งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O โครงการส่งเสริมการ พัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O โครงการส่งเสริมการ พัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O โครงการส่งเสริมการ พัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

2 เป็นหลักการศึกษาที่ผสมผสานการเรียน ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับการ เรียนรู้จากประสบการณ์การการทำงานจริงใน องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นระยะเวลา 1 ภาค การศึกษา หรือประมาณ 16 สัปดาห์ ทำให้ นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้สู่โลกของการ ทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา สามารถเชื่อมโยง องค์ความรู้สู่การพัฒนา และการประยุกต์ใช้ ทักษะให้สัมพันธ์กับวิชาชีพ รวมทั้งสามารถ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ที่ สอดคล้องตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้ บัณฑิต และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี คุณภาพ คุณลักษณะ มีสมรรถนะ และทักษะ วิชาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน สหกิจศึกษา

3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เทอม 2 สาขา การโรงแรมและ การท่องเที่ยว ไป ปฏิบัติสหกิจศึกษาในตำแหน่ง Front Office ของโรงแรมแห่งหนึ่ง มีองค์ประกอบ ดังนี้  สถาบันอุดมศึกษา : อาจารย์ นิเทศ นักศึกษา  สถานประกอบการ : พี่เลี้ยง ตัวอย่างนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจ ศึกษา ณ สถานประกอบการ

4 สหกิจศึกษา Cooperative Education สถาบันอุดมศึกษาองค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาสหกิจศึกษา บัณฑิตที่มีคุณภาพ

5 วัตถุประสงค์ ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะที่ตรงตาม ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต 2. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กร ผู้ใช้บัณฑิต บูรณาการความร่วมมือใน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศสู่สากล 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษา เป็นกลไกในการ ขับเคลื่อนนโยบายสหกิจศึกษา รวมทั้ง การใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ ร่วมกัน

6 การดำเนินการ ของ สกอ. สกอ. ดำเนินโครงการส่งเสริม การพัฒนาสหกิจศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาภายใต้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณา การกับการทำงาน โดยมีเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น ประธานอนุกรรมการ

7 แผนการดำเนินการส่งเสริมสหกิจ ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ. ศ. 2556 - 2558

8 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการ ดำเนินงานสหกิจศึกษา

9 ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สกอ. ปีงบประมาณ 2556 จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการโครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ. ศ.2556 – 2558 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

10 ผลการดำเนินงาน สหกิจศึกษา

11 จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสหกิจ ศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2551 - 2554

12 จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาระหว่างปี การศึกษา 2551 - 2554

13 จำนวนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการ สหกิจศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2551 - 2554

14 ผลที่ได้รับจาก โครงการสหกิจศึกษา คุณภาพบัณฑิต สหกิจศึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของนักศึกษา ทำให้ บัณฑิตสหกิจศึกษามีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะที่ตรงตามความ ต้องการของตลาดแรงงาน / องค์กร ผู้ใช้บัณฑิต

15 ผลที่ได้รับจาก โครงการสหกิจศึกษา คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรสหกิจศึกษาเน้นที่ผลลัพธ์ การเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcome Education) : ซึ่งสอดคล้อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของประเทศ (Thailand Qualification Framework : TQF) และด้วยสมรรถนะของบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรสหกิจศึกษาจะ ช่วยยกระดับคุณภาพของ สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับสากล

16 ผลที่ได้รับจาก โครงการสหกิจศึกษา คุณภาพองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ยกระดับสมรรถนะองค์กร ผู้ประกอบการในการร่วม สร้างบัณฑิต ที่มีคุณภาพ และเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร ทั้งในด้าน การลดต้นทุนการผลิต ตลอดจน ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการสรรหาและ พัฒนากำลังคนในองค์กร

17 วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 4

18 สกอ. ร่วมกับ สมาคมสหกิจ ศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อ การพัฒนา อุดมศึกษา 9 เครือข่าย ร่วมจัด วันสหกิจศึกษา ไทย ครั้งที่ 5

19 L/O/G/O Thank You! กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O โครงการส่งเสริมการ พัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google