งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียน และนักเรียนดีเด่น ด้าน คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖

2 โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ (๙๓โรงเรียน)
ลำดับที่ ๕๐ โรงเรียนบ้านแก่งหว้า แก่งไฮ

3 นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๓๘ ราย)
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๓๘ ราย) เด็กหญิง เบญญาภา กุลนะ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อำเภอนครไทย

4 ผลการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศทางวิชาการ (Best Practice) โรงเรียนจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2556
1. ประเภทกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วมดีเด่น ได้แก่ นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน ระดับคุณภาพเหรียญทอง 2. ประเภทกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วมดีเด่น ได้แก่ นางเรณู อินแตง ครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ ระดับคุณภาพเหรียญทอง

5 ผลการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศทางวิชาการ (Best Practice) โรงเรียนจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2556
3. ประเภทงานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อการพัฒนางานด้านเรียนร่วม ได้แก่ นางจำลอง เพชรทิม ครูโรงเรียนวัดน้ำคบ ระดับคุณภาพเหรียญทอง 4. ประเภทพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ ได้แก่ นางศิริลักษณ์ แม่งมา ครูโรงเรียนบ้านท่าหินลาด ระดับคุณภาพเหรียญทอง นางนงลักษณ์ ทองเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ ระดับคุณภาพเหรียญเงิน

6 มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
1 กำหนดนโยบายให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้ 2 ประสานผู้ปกครองโดยเฉพาะชั้น ป 3 และชั้น ป 6 ให้มีส่วนร่วมแกไขปัญหา การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของบุตรหลาน และสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียน 3 จัดทำข้อมูลนักเรียน ป 3 และชั้น ป 6 เป็นรายบุคคลโดยมีแผนการซ่อม เสริมและซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล 4 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนและกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด 5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ต่อ สพป

7 ผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้น ป
ผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้น ป.3 และ วันที่ 21 กันยายน 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ผลประเมินการอ่านรู้เรื่องและ สื่อสารได้ อ่านออกเสียง ป.3 จำนวน 2,041 คน ระดับดี 1,617 คน ร้อยละ พอใช้ 245 คน. ร้อยละ ปรับปรุง 86 คน ร้อยละ อ่านไม่ได้ 88 คน. ร้อยละ

8 ผลประเมินการอ่านรู้เรื่องและ สื่อสารได้
อ่านออกเสียง ป.6 จำนวน 2,004 คน ระดับดี 1,919 คน ร้อยละ พอใช้ 44. คน ร้อยละ ปรับปรุง 25 คน ร้อยละ อ่านไม่ได้ 13. คน. ร้อยละ

9 อ่านไม่ได้/ ไม่เข้าใจ
ผลการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ.ชาติตระการ เด็กปกติ จำนวนผู้เข้าสอบ 463 คน ดี พอใช้ ปรับปรุง อ่านไม่ได้/ ไม่เข้าใจ จำนวน ร้อยละ การอ่าน 353 76.24 68 14.69 25 5.40 17 3.67 ความเข้าใจ 234 50.54 134 28.94 87 18.79 8 1.73 สรุปผล 197 42.55 149 32.18 96 20.73 21 4.54

10 อ่านไม่ได้/ ไม่เข้าใจ
ผลการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ.ชาติตระการ เด็กพิเศษ จำนวนผู้เข้าสอบ 62 คน ดี พอใช้ ปรับปรุง อ่านไม่ได้/ ไม่เข้าใจ จำนวน ร้อยละ การอ่าน 13 20.97 10 15.87 29 46.77 ความเข้าใจ 9 14.29 17 27.42 23 37.10 สรุปผล 6 9.68 11 17.74 14 22.58 31 50.00

11 อ่านไม่ได้/ ไม่เข้าใจ
ผลการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ.ชาติตระการ เด็กปกติ จำนวนผู้เข้าสอบ 400 คน ดี พอใช้ ปรับปรุง อ่านไม่ได้/ ไม่เข้าใจ จำนวน ร้อยละ การอ่าน 386 96.50 12 3.00 - 2 0.50 ความเข้าใจ 195 48.75 138 34.50 64 16.00 3 0.75 สรุปผล 190 47.50 142 35.50 63 15.75 5 1.25

12 อ่านไม่ได้/ไม่เข้าใจ
ผลการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ.ชาติตระการ เด็กพิเศษ จำนวนผู้เข้าสอบ 68 คน ดี พอใช้ ปรับปรุง อ่านไม่ได้/ไม่เข้าใจ จำนวน ร้อยละ การอ่าน 48 70.59 5 7.35 - 15 22.06 ความเข้าใจ 27 39.71 22 32.35 6 8.82 13 19.12 สรุปผล 25 36.76 21 30.88 16 23.53


ดาวน์โหลด ppt ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google