเอียด/หาเอกสารหลักฐานมี.ค. ๕๕ 5.นำส่งสรุปรายงานเม.ย. ๕๕ เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร

6 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายใน คำอธิบาย ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา อาชีวศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่ง ครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทั้งให้ เปิดเผยการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร

7 นิยาม การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การนำผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบให้มี คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเทียบกับ คะแนนการประเมินคุณภาพภายในครั้งก่อนหน้า โดยพิจารณาคะแนนใน ระดับสถานศึกษาเท่านั้น ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายใน เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร

8 สรุปพบว่า มีการพัฒนาต่อเนื่องในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๕๔ ผลการดำเนินงานพบว่า

9 ประเด็นการพิจารณา มี / ไม่มีการปฏิบัติ รายละเอียดและผลการปฏิบัติงาน แหล่งข้อมูล / หลักฐาน / ร่องรอย 1. ผลประเมิน มาตรฐานที่ว่าด้วย ผลการจัดการศึกษา เพิ่มขึ้นและเปลี่ยน ระดับคุณภาพสูงขึ้น ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา ปรากฏ ดังนี้ ปี ๒๕๕๒ = ๓.๓๒ ระดับ พอใช้ ปี ๒๕๕๓ = ๓.๖๖ ระดับ ดี ปี ๒๕๕๔ = ๔.๐๘ ระดับ ดี รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ สถานศึกษาโดย ต้นสังกัด ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒(จาก SAR ๒๕๕๒) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓(จาก SAR ๒๕๕๓) ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตัวบ่งชี้ที่ 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายใน เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร

10 ประเด็นการพิจารณา มี / ไม่มีการปฏิบัติ รายละเอียดและผลการปฏิบัติงาน แหล่งข้อมูล / หลักฐาน / ร่องรอย 2. ผลประเมินมาตรฐานที่ว่า ด้วยการจัดการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญเพิ่มขึ้น และเปลี่ยน ระดับคุณภาพสูงขึ้น ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปรากฏดังนี้ ปี ๒๕๕๒ = ๔.๗๐ ระดับ ดีมาก ปี ๒๕๕๓ = ๔.๗๓ ระดับ ดีมาก ปี ๒๕๕๔ = ๔.๗๘ ระดับ ดีมาก รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ สถานศึกษาโดย ต้นสังกัด ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒(จาก SAR ๒๕๕๒) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓(จาก SAR ๒๕๕๓) ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตัวบ่งชี้ที่ 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายใน เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร

11 ประเด็นการพิจารณา มี / ไม่มีการปฏิบัติ รายละเอียดและผลการปฏิบัติงาน แหล่งข้อมูล / หลักฐาน / ร่องรอย ๓. ผลประเมินมาตรฐาน ที่ว่าด้วยการบริหารจัด การศึกษาเพิ่มขึ้น และ เปลี่ยนระดับคุณภาพสูง ขึ้น ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ปรากฏดังนี้ ปี ๒๕๕๒ = ๔.๕๐ ระดับ ดี ปี ๒๕๕๓ = ๔.๕๐ ระดับ ดี ปี ๒๕๕๔ = ๕.๐๐ ระดับ ดีมาก รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ สถานศึกษาโดย ต้นสังกัด ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒(จาก SAR ๒๕๕๒) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓(จาก SAR ๒๕๕๓) ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตัวบ่งชี้ที่ 13การพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายใน เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร

12 ประเด็นการพิจารณา มี / ไม่มีการปฏิบัติ รายละเอียดและผลการปฏิบัติงาน แหล่งข้อมูล / หลักฐาน / ร่องรอย ๔. ผลประเมินมาตรฐาน ที่ว่าด้วยการประกัน คุณภาพภายในเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนระดับ คุณภาพสูงขึ้น ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ปรากฏ ดังนี้ ปี ๒๕๕๒ = ๔.๕๐ ระดับ ดี ปี ๒๕๕๓ = ๔.๕๐ ระดับ ดี ปี ๒๕๕๔ = ๔.๕๐ ระดับ ดี รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ สถานศึกษาโดย ต้นสังกัด ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒(จาก SAR ๒๕๕๒) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓(จาก SAR ๒๕๕๓) ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตัวบ่งชี้ที่ 13การพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายใน เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร

13 ประเด็นการพิจารณา มี / ไม่มีการปฏิบัติ รายละเอียดและผลการปฏิบัติงาน แหล่งข้อมูล / หลักฐาน / ร่องรอย ๕. ผลประเมินใน ภาพรวมของ สถานศึกษาเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนระดับ คุณภาพสูงขึ้น ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ปรากฏดังนี้ ปี ๒๕๕๒ = ๔.๔๕ ระดับ ดี ปี ๒๕๕๓ = ๔.๕๑ ระดับ ดีมาก ปี ๒๕๕๔ = ๔.๖๗ ระดับ ดีมาก รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ สถานศึกษาโดย ต้นสังกัด ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒(จาก SAR ๒๕๕๒) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๕๓ (จาก SAR ๒๕๕๓) ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตัวบ่งชี้ที่ 13การพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายใน เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร

14 ติดต่อประสานงานคณะทำงาน นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง กรรมการ อีเมล์ : pholsit.p1@hotmail.co.th โทร. ๐๘-๑๒๖๐-๒๔๗๐@hotmail.co.th วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ๒๕๙ หมู่ ๘ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๖๐ โทร.๐๒-๗๐๗๑๙๔๔ แฟกซ์ ๐๒-๗๐๗๑๙๔๔ นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้ว กรรมการและเลขานุการ อีเมล์ : mashimaro@hotmail.com โทร. ๐๘-๓๑๓๙-๓๙๖๗@hotmail.co


ดาวน์โหลด ppt Kanchanapisek Samutprakan Technical College ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google