งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

2 สหกิจศึกษา เป็นหลักการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับการเรียนรู้จากประสบการณ์การการทำงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือประมาณ 16 สัปดาห์ ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้สู่โลกของการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนา และการประยุกต์ใช้ทักษะให้สัมพันธ์กับวิชาชีพ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ที่สอดคล้องตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณลักษณะ มีสมรรถนะ และทักษะวิชาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน

3 ตัวอย่างนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เทอม 2 สาขาการโรงแรมและ การท่องเที่ยว ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในตำแหน่ง Front Office ของโรงแรมแห่งหนึ่ง มีองค์ประกอบ ดังนี้ สถาบันอุดมศึกษา : อาจารย์นิเทศ นักศึกษา สถานประกอบการ : พี่เลี้ยง

4 Cooperative Education
สหกิจศึกษา Cooperative Education สถาบันอุดมศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาสหกิจศึกษา บัณฑิตที่มีคุณภาพ

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะที่ตรงตาม ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต 2. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต บูรณาการ ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศสู่สากล 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสหกิจศึกษา รวมทั้งการใช้ ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน

6 การดำเนินการของ สกอ. สกอ. ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ

7 แผนการดำเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ

8 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา

9 ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สกอ. ปีงบประมาณ 2556 จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 – 2558 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

10 ผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา

11 จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสหกิจศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา

12 จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2551 - 2554

13 จำนวนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา

14 ผลที่ได้รับจากโครงการสหกิจศึกษา
คุณภาพบัณฑิต สหกิจศึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของนักศึกษา ทำให้บัณฑิตสหกิจศึกษามีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต

15 ผลที่ได้รับจากโครงการสหกิจศึกษา
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรสหกิจศึกษาเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcome Education) : ซึ่งสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ (Thailand Qualification Framework : TQF) และด้วยสมรรถนะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสหกิจศึกษาจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

16 ผลที่ได้รับจากโครงการสหกิจศึกษา
คุณภาพองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ยกระดับสมรรถนะองค์กรผู้ประกอบการในการร่วม สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการสรรหาและพัฒนากำลังคนในองค์กร

17 วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 4

18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย
สกอ. ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย ร่วมจัด วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5

19 Thank You! กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา
สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google