งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการบริหารความเสี่ยง เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการบริหารความเสี่ยง เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการบริหารความเสี่ยง เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร

2

3 นายอนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ นายธีระวัตน์ สงค์แก้ว คณะทำงาน นายวิสิทธิ์ตพงศ์ แสงงาม ประธานกรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ นางสาวน้ำทิพย์ เผือกรอด คณะทำงาน นางสาวสายม่าน ภู่หลำ คณะทำงาน

4 บริหารความเสี่ยง คำอธิบาย สถานศึกษาระบุความเสี่ยงเพื่อให้สามารถวางแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนขององค์กรได้ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

5  นิยาม ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะทำให้สถานศึกษาไม่ บรรลุวัตถุประสงค์หรือเหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบเชิง ลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถานศึกษาโดยกำหนดความเสี่ยงที่สำคัญบังคับ ไว้ ๕ ด้าน ดังนี้ ๑. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางสถานศึกษา ๒. ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ๓. ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด ๔. ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ๕. ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการบริหารความเสี่ยง

6 นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเชิงบูรณาการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลิตและพัฒนากำลัง คนให้มีสรรถนะวิชาชีพก้าวสู่ประชาคมอาเซียนคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา แผนผังการบริหารความเสี่ยงของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ นักเรียน นักศึกษา การเรียนการสอน ตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง ระบบสมัครใจบำบัด การคัดกรอง นักศึกษากลุ่มปกติ การเรียนการสอน ตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง การคัดกรอง นักศึกษากลุ่มปกติ นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเชิงบูรณาการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลิตและพัฒนากำลัง คนให้มีสรรถนะวิชาชีพก้าวสู่ประชาคมอาเซียนคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ระบบสมัครใจบำบัด

7 ปฏิทินการดำเนินงาน ลำดับที่รายละเอียดระยะเวลา 1.ศึกษาเอกสารรายละเอียดตัวบ่งชี้ตุลาคม 2555 2.ประชุมคณะทำงานตุลาคม 2555 3.รวบรวมเอกสาร โครงการ/กิจกรรมตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 4.สรุปรายละเอียด/หาเอกสารหลักฐานธันวาคม 2555 5.นำส่งสรุปรายงานให้หัวหน้างานประกันคุณภาพธันวาคม 2555

8 ประเด็นการพิจารณาปีการศึกษา 2552ปีการศึกษา 2553ปีการศึกษา 2554 ๑. ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา๑๑๑ ๒.ด้านการทะเลาะวาท๑ ๑๑ ๓.ด้านสิ่งเสพติด๑๑๑ ๔.ด้านสังคม๑๑๑ ๕.ด้านการพนันและการมั่วสุม๑ ๑๑ รวม๕๕๕ ผลการดำเนินงานพบว่า

9 สรุปพบว่า มีการพัฒนาต่อเนื่องในระดับดีมาก มีค่า ผลคะแนนเท่ากับ 5 ผลการดำเนินงาน

10 ประเด็นการพิจารณา มี / ไม่มีการปฏิบัติ รายละเอียดและผลการปฏิบัติงาน แหล่งข้อมูล / หลักฐาน / ร่องรอย ๑. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษาจากทุก ส่วนงาน มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษา มีการยอมรับ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมี มาตรการให้ครู และบุคลากรในทุกหน่วยงาน มีการ ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความร่วมมือในการค้นหา/วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนด ประเด็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษาโดยมีประเด็น ความเสี่ยงเรียงตามลำดับความสำคัญที่จะต้องป้องกันและแก้ปัญหา ดังนี้ ๑. ความปลอดภัยในทรัพย์สิน / ความปลอดภัยในโรงฝึกงาน ๒. ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ๓. การเดินขึ้นลงบันได ๔. ทำป้ายนิเทศ / ป้ายเตือน / ข้อควรระวัง

11 ประเด็นการพิจารณา มี / ไม่มีการปฏิบัติ รายละเอียดและผลการปฏิบัติงาน แหล่งข้อมูล / หลักฐาน / ร่องรอย ๑.(ต่อ) -วางแผนและกำหนดมาตรการให้ครู และบุคลากรในทุกส่วนงาน ได้ ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่องดังนี้ ๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านความปลอดภัยสถานศึกษาให้จัด ดำเนินงานและปฏิบัติงานตามจุดประสงค์ของโครงการ ๒. ชี้แจงวิธีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ให้เข้าใจและปฏิบัติตาม คำแนะนำอย่างเคร่งครัด ๓. มีเครื่องหมายกำหนดทางขึ้นลงบันได ๔. จัดทำป้ายนิเทศ / ป้ายเตือน / ข้อควรระวัง

