งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

第九课 บทที่๙ 教学内容和教学目标 掌握清尾辅音收尾的高辅音的拼音规则 能够熟练进行拼音练习。 熟记所学的泰语生词和句子。

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "第九课 บทที่๙ 教学内容和教学目标 掌握清尾辅音收尾的高辅音的拼音规则 能够熟练进行拼音练习。 熟记所学的泰语生词和句子。"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 第九课 บทที่๙ 教学内容和教学目标 掌握清尾辅音收尾的高辅音的拼音规则 能够熟练进行拼音练习。 熟记所学的泰语生词和句子。

2 一、闭音节(二)以清尾辅音收尾的高辅音的拼音规则 高辅音拼长、短元音,并以清尾辅音收尾有三种情况: 1. 不加声调符号时发第五声; 如: ฉัน ฉาน 2. 加声调符号 ่ 时,发第二声;如 :ฉั่นฉ่าน 3. 加声调符号 ้ 时,发第三声。 如: ฉั้น ฉ้าน 试比较: ขา ข่าข้า ขัง ขั่งขั้ง ขาง ข่างข้าง

3 二、拼音 尾音 ง น ม ย ว 音节 ขะ ขัง ขัน ขัม ขัย ---- ขา ขาง ขาน ขาม ขาย ขาว สะ สัง สัน สัม สัย ---- สา สาง สาน สาม สาย สาว ฉุ ฉุง ฉุน ฉุม ฉุย --- - ฝู ฝูง ฝูน ฝูม ฝูย -- -- หัว หวง หวน ---- หวย --- -

4 声调符号 ่ ้ 音节 ถัง ถัง ถั่ง ถั้ง หุน หุน หุ่น หุ้น แผน แผน แผ่น แผ้น ขิง ขิง ขิ่ง ขิ้ง สาย สาย ส่าย ส้าย ฝาง ฝาง ฝ่าง ฝ้าง

5 三、生词 ผม 我 ผอม 瘦,瘦弱 ผ่าน 经过 ผิว 皮肤 ผึ้ง 蜜蜂 ฝน 雨 ฝัง 埋 ฝั่ง 岸 ฝัน 梦 สวม 穿,戴 สวย 美,美丽 สอน 教 สาม 三 สั้น 短 สาย 迟 สูง 高 ห้อง 房间 หอม 香 หาย 丢失 หิว 饿 เห็น 见到 ขาย 卖 ของ 东西 สอง 二 ฉัน 我 ข่าว 消息,新闻 ข้าว 饭,大米 เขียน 写 ส่ง 送,交 ถาม 问,提 问

6 四、说泰语 น้ำผึ้งหอม 蜂蜜香。 ฉันมีข่าวดี 我有好消息。 ผมสวมเสื้อสั้น 我穿短衣服。 เขาจะไปกินข้าว 他要去吃饭。 พี่จะถามปัญหาพ่อ 哥哥要问爸爸问题。

7 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 第九课 บทที่๙ 教学内容和教学目标 掌握清尾辅音收尾的高辅音的拼音规则 能够熟练进行拼音练习。 熟记所学的泰语生词和句子。

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google