งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือก โรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือก โรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือก โรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖

2 โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ( ๙๓โรงเรียน ) ลำดับที่ ๕๐ โรงเรียนบ้านแก่งหว้า แก่งไฮ

3 นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ( ๑๓๘ ราย ) เด็กหญิง เบญญาภา กุลนะ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อำเภอนครไทย

4 ผลการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ ทางวิชาการ (Best Practice) โรงเรียนจัดการเรียนร่วม ปี การศึกษา 2556 1. ประเภทกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม ดีเด่น ได้แก่ นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองลาน ระดับคุณภาพเหรียญทอง 2. ประเภทกระบวนการจัดการเรียนการสอน นักเรียนพิการเรียนร่วมดีเด่น ได้แก่ นางเรณู อินแตง ครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ ระดับคุณภาพ เหรียญทอง

5 ผลการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ ทางวิชาการ (Best Practice) โรงเรียนจัดการ เรียนร่วม ปีการศึกษา 2556 3. ประเภทงานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อการ พัฒนางานด้านเรียนร่วม ได้แก่ นางจำลอง เพชรทิม ครูโรงเรียนวัดน้ำ คบ ระดับคุณภาพเหรียญทอง 4. ประเภทพัฒนาสื่อ / นวัตกรรมเพื่อพัฒนา ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิด คำนวณ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการ เรียนรู้ ได้แก่ นางศิริลักษณ์ แม่งมา ครูโรงเรียนบ้าน ท่าหินลาด ระดับคุณภาพ เหรียญทอง นางนงลักษณ์ ทองเพ็ง ครูโรงเรียนบ้าน ชาติตระการ ระดับคุณภาพเหรียญ เงิน

6 มาตรการเร่งรัดคุณภาพการ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 1 กำหนดนโยบายให้ครูทุกคนมีส่วน ร่วมแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 2 ประสานผู้ปกครองโดยเฉพาะชั้น ป 3 และชั้น ป 6 ให้มีส่วนร่วมแกไขปัญหา การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของบุตร หลานและสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียน 3 จัดทำข้อมูลนักเรียน ป 3 และชั้น ป 6 เป็นรายบุคคลโดยมีแผนการซ่อมเสริม และซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล 4 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนและกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด 5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ต่อ สพป

7 ผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้น ป.3 และ 6 วันที่ 21 กันยายน 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ผลประเมินการอ่านรู้เรื่องและ สื่อสารได้ อ่านออก เสียง ป.3 จำนวน 2,041 คน ระดับดี 1,617 คน ร้อยละ 79.225 พอใช้ 245 คน. ร้อยละ 12.0039 ปรับปรุง 86 คน ร้อยละ 4.2136 อ่านไม่ได้ 88 คน. ร้อยละ 4.3116

8 ผลประเมินการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ อ่านออกเสียง ป.6 จำนวน 2,004 คน ระดับดี 1,919 คน ร้อยละ 95.7585 พอใช้ 44. คน ร้อยละ 2.1956 ปรับปรุง 25 คน ร้อยละ 1.2475 อ่านไม่ได้ 13. คน. ร้อยละ 0.6487

9 ผลการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ. ชาติตระการ เด็กปกติ จำนวนผู้เข้าสอบ 463 คน ดีพอใช้ปรับปรุง อ่านไม่ได้ / ไม่เข้าใจ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ การอ่าน 353 76.2 4 68 14.6 9 255.40173.67 ความ เข้าใจ 234 50.5 4 134 28.9 4 87 18.7 9 81.73 สรุปผล 19742.5 5 14932.1 8 9620.7 3 214.54

10 ผลการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ. ชาติตระการ เด็กพิเศษ จำนวนผู้เข้าสอบ 62 คน ดีพอใช้ปรับปรุง อ่านไม่ได้ / ไม่เข้าใจ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ การอ่าน 13 20.9 7 10 15.8 7 10 15.8 7 29 46.7 7 ความ เข้าใจ 9 14.2 9 13 20.9 7 17 27.4 2 23 37.1 0 สรุปผล 69.681117.7 4 1422.5 8 3150.0 0

11 ผลการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ. ชาติตระการ เด็กปกติ จำนวนผู้เข้าสอบ 400 คน ดีพอใช้ปรับปรุง อ่านไม่ได้ / ไม่เข้าใจ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ การอ่าน 386 96.5 0 123.00--20.50 ความ เข้าใจ 195 48.7 5 138 34.5 0 64 16.0 0 30.75 สรุปผล 19047.5 0 14235.5 0 6315.7 5 51.25

12 ผลการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ. ชาติตระการ เด็กพิเศษ จำนวนผู้เข้าสอบ 68 คน ดีพอใช้ปรับปรุง อ่านไม่ได้ / ไม่ เข้าใจ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ การอ่าน 48 70.5 9 57.35--15 22.0 6 ความเข้าใจ 27 39.7 1 22 32.3 5 68.8213 19.1 2 สรุปผล 2536.7 6 2130.8 8 68.821623.5 3


ดาวน์โหลด ppt ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือก โรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google