งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 มรรยาทไทย 第十单元礼貌、礼节 授课教师 刀云香. 课程名称 泰语口语 หัวข้อบรรยาย (Topic) บทที่ ๑๐ มรรยาท ไทย 讲授主题第 10 单元 礼貌 礼节 ชั่วโมงเรียน 8 ชั่วโมง 教学课时 8 小时.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 มรรยาทไทย 第十单元礼貌、礼节 授课教师 刀云香. 课程名称 泰语口语 หัวข้อบรรยาย (Topic) บทที่ ๑๐ มรรยาท ไทย 讲授主题第 10 单元 礼貌 礼节 ชั่วโมงเรียน 8 ชั่วโมง 教学课时 8 小时."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 มรรยาทไทย 第十单元礼貌、礼节 授课教师 刀云香

2 课程名称 泰语口语 หัวข้อบรรยาย (Topic) บทที่ ๑๐ มรรยาท ไทย 讲授主题第 10 单元 礼貌 礼节 ชั่วโมงเรียน 8 ชั่วโมง 教学课时 8 小时

3 教学目的 ชาติไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นที่ ประทับใจของชาวต่างประเทศมาช้านาน โดยเฉพาะมรรยาทอันนุ่มนวล อ่อนน้อมนักศึกษา รู้จักมรรยาทไทย การไหว้และประเพณีไทย และ สามารถใช้คำสุภาพมาใช้ในชีวิตประจำวันและ เหมาะสมกับสถานที่ได้อย่างถูกต้อง นักศึกษา สามารถใช้ภาษาไทยไปต้อนรับแขกคนไทย นักศึกษาสามารถใช้โครงสร้างประโยคภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นักศึกษาเรียนรู้ วัฒนธรรมและประเพณีไทย

4 教学内容 ความหมายของมรรยาท มารยาท เป็น ระเบียบแบบแผนการประพฤติที่ดีงามอันแสดงถึง พฤติกรรมที่สุภาพเรียบร้อย ละมุนละไมทั้งทาง กาย วาจาโดยมีใจเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมให้ แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เป็นองค์ประกอบ ย่อยของวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่ สมควรจะถ่ายทอดสืบต่อไป มารยาทไทยเป็น กิริยามารยาทที่ คนไทยได้สร้างสรรค์ให้เหมาะ กับลักษณะนิสัยของคนไทยและสภาพแวดล้อม ของประเทศไทย

5 教学内容 ประเพณีวันลอยกระทง เป็นประเพณีโบราณของ ไทย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมา ตั้งแต่เมื่อไร เท่าที่ปรากฏ กล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่ สุโขทัยเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐาน ว่า เดิม ทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์ กระทำเพื่อบูชา พระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้ถือตามแนวทาง พระพุทธศาสนา มีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรม สารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์ และลอยโคม เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐาน ณ หาด ทรายแม่น้ำนัมมทา ในสมัยสุโขทัย นางนพมาศ พระสนมของพระร่วงได้คิดทำกระทงถวายเป็นรูป ดอกบัวและรูปต่างๆให้ทรงลอยตามสายน้ำไหล

6 ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลอง วันขึ้นปีใหม่ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วง วัน สงกรานต์ จึงเป็นวันแห่งความ เอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และ ศาสนา ดังนี้ คุณค่าต่อต่อครอบครัวทำให้ สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกัน เพื่อ แสดงความกตัญญูกตเวทิตา เช่นช่วยกันทำความ สะอาดบ้าน จัดบ้านใหม่ ช่วยกันทำขนมไว้ทำบุญ และเลี้ยงลูกหลาน ขนมไทย สงกรานต์ กะละแม ลอดช่องน้ำกะทิ ฯลฯ 教学内容

7 การไหว้ -- การกราบ -- การนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ -- การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ -- การเดินผ่านผู้ใหญ่ -- การต้อนรับแขก -- การรับประทานอาหาร -- การโดยสารรถประจำทาง

8 บทสนทนา พิชชา : สวัสดีค่ะ ธีรดา : สวัสดีค่ะ พิชชา : คุณพิชเคยเรียนประเพณีไทยมาบ้างหรือเปล่าคะ ธีรดา : เคยเรียนมาบ้างค่ะ เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ วัน ลอยกระทง วันมาฆบูชาเป็นต้นค่ะ พิชชา : ก็เยอะเหมือนกันค่ะ คุณคิดว่าเทศกาลไหนสนุก ที่สุด ธีรดา : ฉันคิดว่าวันลอยกระทงค่ะ ฉันยังจำได้ว่าตอนที่ฉัน ไปลอยกระทงที่เชียงใหม่ คนเยอะมาก บนท้องฟ้าก็เต็มไป ด้วยโคมไฟ ทกคนต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกมาก

9 บทสนทนา พิชชา : ใช้ค่ะ คิดเหมือนกันเลย อีกไม่กี่วันก็จะถึง วันลอยกระทงแล้วนะคะ อย่าลืมชวนฉันไปลอย กระทงนะ ธีรดา : ค่ะ ไม่ลืมหรอก

10 คำศัพท์เพิ่มเติม วันมาฆบูชา วันลอยกระทง วันสงกรานต์

11 แบบฝึกหัด ให้นักศึกษาอ่านบทสนทนาและท่องคำศัพท์ใหม่ ที่เรียนนั้น ชั่วโมงหน้าเขียนตามคำบอกในเวลาเร ยีน อาจารย์หาประโยคที่เเกี่ยวข้องกับบทเรียนมาให้ นักศึกษาฝึกแปลเป็นไทยหรือจีนเพื่อให้นักศึกษามี ความสามารถในด้านแปล

12 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 มรรยาทไทย 第十单元礼貌、礼节 授课教师 刀云香. 课程名称 泰语口语 หัวข้อบรรยาย (Topic) บทที่ ๑๐ มรรยาท ไทย 讲授主题第 10 单元 礼貌 礼节 ชั่วโมงเรียน 8 ชั่วโมง 教学课时 8 小时.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google