งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รวบรวมโดย นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รวบรวมโดย นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, Ph.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รวบรวมโดย นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, Ph.D.
คิด 2 ชั้น 10 เชิง รวบรวมโดย นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, Ph.D.

2 คิด / ชั้น 1. คิดอย่างชาวโลก ทำแบบชาวบ้าน Think globally, act locally
2. ทำอย่างบูรณาการ บนฐานคิดแบบองค์รวม Integrated approach on holistic basis

3 คิด10 เชิง 1. คิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
ไม่คล้อยตาม สงสัย ตั้งคำถาม ท้าทาย โต้แย้ง แบบมีเหตุผล 2. คิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) จำแนก แยกแยะ(องค์ประกอบ) หาความสัมพันธ์ หาเหตุ หาผล ที่แท้จริง

4 คิด10 เชิง 3. คิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis-type Thinking)
รวมองค์ประกอบ ผสมผสาน บูรณาการ ให้เกิดความคิดใหม่ สิ่งใหม่ 4. คิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) พิจารณาความเหมือนและความต่าง หาข้อดี ข้อด้อย เพื่อหาทางเลือก ที่ดี

5 คิด10 เชิง 5. คิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking)
รวม ประสานข้อมูลทั้งหมด สร้างกรอบความคิด คิดรวบยอด (จากฐานถึงยอด) 6. คิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) (ขยายความ)คิด(ออก)นอกกรอบ(ความคิดเดิม) คิด(สิ่ง)ใหม่ ที่ไม่มีมาก่อน

6 คิด10 เชิง 7. คิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking)
คงหลักเดิม แต่ปรับใช้ประโยชน์(ใหม่)ในบริบทใหม่อย่างเหมาะสม 8. คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) กำหนดแนวทางที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัด เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

7 คิด10 เชิง 9. คิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking)
เชื่อมโยง หลอมรวม แนวคิดหลากหลาย เข้าหาแกนหลักเป็นหนึ่งเดียวกัน 10. คิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) คาดการณ์สิ่งที่จะเกิด(ล่วงหน้า)ในอนาคต อย่างมีหลักเกณฑ์เหมาะสม

8 ศิลปะการตั้งคำถาม Arts of Questioning
คำถามคือหัวใจและวิญญาณของการฝึกอบรม เพื่อเอื้ออำนวยการเรียนรู้(Questioning is the heart and soul of training—to facilitate learning) คำถามเป็น การกระตุ้น ประเมิน และทบทวน ถามให้ถูก Asking the right question

9 ศิลปะการตั้งคำถาม Arts of Questioning
ตั้งคำถามให้ ง่าย ตรง และชัด ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงคำถามที่สับสน ถามแล้วหยุดนิ่ง รอสัก 3-5 วินาที เพื่อให้เวลาคิด ตอบ ทวนคำตอบเพื่อช่วยให้กระจ่างชัด สนับสนุนประเด็น ขยายความคิด

10 A range of Questions Inference Question, Interpretation Question,
Transfer Question, Reflective Question, Questions about hypotheses


ดาวน์โหลด ppt รวบรวมโดย นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google