งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบัน ที่กำหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และบทบาทของนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศที่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบัน ที่กำหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และบทบาทของนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศที่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบัน ที่กำหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และบทบาทของนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศที่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา ” “ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบัน ที่กำหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และบทบาทของนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศที่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา ” โดย ดร. สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการ อุดมศึกษา การสัมมนา “ ก้าวต่อไปของความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาไทยและนักวิชาชีพไทยใน ต่างประเทศ ” 7 ก. ค. 2553 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การสัมมนา “ ก้าวต่อไปของความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาไทยและนักวิชาชีพไทยใน ต่างประเทศ ” 7 ก. ค. 2553 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 1

2 ขอบเขตการบรรยาย การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา การจัดการกับความหลากหลายของ อุดมศึกษา : อุดมศึกษา 4 กลุ่ม บริบทใหม่ของนโยบาย – มาตรฐาน อุดมศึกษา 4 กลุ่ม บทบาทของนักวิชาชีพไทย 2

3 การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา 1 3 ม. รัฐ 79 แห่ง ม. เอกชน 69 แห่ง วชช. 19 แห่ง รวม 167 แห่ง นศ. กว่า 2.0 ล้านคน อาจารย์ 100,000 คน จำนวน สถาบันอุดมศึกษาของ รัฐ

4 การเกิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2547) กำหนดให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง พลังปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมีจำนวน 40 แห่ง พัฒนามาจาก สถาบันราชภัฏ – วิทยาลัยครู มีสถาน ที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือ ทุกๆ 2 จังหวัด จะมี 1 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 4

5 การเกิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล (2548) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม วิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พัฒนามาจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ วิทยาลัยเทคโนโลยี ที่กระจายทั่วประเทศกว่า 40 แห่ง แต่รวมกลุ่มเป็นมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 5

6 การเกิดของวิทยาลัยชุมชน (Community Colleges) ในอดีต รัฐบาลมีนโยบายให้นำ หลักการของวิทยาลัยชุมชนจาก USA มาปรับใช้กับระบบการศึกษา ไทย ในปี 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 10 แห่ง จากการปรับเปลี่ยนวิทยาลัยการ อาชีพ 2 แห่ง และจัดตั้งใหม่ อีก 8 แห่งในจังหวัดที่ไม่มี สถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบันมีวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง 6

7 การจัดการกับความหลากหลายของอุดมศึกษา : อุดมศึกษา 4 กลุ่ม การจัดการกับความหลากหลายของอุดมศึกษา : อุดมศึกษา 4 กลุ่ม 2 ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยวิจัยและ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย 4 ปี มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ วิทยาลัยชุมชน 7

8 เป้าหมายของอุดมศึกษา 4 กลุ่ม ปริญญา % อ. ปริญญา เอก พันธกิจ ม. วิจัย BMDD+100 การแข่งขัน (Global Prime Mover) ม. เฉพาะ ทาง BMD70 อุตสาหกรรม ภาคการผลิตจริง (Real Sector) ม. 4 ปี BM50 ท้องถิ่น วชช. AS/10 ชุมชน 8

9 ศักยภาพด้านการวิจัย 9

10 สกอ. ได้จัดทำ “ โครงการส่งเสริมการวิจัย ในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย วิจัยแห่งชาติ ” ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อ 6 ก. ค. 52 ให้บรรจุไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 ( โครงการ SP2) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 – พ. ศ. 2555 โดยจะให้ความสำคัญกับ การเพิ่มสมรรถนะ การผลิตผลงานและบุคลากรวิจัยของกลุ่ม มหาวิทยาลัยวิจัยให้สูงขึ้น ควบคู่กับ การ ส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มใน วงกว้าง แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับการสนับสนุน จึงได้เสนอขอตั้งงบประมาณประจำปี พ. ศ. 2554 ไว้ 2,000 ล้านบาท 10

11 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทยโดยรวมให้ มีศักยภาพด้านการวิจัยที่สูงขึ้น ยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้าน การวิจัยของประเทศ สู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีขีด ความสามารถระดับโลก (World-Class University) 2. เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงในสาขาวิชา ต่างๆที่สามารถตอบสนอง ต่อการพัฒนาภาคผลิต (Real Sector) ทั้งภาคอุตสาหกรรม และระบบนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศในเวทีระดับนานาชาติ 3. เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง การศึกษา การวิจัยพัฒนา และการฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) 11

12 เป้าหมาย 1. มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (9 แห่ง ) มีอันดับ ในมหาวิทยาลัยโลกดีขึ้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. มหาวิทยาลัยอีก 69 แห่ง ที่มิได้เป็น มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้รับ การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัย ให้สูงขึ้นโดยวัดจากงานวิจัย 12

13 บริบทใหม่ของนโยบาย - มาตรฐานอุดมศึกษา 4 กลุ่ม การกำกับระบบ อุดมศึกษา...... แนวคิด 13 การกำกับด้วย....... งบประมาณแผ่นดิน การกำกับด้วย....... เกณฑ์ มาตรฐาน QA การเข้าสู่ตำแหน่ง วิชาการ การกำกับด้วย....... นโยบาย การกำกับด้วย....... แรงจูงใจด้านต่างๆ 3

14 บทบาทนักวิชาชีพไทย การวางแผน กำหนด เป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์การปฏิรูป อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง จริงจัง จริงใจ ออกแบบ จัดระบบงาน ระบบข้อมูล เพื่อ การปรับระบบ การทำงานของ สกอ. ระบบการจัดสรร งบประมาณ และการจัดระบบ การประเมินศักยภาพการวิจัยในระบบ คุณภาพ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ โครงการสำคัญเช่น มหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ 4 14

15 สวัส ดี 15


ดาวน์โหลด ppt “ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบัน ที่กำหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และบทบาทของนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศที่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google