งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์
Week 6 :ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

2 ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อหมอดู 2 สไตล์
เมื่อเห็นภาพเหล่านี้ คุณนึกถึงอะไร ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อหมอดู 2 สไตล์ เหมือนหรือต่าง

3 ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อห้างสรรพสินค้า
2 สไตล์เหมือนหรือต่าง

4 ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อร้านค้าทั้ง 2 สไตล์เหมือนหรือต่าง
ความรู้สึกนึกคิดที่เหมือนหรือต่างมีที่มาจากที่ไหน เกิดจากอะไร ?

5 และแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน
ประสบการณ์อ้อม ผ่านสื่อต่างๆ ประสบการณ์ตรง พบเจอเอง Objective facts ข้อเท็จจริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 Personal judgment การประเมินส่วนตัว ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ Image ภาพลักษณ์ เป็นภาพคิดคำนึงของบุคคล เป็นผลจากโครงสร้างความคิดความรู้ ค่านิยมความเชื่อเครื่องมือที่ใช้ตีความนี้ ทำให้ภาพลักษณ์ไม่ใช้ความจริงเสมอไป และแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน

6 Indirect Experience Image ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อองค์กร สถาบัน บุคคล หรือการดำเนินงาน ภาพนี้อาจเป็นผลมาจากการได้มาจากประสบการณ์ทางตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู้มา

7 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์
กระบวนการสร้างภาพลักษณ์คล้ายการปรุงอาหาร เครื่องปรุง การปรุง อาหาร ข้อเท็จจริง การรับรู้มาประเมินผลและตีความ ภาพลักษณ์

8 ประเภทของภาพลักษณ์ ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์องค์กร
เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ อันรวมไปถึงด้านการบริหาร การจัดการสินค้า ซึ่งจะประกอบเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม ผู้บริหาร ประเภทของภาพลักษณ์

9 ประเภทของภาพลักษณ์ พนักงาน สินค้า อุปกรณ์เครื่องใช้ การดำเนินธุรกิจ
กิจกรรมทางสังคม ประเภทของภาพลักษณ์

10

11 ภาพลักษณ์ไม่ได้คุณสมบัติของสินค้า หากแต่สะท้อนภาพของสินค้าในความรู้สึก
ภาพลักษณ์ตราสินค้า เป็นภาพลักษณ์ที่ประชาชนเป้าหมายมีต่อตราสินค้าอันเป็นความรู้สึกนึกคิด หรือลักษณ์ทางจิตวิทยาที่มีต่อตราสินค้า เช่น ดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ ภาพลักษณ์ไม่ได้คุณสมบัติของสินค้า หากแต่สะท้อนภาพของสินค้าในความรู้สึก

12 สื่อสารภาพลักษณ์ ผ่าน ยี่ห้อ หีบห่อ สัญลักษณ์

13 ให้นักศึกษาอธิบายการเกิดขึ้นของภาพลักษณ์ ของกรณีศึกษา
แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google