งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมการจัดนิทรรศการวันสห กิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 พ. ศ. 2553 โดย คณะกรรมการฝ่าย นิทรรศการ วันที่ 31 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมการจัดนิทรรศการวันสห กิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 พ. ศ. 2553 โดย คณะกรรมการฝ่าย นิทรรศการ วันที่ 31 มีนาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมการจัดนิทรรศการวันสห กิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 พ. ศ. 2553 โดย คณะกรรมการฝ่าย นิทรรศการ วันที่ 31 มีนาคม 2553

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานฝ่าย นิทรรศการแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1.2 เรื่องทื่ฝ่ายคณะทำงานแจ้ง ให้ทราบ  1.2.1 เรื่อง แผนงานการจัด นิทรรศการ  1.2.2 เรื่อง พื้นที่ในการจัดนิทรรศการ

3 วาระที่ 1.2.1 เรื่อง แผนงานการจัด นิทรรศการ 12 พ. ค. 53 การประชุมครั้งที่ 6 สรุปเนื้อหาของ 9 เครือข่ายครั้งสุดท้าย และส่งให้ Organizer ดำเนินการต่อ เม. ย. 53 การประชุมครั้งที่ 5 สรุปเนื้อหาของ 9 เครือข่ายและส่งให้ Organizer ดำเนินการต่อ เม. ย. 53 การประชุมครั้งที่ 4 9 เครือข่าย นำเสนอเนื้อหาในการจัดนิทรรศการตามมาตรฐานที่กำหนด เม. ย 53 การประชุมครั้งที่ 3 ติดตามงานตามแผนและสรุปการนำเสนอแบบนิทรรศการตามมาตราฐานที่กำหนดกับ Organizer 31 มี. ค. 53 การประชุมครั้งที่ 2 แผนการดำเนินงานของฝ่ายนิทรรศการกับ Organizers และ 9 เครือข่าย วันจัดงาน 6 มิ. ย. 53 ก. พ. 53 การประชุมครั้งที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดนิทรรศการ, การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 2 สัปดา ห์ 3 สัปดา ห์

4 วาระที่ 1.2.2 เรื่อง พื้นที่ในการจัด นิทรรศการ Layout with scale attachment Booth size สำหรับแต่ละเครือข่าย, สกอ, สมาคม พื้นที่จัดกิจกรรมอื่นๆ เครือข่ายขนาดใหญ่ ( มากกว่า........... สถาบัน ) วางตามพื้นที่มาตรฐาน + 25% ของพื้นที่มาตรฐาน = พื้นที่ สำหรับจัดนิทรรศการ เครือข่ายขนาดกลาง วางตามพื้นที่มาตรฐาน = พื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ สกอ. และสมาคม วางตามพื้นที่มาตรฐาน = พื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ

5 วาระที่ 1.2.2 เรื่อง พื้นที่ในการจัด นิทรรศการ

6 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง มาตรฐานเนื้อหาใน การจัดนิทรรศการ วาระที่ 2.1 เรื่องเนื้อหาในการจัดนิทรรศการ วาระที่ 2.2 กำหนดการส่งเนื้อหานิทรรศการ และกำหนดส่งแก้ไข Winning Solutions

7 วาระที่ 2.1 เรื่องเนื้อหาในการจัด นิทรรศการ ภายใต้ Concept “ ที่สุดแห่งปีสหกิจศึกษาไทย ” พื้นที่นิทรรศการ  เนื้อหา แนะนำเครือข่าย 10% ของ พื้นที่นิทรรศการ  สถานศึกษาดำเนินการสหกิจแห่งปี  สถานประกอบการดำเนินการสหกิจศึกษาแห่งปี  โครงงานสหกิจศึกษาแห่งปี  ดาวรุ่งสหกิจศึกษาแห่งปี  เนื้อหาสาระอิงตามเกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษา ดีเด่น 90 % ของ พื้นที่

8 วาระที่ 2.1 เรื่องเนื้อหาในการจัด นิทรรศการ ทำไมต้องทำสหกิจ ??........... ทำหรือไม่ทำ... มัน ต่างกันตรงไหน ? ทำสหกิจแล้วได้อะไร ??....... จากใจคนทำสหกิจ  สถาบัน........ ได้อะไร ?  บริษัท.......... ได้อะไร ?  นักศึกษา...... ได้อะไร ?  อาจารย์......... ได้อะไร ?  มีใคร ??..... ได้ประโยชน์จากสหกิจอีกบ้าง ? อยากให้คนเห็นคุณค่าของสหกิจ...... ทำสหกิจกัน เยอะๆ..... ทำไงดี ??

9 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รูปแบบการจัด นิทรรศการ วาระที่ 3.1 รูปแบบการจัดนิทรรศการ วาระที่ 3.2 กำหนดวันนำเสนองานของ Organizers  9 เม. ย.53 ??

10 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) Apprenticed 45 Days Page  10 Cooperative Education


ดาวน์โหลด ppt ประชุมการจัดนิทรรศการวันสห กิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 พ. ศ. 2553 โดย คณะกรรมการฝ่าย นิทรรศการ วันที่ 31 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google