12 ประเด็นการพิจารณา มี / ไม่มีการปฏิบัติ รายละเอียดและผลการปฏิบัติงาน แหล่งข้อมูล / หลักฐาน / ร่องรอย ๒. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษาจากทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมี มาตรการให้ครู และบุคลากรในทุกหน่วยงาน มีการป้องกันและ ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ มี การแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุม ความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง -มีการสร้างความร่วมมือในการค้นหา/วิเคราะห์ความเสี่ยงและ กำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท โดยมีประเด็นความ เสี่ยงเรียงตามลำดับความสำคัญที่จะต้องป้องกัน และแก้ปัญหา ๑. การทะเลาะชกต่อยตบตี -มีมาตรการให้ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานป้องกันและควบคุมความ เสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยได้วางแผนและกำหนดให้มีการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. จัดทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมความ เสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทโดยมี โครงการต่างๆ เช่น วันไหว้ครู ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ หารายได้ ระหว่างเรียน การจำหน่ายกิจกรรมกีฬาสีและนันทนาการ นักเรียนพบครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา เป็นต้น ๒. วางแผนและกำหนดมาตรการให้ครู และบุคลากรในทุกส่วนงานได้ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้วย ตนเองอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง - รายงานผลการดำเนินโครงการ

13 ประเด็นการพิจารณา มี / ไม่มีการปฏิบัติ รายละเอียดและผลการปฏิบัติงาน แหล่งข้อมูล / หลักฐาน / ร่องรอย ๓. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษาจาก ทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความ เสี่ยงด้านสิ่งเสพติด มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครู และ บุคลากรในทุกหน่วยงาน มีการป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดย สามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง -มีการสร้างความร่วมมือในการค้นหา/วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดประเด็น ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด โดยมีประเด็นความเสี่ยง ที่จะต้องป้องกัน และ แก้ปัญหา ดังนี้ ๑. ยาเสพติด ๒. การสูบบุหรี่ ๓. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ -มีมาตรการให้ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้าน สิ่งเสพติดด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องโดยได้วางแผนและกำหนดให้มี การปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑.จัดทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่ง เสพติดโดยมีโครงการต่างๆ เช่น การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามนโยบายฯ ตรวจสุขภาพและ ตรวจสอบสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา

14 ประเด็นการพิจารณา (กิจกรรมที่ ๒) มี / ไม่มีการปฏิบัติ รายละเอียดและผลการปฏิบัติงาน แหล่งข้อมูล / หลักฐาน / ร่องรอย ๔. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษาจากทุกส่วนงาน มี ส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านสังคม (เช่น การ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร) มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ สร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครู และบุคลากรในทุกหน่วยงาน มีการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง และ มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดย สามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง -มีการสร้างความร่วมมือในการค้นหา/วิเคราะห์ความเสี่ยงและ กำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม โดยมีประเด็นความเสี่ยง เรียงตามลำดับความสำคัญที่จะต้องป้องกัน และแก้ปัญหา ดังนี้ ๑. หลีกหนีการเข้าแถว ๒. ความสัมพันธ์ชู้สาว ๓. ไม่เคารพครู / ผู้อาวุโส ๔. ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ๕. การทำแท้ง -มีมาตรการให้ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานป้องกันและควบคุมความ เสี่ยงด้านสังคมด้วยตนเองอย่างเป็น ระบบ และต่อเนื่องโดยได้วางแผนและกำหนดให้มีการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านสังคมโดยมีโครงการต่างๆ การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามนโยบายฯ ตรวจสุขภาพและตรวจสอบสารเสพนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร กีฬาและนันทนาการ วันไหว้ครู การ สอนวิชาเพศศึกษา การพบครูที่ปรึกษา เป็นต้น

15 ประเด็นการพิจารณา (กิจกรรมที่ ๒) มี / ไม่มีการปฏิบัติ รายละเอียดและผลการปฏิบัติงาน แหล่งข้อมูล / หลักฐาน / ร่องรอย ๕. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษาจาก ทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความ เสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม มีการยอมรับ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมี มาตรการให้ครู และบุคลากรในทุกหน่วยงาน มีการ ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง และ มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยง ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง -มีการสร้างความร่วมมือในการค้นหา/วิเคราะห์ความเสี่ยงและ กำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม โดยมีประเด็น ความเสี่ยงเรียงตามลำดับความสำคัญที่จะต้องป้องกัน และแก้ปัญหา ดังนี้ ๑. การมั่วสุมในห้องพัก ๒. การเล่นการพนัน ๓. การมั่วสุมในสถานที่อื่น -มีมาตรการให้ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานป้องกันและควบคุมความ เสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และ ต่อเนื่องโดยได้วางแผนและกำหนดให้มีการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. จัดทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุมโดยมี โครงการต่างๆ เช่น โครงการประชุม ผู้ปกครอง เสริมสร้างประสบการณ์คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ไหว้ครู นักเรียนพบครูที่ปรึกษา กีฬาสีภายในและนันทนาการ การหารายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น

16 คณะผู้จัดทำ ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ สงค์แก้ว E-MAIL : TEL : 089-7502719 นางสาวน้ำทิพย์ เผือกรอด E-MAIL :Namthip_MooK@hotmail.comTEL : 085-0461336Namthip_MooK@hotmail.com นางสาวสายม่าน ภู่หลำ E-MAIL :saimansang@live.comTEL : 085-8170681saimansang@live.com


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการบริหารความเสี่ยง เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google