งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก. การบริหารจัดการกองทุน กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก. การบริหารจัดการกองทุน กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก. การบริหารจัดการกองทุน กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 80% ทุกครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 80% ทุกครั้ง มีการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนอย่างน้อย ตามแบบประเมินที่กำหนดเพื่อการพัฒนากองทุน มีการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนอย่างน้อย ตามแบบประเมินที่กำหนดเพื่อการพัฒนากองทุน

2 ก. การบริหารจัดการกองทุน มีการจัดทำระเบียบข้อบังคับของกองทุน มีรายงานการประชุมที่มีมติการอนุมัติแผนงาน / โครงการครบ กิจกรรมหมวด 1-3 มีโครงการรองรับและทุก โครงการมีการทำข้อตกลงและมีหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน กิจกรรมหมวด 4 ( การบริหารจัดการกองทุน ) มี บันทึกมติกรรมการหรือมีการใช้จ่ายตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน และมีหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน ไม่มีโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ ข้อห้ามในการใช้จ่ายเงินของกองทุน เช่น การ จ่ายเบี้ยยังชีพ การศึกษาดูงาน การแจกจ่าย สิ่งของ การก่อสร้างต่าง ๆ

3 ก. การบริหารจัดการกองทุน มีรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการอย่าง น้อยทุกไตรมาส มีการรายงานผมการดำเนินงานของแต่ละ โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ มีการรายงานการใช้เงินตามกิจกรรม / โครงการ ครบถ้วนแล้วถูกต้องอย่างน้อยทุกไตรมาสใน Website สปสช. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย 50% ของเงิน ในบัญชีทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น ๆ

4 ผลการดำเนินงานของกองทุนในหมวด กิจกรรม 4 ประเภท 1. จัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 2. สนับสนุนหน่วยบริการ 3. สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและ ชุมชนท้องถิ่น 4. การบริหารจัดการกองทุน

5 การมีส่วนร่วม คณะกรรมการผ่านการคัดเลือกตามประกาศ สปสช มีการประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง มีบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง ที่ปรึกษากองทุนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี

6 การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความ สนใจของชุมชนต่อบทบาท ภารกิจ และ ผลงานของกองทุน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข่าวสาร หรือผลการดำเนินงานของกองทุนผ่านสื่อต่าง ๆ มีเวทีประชาคมเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุน มีการสำรวจความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพ

7 การสมทบเงินเข้ากองทุน อปท. และประชาชน 3.1 มีการสมทบเงินกองทุนจาก อปท. ครบทุกปี อย่างต่อเนื่องและตามเกณฑ์ ดังนี้ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดหรือมากกว่า เกณฑ์ขั้นต่ำไม่เกิน 20% (1 คะแนน ) มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 20% (2 คะแนน ) มากว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 50% (3 คะแนน )

8

9 จำนวนประชากรตามสถิติการ ทะเบียนราษฎร รายการ ปีปัจจุบันปีที่แล้ว 2 ปีที่แล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ. ย.255 ๓ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ. ย.255 ๒ ข้อมูลณ วันที่ 30 มิ. ย.255 ๑ ข้อมูลณ วันที่ 30 มิ. ย.25 ๕๐ หน่วย นับ ประชากร ชาย , 3353, 3683, 318 ( คน ) ประชากร หญิง , 7893, 8103, 732 ( คน ) รวม ประชากร ,1247,1787,050 ( คน ) จำนวน บ้าน , 0333, 9343, 868 ( หลังคา เรือน )

10 ข้อมูลด้านการเงินของกองทุน ปีงบประม าณ เงินสมทบ สปสช. เงินอุดหนุน จากเทศบาล เงิน สมทบ จาก ชุมชน เงินสมทบ จากแหล่ง อื่นๆ รายทั้ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 264, , , ๒๕๕๒ 268, , , , ๒๕๕๓ 280, , , , ๒๕๕๔ 284, , , , รวม 1,098, , ,807,519.21

11 การดำเนินกิจกรรมกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล พนมสารคาม ปีงบประมาณ 2554 ประเภทกิจกรรม งบประมา ณที่จัดสรร งบประมา ณที่ใช้ไป ร้อยละ ประเภทที่ 1 จัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุด สิทธิประโยชน์ 596, , ประเภทที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณแก่ หน่วยบริการสาธารณสุข 207, ประเภทที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพโดย ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 655, , ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนและ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ( ร้อยละ 10) 80, , รวมทุกประเภทกิจกรรม 1,538, ,

12


ดาวน์โหลด ppt ก. การบริหารจัดการกองทุน กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google