งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์ Week 6 : ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์ Week 6 : ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์ Week 6 : ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

2 เมื่อเห็นภาพเหล่านี้ คุณนึก ถึงอะไร ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อหมอดู 2 สไตล์ เหมือนหรือต่าง

3 ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อห้างสรรพสินค้า 2 สไตล์เหมือนหรือต่าง

4 ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อ ร้านค้าทั้ง 2 สไตล์เหมือนหรือต่าง ความรู้สึกนึกคิดที่เหมือนหรือต่างมีที่มาจากที่ ไหน เกิดจากอะไร ?

5 ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ภาพลักษณ์ เป็นภาพคิดคำนึงของบุคคล เป็นผลจากโครงสร้างความคิด ความรู้ ค่านิยมความเชื่อเครื่องมือที่ใช้ตีความนี้ ทำให้ภาพลักษณ์ไม่ใช้ความ จริงเสมอไป และแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ประสบการณ์อ้อม ผ่านสื่อต่างๆ ประสบการณ์ตรง พบเจอเอง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 Objective facts ข้อเท็จจริง Personal judgment การประเมินส่วนตัว Image

6 ความหมายและแนวคิด เกี่ยวกับภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ บุคคลตามความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อองค์กร สถาบัน บุคคล หรือการดำเนินงาน ภาพนี้อาจเป็น ผลมาจากการได้มาจากประสบการณ์ทางตรงหรือ ประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู้มา Ima ge  Direct Experience Indirect Experience 

7 กระบวนการสร้างภาพลักษณ์คล้ายการปรุงอาหาร เครื่องปรุงการปรุงอาหาร ข้อเท็จจริงภาพลักษณ์ การรับรู้มาประเมินผลและตีความ ความหมายและแนวคิด เกี่ยวกับภาพลักษณ์

8 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์องค์กร เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ อันรวมไป ถึงด้านการบริหาร การจัดการสินค้า ซึ่งจะประกอบ เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม ผู้บริหาร ประเภทของภาพลักษณ์

9 พนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ กิจกรรมทางสังคม การดำเนินธุรกิจ สินค้า

10

11 ภาพลักษณ์ตราสินค้า เป็นภาพลักษณ์ที่ประชาชนเป้าหมายมีต่อตรา สินค้าอันเป็นความรู้สึกนึกคิด หรือลักษณ์ทาง จิตวิทยาที่มีต่อตราสินค้า เช่น ดีหรือไม่ดี ชอบ หรือไม่ชอบ ภาพลักษณ์ไม่ได้คุณสมบัติของสินค้า หากแต่ สะท้อนภาพของสินค้าในความรู้สึก

12 สื่อสารภาพลักษณ์ ผ่าน ยี่ห้อ หีบห่อ สัญลักษณ์

13 แบบฝึกหัด ให้นักศึกษาอธิบายการเกิดขึ้นของ ภาพลักษณ์ของกรณีศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์ Week 6 : ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google