งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก. การบริหารจัดการกองทุน กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก. การบริหารจัดการกองทุน กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก. การบริหารจัดการกองทุน กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 80% ทุกครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 80% ทุกครั้ง มีการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนอย่างน้อย ตามแบบประเมินที่กำหนดเพื่อการพัฒนากองทุน มีการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนอย่างน้อย ตามแบบประเมินที่กำหนดเพื่อการพัฒนากองทุน

2 ก. การบริหารจัดการกองทุน มีการจัดทำระเบียบข้อบังคับของกองทุน มีรายงานการประชุมที่มีมติการอนุมัติแผนงาน / โครงการครบ กิจกรรมหมวด 1-3 มีโครงการรองรับและทุก โครงการมีการทำข้อตกลงและมีหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน กิจกรรมหมวด 4 ( การบริหารจัดการกองทุน ) มี บันทึกมติกรรมการหรือมีการใช้จ่ายตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน และมีหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน ไม่มีโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ ข้อห้ามในการใช้จ่ายเงินของกองทุน เช่น การ จ่ายเบี้ยยังชีพ การศึกษาดูงาน การแจกจ่าย สิ่งของ การก่อสร้างต่าง ๆ

3 ก. การบริหารจัดการกองทุน มีรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการอย่าง น้อยทุกไตรมาส มีการรายงานผมการดำเนินงานของแต่ละ โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ มีการรายงานการใช้เงินตามกิจกรรม / โครงการ ครบถ้วนแล้วถูกต้องอย่างน้อยทุกไตรมาสใน Website สปสช. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย 50% ของเงิน ในบัญชีทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น ๆ

4 ผลการดำเนินงานของกองทุนในหมวด กิจกรรม 4 ประเภท 1. จัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 2. สนับสนุนหน่วยบริการ 3. สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและ ชุมชนท้องถิ่น 4. การบริหารจัดการกองทุน

5 การมีส่วนร่วม คณะกรรมการผ่านการคัดเลือกตามประกาศ สปสช มีการประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง มีบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง ที่ปรึกษากองทุนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี

6 การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความ สนใจของชุมชนต่อบทบาท ภารกิจ และ ผลงานของกองทุน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข่าวสาร หรือผลการดำเนินงานของกองทุนผ่านสื่อต่าง ๆ มีเวทีประชาคมเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุน มีการสำรวจความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพ

7 การสมทบเงินเข้ากองทุน อปท. และประชาชน 3.1 มีการสมทบเงินกองทุนจาก อปท. ครบทุกปี อย่างต่อเนื่องและตามเกณฑ์ ดังนี้ 3.1.1 ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดหรือมากกว่า เกณฑ์ขั้นต่ำไม่เกิน 20% (1 คะแนน ) 3.1.2 มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 20% (2 คะแนน ) 3.1.3 มากว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 50% (3 คะแนน )

8

9 จำนวนประชากรตามสถิติการ ทะเบียนราษฎร รายการ ปีปัจจุบันปีที่แล้ว 2 ปีที่แล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ. ย.255 ๓ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ. ย.255 ๒ ข้อมูลณ วันที่ 30 มิ. ย.255 ๑ ข้อมูลณ วันที่ 30 มิ. ย.25 ๕๐ หน่วย นับ ประชากร ชาย 3321 3, 3353, 3683, 318 ( คน ) ประชากร หญิง 3775 3, 7893, 8103, 732 ( คน ) รวม ประชากร 7096 7,1247,1787,050 ( คน ) จำนวน บ้าน 4084 4, 0333, 9343, 868 ( หลังคา เรือน )

10 ข้อมูลด้านการเงินของกองทุน ปีงบประม าณ เงินสมทบ สปสช. เงินอุดหนุน จากเทศบาล เงิน สมทบ จาก ชุมชน เงินสมทบ จากแหล่ง อื่นๆ รายทั้ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 264,375. 00 135,000.000446.64399,821.64 ๒๕๕๒ 268,725. 00135,000.0002,119.76405,844.76 ๒๕๕๓ 280,600. 00147,500.0002,898.30430,998.30 ๒๕๕๔ 284,760. 00284,600.0001,494.51570,854.51 รวม 1,098,46 0.00702,100.0006959.211,807,519.21

11 การดำเนินกิจกรรมกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล พนมสารคาม ปีงบประมาณ 2554 ประเภทกิจกรรม งบประมา ณที่จัดสรร งบประมา ณที่ใช้ไป ร้อยละ ประเภทที่ 1 จัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุด สิทธิประโยชน์ 596,500.0 0 137,018. 00 22.97 ประเภทที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณแก่ หน่วยบริการสาธารณสุข 207,000.0 0 00 ประเภทที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพโดย ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 655,400.0 0 274,500. 00 41.88 ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนและ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ( ร้อยละ 10) 80,000.00 35,500.0 0 44.38 รวมทุกประเภทกิจกรรม 1,538,900. 00 447,018. 00 29.05

12


ดาวน์โหลด ppt ก. การบริหารจัดการกองทุน กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google