งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สิทธิประโยชน์ พิเศษ ด้านอากรขาเข้า ภายใต้ความตกลงเขต การค้าเสรี ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการกฎว่าด้วย แหล่งกำเนิดสินค้า และมาตรการกีดกันทางการค้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สิทธิประโยชน์ พิเศษ ด้านอากรขาเข้า ภายใต้ความตกลงเขต การค้าเสรี ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการกฎว่าด้วย แหล่งกำเนิดสินค้า และมาตรการกีดกันทางการค้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สิทธิประโยชน์ พิเศษ ด้านอากรขาเข้า ภายใต้ความตกลงเขต การค้าเสรี ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการกฎว่าด้วย แหล่งกำเนิดสินค้า และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ มิใช่ภาษี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย WTO FTAs

2 องค์การการค้าโลก W ORLD T RADE O RGANIZATION องค์การระหว่างประเทศเพื่อ ดูแลการค้าทั่ว โลก กำเนิด 1 มกราคม 2538 เป็นการรวมกลุ่มทางการค้า ที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันมีสมาชิก 148 ประเทศ ไทยเป็นสมาชิกอันดับที่ 59 อีก 24 ประเทศ (… ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย ลาว ….)

3 เป็นความตกลงระหว่าง ประเทศคู่สัญญาที่เอื้อ ผลประโยชน์ระหว่างกันให้ ดีกว่า หรือมากกว่าเงื่อนไข ความตกลงของ WTO ไม่ว่า ประเทศเหล่านั้นจะเป็น สมาชิก WTO หรือไม่ก็ตาม WTO “การรวมกลุ่มทางการค้า คือ RTAs” RTAs = Regional Trade Agreements Bilateral Free Trade Agreement: BFTA

4 เป้าหมายของการเปิด การค้าเสรี ใช้เงื่อนไขความพร้อมและมี กำหนดระยะเวลาให้ เตรียมการก่อนเปิดเสรี ครอบคลุมประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการค้าทุกชนิด แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ การค้าสินค้า (Trade in Goods) และ บริการ (Trade in Services) ~2553 ไทยจะเปิดการค้าเสรีเต็มรูปแบบ

5 ประเด็นเจรจาการค้า เสรี Finance Textiles and Apparel e-Commerce Custom Admin & Procedure Competition Policy Trade Remedies (SG, AD & CVD) Government Procurement Cross Border Service TBT IPRs Temporary Entry (Mobility) of Business Persons Science & Tech./ R & D Dispute Settlement General (Preamble, Definitions, Exception, Final Provisions) ROO Trade in Goods Trade in Services Telecom.Labor Investment SME EnvironSPS

6 การค้าสินค้า (Trade in Goods) เปิดเสรีด้วยการลดอากรขา เข้า (Tariff) ระหว่างกัน จน ในที่สุดมีอัตราร้อยละ 0 ทุก รายการ ลดและยกเลิกการอุดหนุน (Subsidy) ของรัฐ เพื่อไม่ให้ มีการบิดเบือนราคาสินค้า ส่งออกที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ลดและยกเลิกการกีดกันทาง การค้า (Non-Tariff Barrier: NTB) ที่ไม่เป็นธรรม

7 การค้าบริการ (Trade in Services) เปิดเสรี 10 สาขา : บริการธุรกิจ การสื่อสารคมนาคมการก่อสร้าง และวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา การเงิน การจัด จำหน่าย นันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา การท่องเที่ยว และ การขนส่ง ไทยได้เปิดตั้งแต่ 1 ม. ค. 38 การเงิน (1 มี. ค. 42) และ โทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน (2549) ผูกพันเท่าที่กฎหมายไทยใน ปัจจุบันให้อำนาจไว้

8 สาขาที่เจรจาเปิด การค้าเสรี FTA  สาขาเกษตร  สาขาอุตสาหกรรม  สาขาบริการ ( การ ลงทุน ขนส่ง ฯลฯ )  สาขาทรัพยสินทาง ปัญญา

9  การเปิด FTA สาขา เกษตรของไทย กำหนดมาตรฐานคุณภาพ นำเข้า - ส่งออกสินค้า เกษตร - อาหาร เช่น SPS [MRA]  เจรจาลดและยกเลิกการ อุดหนุน (Subsidy)  รุกสินค้าที่มีศักยภาพสูง เช่น ข้าว ไก่ กุ้ง ปาล์ม มัน สำปะหลัง ผลไม้ไทย ฯลฯ  สินค้าอ่อนไหวให้เปิดช้า ที่สุด

10  การเปิดเสรีสาขา อุตสหกรรมของไทย  รุกสินค้าที่มีศักยภาพสูง เช่น อาหาร รถยนต์และ ชิ้นส่วน ยานยนต์ เพชรพลอย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ สร้างมาตรฐาน กำหนด คุณภาพสินค้า [MRA] เจรจา ยกเลิกการกีดกันที่เป็นอุปสรรค  สินค้าอ่อนไหวให้เปิด ช้าที่สุด

