งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Conceptual Framework ใน งานวิจัย R2R นพ. สุธีร์ รัตนะมงคลกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Conceptual Framework ใน งานวิจัย R2R นพ. สุธีร์ รัตนะมงคลกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Conceptual Framework ใน งานวิจัย R2R นพ. สุธีร์ รัตนะมงคลกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 2 ความอยากรู้ปรากฏการณ์ แนวความคิดทฤษฎี สร้างคำถามการวิจัย ตรวจสอบงานวิจัยในอดีต กรอบแนวคิดการวิจัย สมมุติฐาน ตัวแปร การออกแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร วิธีการเก็บข้อมูล ทฤษฎีที่ใช้ การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปราย การเขียนรายงาน สถิติการตีความ การแทรกแซง ขั้นตอนของการวิจัย R2R การกำหนดคำถามวิจัยที่ชัดเจน

3 โมเดลของการดูแลแบบ palliative care

4 4 Conceptual Framework เป็นการสรุปความคิดของผู้ทำวิจัยต่อภาพรวมของการวิจัย เป็นการแสดงความเชื่่อมโยงระหว่างการทบทวนวรรณกรรม กับคำถามวิจัยของนักวิจัย เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่กำหนดไว้เป็นข้อ สมมุติฐานในการศึกษาวิจัย ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เป็นอย่างไร อาจแสดงในรูปแผนผังความคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร http://ruchareka.wordpress.com/2009/08/07/ กรอบแนวคิดในการวิจัย -conceptual-framewo/

5 5 รูปแบบการนำเสนอ Conceptual framework 1. ตาราง (Tabular) 2. แผนผัง (Diagram) 3. สมการ (Equation/ Formula) 4. บรรยาย (Description) 5. ผสมผสาน (Combination)

6 6 จาก Coronary Artery Disease and Peripheral Vascular Disease in Chronic Kidney Disease: An Epidemiological Perspective By Austin G. Stack, In Cardiol Clin 23 (2005) 285–298 1. Tabular format

7 Palevsky P M CJASN 2008;3:933-934 ©2008 by American Society of Nephrology The AKIN conceptual model of acute kidney injury. 2. Diagram Format

8 8 Schematic representation of relationships Graphics from http://classes.aces.uiuc.edu/ACES100/Mind/c-m2.htmlhttp://classes.aces.uiuc.edu/ACES100/Mind/c-m2.html

9 9 3. Equation/ Formula Format ปัญหา = สิ่งที่ต้องการ – สิ่งที่มีอยู่ x ความ ตระหนัก กรอบแนวคิดของการศึกษาปัญหาสุขภาพของชุมชน เครื่องมือสำรวจระบาดวิทยวิถีชีิวิตชุม ชน ประชาคม

10 10 ประโยชน์ของกรอบแนวคิดวิจัย – ช่วยบอกรายละเอียดของการตอบคำถามนอกจากการ อธิบายว่าศึกษา ” อะไร ” แล้วรวมถึงศึกษาไป “ ทำไม ” และ “ อย่างไร ” – เป็นการกำหนดชุดคำอธิบายที่สมเหตุสมผลต่อข้อมูลจาก คำถามวิจัย – เป็นตัวกรองในการเลือกหาคำถามวิจัยที่เหมาะสมรวมถึง วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล – เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการอภิปรายต่อวรรณกรรม วิธีการ วิจัยและผลการวิจัย – ช่วยกำหนดขอบเขตของงานวิจัยทำให้มุ่งประเด็นอย่าง ชัดเจน – เป็นตัวเชื่อมโยงการทบทวนวรรณกรรมกับวิธีการวิจัยและ ผลการวิจัย

