งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คิด 2 ชั้น 10 เชิง รวบรวมโดย นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คิด 2 ชั้น 10 เชิง รวบรวมโดย นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, Ph.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คิด 2 ชั้น 10 เชิง รวบรวมโดย นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, Ph.D.

2 คิด / ชั้น 1. คิดอย่างชาวโลก ทำแบบชาวบ้าน Think globally, act locally1. คิดอย่างชาวโลก ทำแบบชาวบ้าน Think globally, act locally 2. ทำอย่างบูรณาการ บนฐานคิดแบบ องค์รวม Integrated approach on holistic basis2. ทำอย่างบูรณาการ บนฐานคิดแบบ องค์รวม Integrated approach on holistic basis

3 คิด 10 เชิง 1. คิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)1. คิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ไม่คล้อยตาม สงสัย ตั้งคำถาม ท้า ทาย โต้แย้ง แบบมีเหตุผล 2. คิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)2. คิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) จำแนก แยกแยะ ( องค์ประกอบ ) หาความสัมพันธ์ หาเหตุ หาผล ที่ แท้จริง

4 คิด 10 เชิง 3. คิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis- type Thinking)3. คิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis- type Thinking) รวมองค์ประกอบ ผสมผสาน บูรณาการ ให้เกิดความคิดใหม่ สิ่ง ใหม่ 4. คิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking)4. คิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) พิจารณาความเหมือนและความ ต่าง หาข้อดี ข้อด้อย เพื่อหาทาง เลือก ที่ดี

5 คิด 10 เชิง 5. คิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking)5. คิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking) รวม ประสานข้อมูลทั้งหมด สร้าง กรอบความคิด คิดรวบยอด ( จาก ฐานถึงยอด ) 6. คิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)6. คิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ( ขยายความ ) คิด ( ออก ) นอกกรอบ ( ความคิดเดิม ) คิด ( สิ่ง ) ใหม่ ที่ไม่มี มาก่อน

6 คิด 10 เชิง 7. คิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking)7. คิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) คงหลักเดิม แต่ปรับใช้ประโยชน์ ( ใหม่ ) ในบริบทใหม่อย่างเหมาะสม 8. คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)8. คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) กำหนดแนวทางที่ดีที่สุด ภายใต้ เงื่อนไขข้อจำกัด เพื่อบรรลุ เป้าหมายที่ต้องการ

7 คิด 10 เชิง 9. คิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking)9. คิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) เชื่อมโยง หลอมรวม แนวคิด หลากหลาย เข้าหาแกนหลักเป็น หนึ่งเดียวกัน 10. คิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking)10. คิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) คาดการณ์สิ่งที่จะเกิด ( ล่วงหน้า ) ใน อนาคต อย่างมีหลักเกณฑ์ เหมาะสม

8 ศิลปะการตั้งคำถาม Arts of Questioning คำถามคือหัวใจและวิญญาณของการฝึกอบรม เพื่อเอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Questioning is the heart and soul of training—to facilitate learning) คำถามเป็น การกระตุ้น ประเมิน และทบทวน คำถามคือหัวใจและวิญญาณของการฝึกอบรม เพื่อเอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Questioning is the heart and soul of training—to facilitate learning) คำถามเป็น การกระตุ้น ประเมิน และทบทวน ถามให้ถูก Asking the right question ถามให้ถูก Asking the right question

9 ศิลปะการตั้งคำถาม Arts of Questioning ตั้งคำถามให้ ง่าย ตรง และชัด ตั้งคำถามให้ ง่าย ตรง และชัด ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่าย ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงคำถามที่สับสน หลีกเลี่ยงคำถามที่สับสน ถามแล้วหยุดนิ่ง รอสัก 3-5 วินาที เพื่อให้เวลา คิด ตอบ ถามแล้วหยุดนิ่ง รอสัก 3-5 วินาที เพื่อให้เวลา คิด ตอบ ทวนคำตอบเพื่อช่วยให้กระจ่างชัด สนับสนุน ประเด็น ขยายความคิด ทวนคำตอบเพื่อช่วยให้กระจ่างชัด สนับสนุน ประเด็น ขยายความคิด

10 A range of Questions Inference Question,Inference Question, Interpretation Question,Interpretation Question, Transfer Question,Transfer Question, Reflective Question,Reflective Question, Questions about hypothesesQuestions about hypotheses


ดาวน์โหลด ppt คิด 2 ชั้น 10 เชิง รวบรวมโดย นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google