11  การเปิดเสรีสาขาบริการ ของไทย  เปิดทีละสาขา (Positive List Approach) เช่น ภัตตาคาร การท่องเที่ยว โรงแรม แพทย์แผนไทยการซ่อม บำรุง ฯลฯ  สาขาที่ยังไม่พร้อมให้เปิดช้า ที่สุด ธนาคารประกันภัย การ ขนส่ง โทรคมนาคม ฯลฯ  ด้านแรงงาน USA ได้แสดงท่าทีใช้เงื่อนไข ILO ภายใต้ FTA: US Chile และ / หรือ US-SG

12 การเปิดสาขาทรัพยสิ นทางปัญญาของไทย ® เปิดตามกรอบความ ตกลงของ WTO ™© เน้นความร่วมมือ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน สิทธิบัตร ™© เน้นการรักษาภูมิปัญญา ท้องถิ่น พันธุ์พืช และพันธุ์ สัตว์

13 แผนภูมิวงจรการส่งออก @ ค่าบริหารจัดการ ขนส่ง 20 @ กำไร 20 สินค้าไทย ผู้ซื้อจีน ศุลกากรจีน อากรขาเข้า 20% ราคาส่งออก 100 ราคาเพิ่ม 20 ราคาเพิ่ม 40 ราคาสุดท้าย 160

14 แผนภูมิวงจรการส่งออก FTA @ ค่าบริหารจัดการ ขนส่ง 20 @ กำไรจากการขาย 20 สินค้าไทย ได้แหล่งกำเนิด ผู้ซื้อจีน ศุลกากรจีน อากรขาเข้า 0% ราคาส่งออก 100 ราคาเพิ่ม 20 ราคาเพิ่ม 40 ราคาสุดท้าย 160 0 140 กำลังซื้อจีนเพิ่ม 20 7:1 (x20 เท่า )

15 ขนาดตลาด FTA ประเมินจาก ประชากรไทย 1. ASEAN 5308 เท่า 160 % 2. USA 280 4.3 เท่า 86 % 3. China 1350 20 เท่า 400 % FTA ประชากร ประเมิน % กำลังซื้อ 4. AUS 15 0.23 เท่า 4.6 % 5. JPN 350 5.5 เท่า 110 % 6. India 1000 16 เท่า 320 %

16 ตลาดส่งออกของไทย 2546 มูลค่า : ล้าน US$ 1. ASEAN 16,53720.6 2. USA13,61816.9 3. EU11,76114.7 มูลค่า สัดส่วน (%) 4. JPN11,39714.2 5. Others (FTAs)26,92633.6 รวม 80,239 100 % เพิ่มมากว่า 21,000 ล้าน US$

17 ปัจจัยการผลิตที่ต้องคำนึงใน FTA 1. ขนาดกำลังการผลิต เพิ่มหรือลด โรงงานใหม่ 2. วัตถุดิบ นำเข้า ในประเทศ การจัดซื้อ 3. เครื่องจักร เก่า ใหม่ จำนวนซื้อ นำเข้า 4. เทคโนโลยี ใช้มากขึ้น ซื้อ พัฒนา ? 5. เงินลงทุน ต้องขยายมาก กู้ หุ้นเพิ่มทุน 6. บุคลากร แรงงาน การตลาด ภาษา ฝึกอบรม

18 FTA Framework Agreement เลือกเจรจาประเด็นตกลง เงื่อนไขที่ต้องการ ไทย - อินเดีย 82 9 ต. ค. 46 EHS 0% Early Harvest Scheme อาเซียน - จีน 07-08 1 ต. ค. 46 ไทย - บาร์ เรน 626 29 ธ. ค. 45 ไทย - ออสเตรเลีย 1 ม. ค. 2548

19 ประเด็นหลักในการเจรจาเปิดการค้าเสรี 1. ลดภาษีนำเข้าระหว่างกัน เลือกกลุ่มสินค้าได้ ? 2. มีเงื่อนไขแหล่งกำเนิดสินค้าที่ผลิตและส่งออก 3. อำนวยความสะดวก ขนผ่านด่านศุลกากร 4. เพิ่มกรอบความร่วมมือด้านอื่น และลด NTBs

20 การลดภาษีของไทยกับ FTAs กลุ่ม UUnilateral ลดฝ่ายเดียว 0% ได้ทันที กลุ่ม RReciprocal ต่างตอบแทน 0%2549 กลุ่ม NNormal มีแผนลดภาษี 0% 2550 - 53 กลุ่ม OOthers ระบุรายละเอียดและมีเหตุผล กลุ่ม SSentitive ยังขอภาษีคุ้มครอง 2553-5 ? IN, AUS, JPN, PERU, USA, CHN, BAHRAIN

21 FTA (RTA) Tariff Update AUS IN CH USA JPN PERU MEX CHILE NZ 1. ASEAN0-5% Tariff 0% Tariff 2. Bahrain (626) 3% Tariff ----- 4. China (CH. 07 – 08) 0% Tariff ASEAN FTA (RTA) 20042010 3. AUS (98% Tariff lines) 0% Tariff 0% Tariff 5. JPN Negotiation ----- 6. India(Interim) (82) 0% Tariff -----


ดาวน์โหลด ppt การใช้สิทธิประโยชน์ พิเศษ ด้านอากรขาเข้า ภายใต้ความตกลงเขต การค้าเสรี ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการกฎว่าด้วย แหล่งกำเนิดสินค้า และมาตรการกีดกันทางการค้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google