11 11 แนวความคิดที่มาจากทฤษฎีที่มีเนื้อหาสาระตรงกับ เรื่องที่จะทำวิจัยมากที่สุดเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต่างๆที่สอดคล้องกับประเด็นที่เรา กำลังโดยอาจนำมาจากการทบทวนวรรณกรรม เป็นแนวความคิดที่เข้าใจง่ายที่สุด ซึ่งสามารถอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ โดยไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมากเกินไป เป็นแนวความคิดที่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเชิง นโยบายที่สามารถกำหนดมาตรการต่างๆได้อย่างเป็น รูปธรรม ทุกแนวคิดจะต้องนำมาผสมกับแนวความคิดและ ประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย

12 12 การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นขั้นตอนของการนำเอาตัวแปรและประเด็นที่ต้องการ ทำวิจัยมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในรูป ของคำบรรยาย แบบจำลองแผนภาพหรือแบบผสม จะต้องชัดเจน แสดงทิศทางของความสัมพันธ์ ของตัว แปรที่จะศึกษา สามารถใช้เป็นกรอบในการกำหนด ขอบเขตของการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย รูปแบบการวิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูล ผศ. ดร. กมลพร สอนศรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( ศาลายา )

13 13 แหล่งที่มาของกรอบแนวคิดการ วิจัย 1. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ควรเลือกจากผลงานวิจัยที่มี คุณภาพ เชื่อถือ ได้  การทบทวนผลงานวิจัย สามารถทำได้ มากเท่าไรยิ่งดีเท่านั้น เพราะ จะทำให้เราทราบว่ามีตัวแปรใดบ้างที่สำคัญ 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ได้กรอบแนวความคิด ที่ชัดเจน มีเหตุมีผล  เพื่อผู้วิจัยจะได้ทราบว่า ตัวแปรใดสำคัญ และมีความสัมพันธ์ กัน อย่างไร  คำอธิบายหรือ ข้อสรุปต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยในการวิเคราะห์ หรือสรุปผลจะได้มีความหนักแน่นและเข้มแข็งในเชิงทฤษฎี 3. กรอบแนวคิดของผู้วิจัยเองที่สังเคราะห์ขึ้นเอง  นอกจากการศึกษาผลงานวิจัยและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว กรอบ แนวคิดยังจะได้มาจากความคิดและประสบการณ์การทำงานของผู้วิจัย เองอีกด้วย

14 14 ประโยชน์ของกรอบแนวคิดการวิจัย เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ออกแบบการวิจัย เพราะแบบ ของการวิจัยเกี่ยวข้องกับการวัด ตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ ชี้ให้เห็นทิศทางการวิจัย ประเภทของตัวแปร และรูปแบบ ของความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปร เลือกวิธีการที่จะใช้เก็บ ข้อมูล กรอบแนวคิดจะชี้ให้เห็นถึง แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมาย ผลที่ได้จาก การวิเคราะห์ อาศัยกรอบ แนวคิดช่วยทำให้ในการ วิเคราะห์ครบถ้วน 1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 2. ขั้นตอนการออกแบบวิจัย 3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 4. ขั้นตอนการตีความ

15 15 Children undergoing medical procedures** -Lumbar puncture - Bone marrow aspiration - Operations: post- operative pain Acute pain in children Age 1-16 years old** Non- pharmacologica l pain management such as Play, game, toys, distraction, hypnosis (H)** Pharmacological pain management: general anesthetic, topical anesthetic, NSAIDS, opioids Factors effect Acute Pain - Lumbar puncture - Bonemarrow aspiration - Venipuncture - Intravenous cannulation Operative pricedure - Minor, moderate, major (Age : neonate, child, adolescent) Pain & anxiety ratings, distress & discomfort H Confounding factors Sex, age, pain expereince, coping strategies,Disease s status, Religoius &Cultural belief Outcomes Expression of pain - affective - cognitive maturation - interpersonal components Etiology RX Pain induce stimuli - Personality - Learning - Expectation - previous pain experience Etiology Conceptual framwork การศึกษาการเจ็บปวดกับความวิตกกังวลในผู้ป่วยเด็ก 1. ทิศทางการวิจัย ประเภทของตัวแปร และรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปร

16 16 การศึกษาความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม 2. การแปลงแนวคิดการวิจัยไปสู่การสร้างแบบสอบถาม

