งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์ Week 7 : ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์ Week 7 : ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ( ต่อ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์ Week 7 : ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ( ต่อ )

2 ความสำคัญของภาพลักษณ์ เราจะเลือกคบใคร เพราะอะไร ?

3 เราจะเลือกซื้อสิ้นค้าอันไหน เพราะอะไร ? ผ้าขาวม้า OTOP ผ้าพันคอเกาหลี ความสำคัญของภาพลักษณ์

4 ความสำคัญเชิงจิตวิทยา เพราะภาพลักษณ์จะส่งผลต่อแนวโน้ม และพฤติกรรม ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งที่อยู่รอบตัว ภาพลักษณ์จะเป็นปัจจัยผลักดันให้กลุ่ม ประชาชน สนับสนุนหรือคัดค้านการ ดำเนินงานขององค์กร

5 ภาพลักษณ์เป็นอคติ เป็นเรื่องฝังใจแก้ไขยาก หากมีภาพลักษณ์ดีแล้ว สิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะถูกมองไปในแง่ดีด้วย

6 ความสำคัญเชิงธุรกิจ ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและองค์กร ทำให้สินค้าเกิดความแตกต่างกับคู่แข่งในตลาด ส่งผลให้สามารถตั้งราคาได้แพงขึ้น ศักยภาพ ในการแข่งขันสูงขึ้น

7 กระเป๋าประตูน้ำ 500 บาท กระเป๋า LV 50,000 บาท ราคาตามคุณภาพราคาตามภาพลักษณ์ ราคาสินค้าจริง ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

8 คริสตัล น้ำดื่มเพื่อคนรักสุขภาพสิงห์ \ เพียวน้ำดื่มสะอาด ช่วยสร้างความภักดีในสินค้า การสร้างการรับรู้แบรนด์เพื่อทำให้สินค้าเป็น Top of mind ของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญของการทำตลาดน้ำดื่ม แต่ก็ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้บริโภคจะ Switching Brand ไปดื่มน้ำแบ รนด์อื่น

9 เอกลักษณ์ หมายถึงภาพที่กำหนดขึ้นโดย องค์กรหรือสินค้า เอกลักษณ์เป็นสิ่งที่มองเห็นและ จับต้องได้ สะท้อนให้เห็นเนื้อแท้ของสินค้าและ องค์กรนั้น อาทิ โลโก้ เครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น เอกลักษณ์กับภาพลักษณ์

10 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ และ ชื่อเสียง ภาพลักษ ณ์ เอกลักษณ์ ชื่อเสียง รับรู้ กลุ่มประชาชนเป้าหมาย

11 หน้าที่ของผู้ดูแลภาพลักษณ์ 2. สร้างประสบการณ์ที่ ประทับใจ 3. การชักชวนให้ กลุ่มเป้าหมายใช้ มาตรการที่เป็นส่งผลใน ทางบวกมาใช้ในการ ประเมินองค์กร 1. ให้ข้อเท็จจริงที่เป็น บวก เครื่องป รุง การ ปรุง อาหา ร 4. ติดตามประเมินผล ว่า สอดคล้องกับที่ต้องการ หรือไม่

12 Makro ไม่มีบริการ ถุงพลาสสิต หาก ต้องการต้องซื้อ คนอาจ ติดความว่าเป็นการช่วย ลดขยะ หรืออาจมีบ้าง คนเห็นว่าเป็นเรื่อง ยุ่งยาก MK มีพนักงานออกมา เต้นเป็นช่วงๆ เพื่อให้เห็น ถึงความกระฉับกระเฉง แต่คนอาจมองว่าเป็น เรื่องไร้สาระ กรณีศึกษา

13 แบบฝึกหัด ให้นักศึกษาอธิบายการหน้าที่ของ ผู้ดูแลภาพลักษณ์ในสถานการณ์ กรณีศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์ Week 7 : ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google