17 17 การบริหารจัดการสำนักวิทยบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ห้องสมุด ปัจจัยส่วนบุคคล - เพศ - อายุ - การศึกษา ( ภาค ปกติ / กศ. ปบ.) - อาชีพ - คณะที่ ศึกษา - สถาบันการศึกษา ระดับความพึง พอใจของผู้ มาใช้บริการ - ผู้ให้บริการ - สารสนเทศ - สถานที่ - ครุภัณฑ์ t- test พฤติกรรมใช้บริการ ของห้องสมุด 1. ลักษณะการเข้าใช้ บริการ 5. ความถี่ในการเข้า ใช้บริการ x2x2 การบริหารจัดการ - การวางแผนเพื่อบริการ - จัดองค์กรให้บริการ - การจูงใจ มาใช้บริการ - การควบคุมคุณภาพ Correlat ion F- test t-test F- test 3. เชื่อมโยงกรอบแนวคิดการวิจัยเข้ากับ สถิติที่ต้องการใช้

18 18 4. การใช้กรอบแนวคิดกับการอภิปรายผลการศึกษา องค์ประกอบของ discussion 1. บอกผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ( เชื่อมโยงกับ conceptual framework) 2. แสดงผลการศึกษาเดิม ( อาศัยข้อมูลจาก literature reviews) 3. อภิปรายถึงความเหมือนและความต่างระหว่างผล การศึกษาใหม่กับกับผลการศึกษาเดิมและการนำไปสู่ ข้อสรุปที่ได้ 4. บอกข้อจำกัดของการศึกษานี้ต่อประเด็นที่กำลัง อภิปรายนี้ ( หากมี ) 5. อาจบอกข้อเสนอแนะของการนำไปใช้ทั้งในทางปฏิบัติ หัวข้อวิจัยในอนาคตและวิธีการวิจัยที่ควรแนะนำ

19 19 ข้อจำกัดของกรอบแนวคิดการวิจัย อาจได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และความรู้ของ นักวิจัยซึ่งอาจทำให้เกิดอคติส่วนบุคคลได้ กรอบแนวคิดวิจัยอาจมีอิทธิพลต่อวิธีคิดของนักวิจัยได้ และอาจส่งผลต่อการให้ความสำคัญและการละเลยบาง ประแด็นได้ จึงควรทบทวนกรอบแนวคิดวิจัยอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดเพื่อ ประเมินงานที่ทำ

20 20 ความแตกต่างของ frameworks Conceptual framework กรอบแนวคิด / กรอบความคิด Theoretical framework กรอบทฤษฎี Operational framework กรอบการ ดำเนินการวิจัย หรือ Research flow chart

21 21 Theoretical framework ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model)

22 22 Sample: 16 piglets Control group (4 piglets) Group A (4 piglets) 1% of WV in feed - Healthy piglet - Salmonella free - Hybrid piglets - 15 kg per piglet Treatment group (12 piglets) The numbers of colonies count of Salmonella Enteritidis on XLD Population: all piglets Group B (4 piglets) 3% of WV in feed Group C (4 piglets) 5% of WV in feed Challenge with Salmonella Enteritidis suspension (1x 10 7 cfu) in all piglets Fresh fecal samples are collect from each piglet on day 1 to 7 after challenge. Operational Framework ( กรอบการปฏิบัติงาน )

23 23 Conceptual framework for qualitative vs. quantitative research Qualitative research (Gilgan, 2004; Perry, 1995) Broad structure for data collection and analysis Sensitises researcher - what to look for / how to look Progressively refined, may incorporate experiential knowledge - built as information comes to light Quantitative research Theory Hypothesis Identifying, validating and operationalising variables (see for e.g. Dickson, Derevensky & Gupta, 2002)

24 24 การจัดการปัญหาจากการใช้ยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ (DRPs) โดย กิตติศักดิ์ เหลืองใส เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt 1 Conceptual Framework ใน งานวิจัย R2R นพ. สุธีร์ รัตนะมงคลกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google