งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

430201 Engineering Statics ( สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "430201 Engineering Statics ( สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 430201 Engineering Statics ( สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม )

2 สรุปบทที่ 2/3 Dot Product ของ vector A และ vector B ได้ปริมาณ scalar 1. หามุมระหว่าง vector สอง vectors หรือมุมที่เกิดจากการตัดกันของเส้นตรง

3 2. หาองค์ประกอบของ vector ที่ขนานและตั้งฉากกับเส้นตรงเส้นหนึ่ง 2. หา vector ที่ขนานกับแกน aa´ โดยใช้การ dot product ตามสมการข้างต้น 3. Vector ที่ตั้งฉากกับแกน aa´ จะหาได้ 2 วิธี 1. หา unit vector ในแนวแกน aa´ (e.g. ใช้ position vector)

4 อนุภาคอยู่กับที่ ถ้าเมื่อตอนเริ่มต้นอยู่กับที่ (static equilibrium) ในการหาแรงตึงที่เกิดขึ้นใน cable เนื่องจากน้ำหนักของ เครื่องยนต์ เราจะต้องเรียนรู้ การเขียน free-body diagram (FBD) และการ ประยุกต์ใช้สมการความ สมดุล 3.1 เงื่อนไขของความสมดุลของอนุภาค สรุปบทที่ 3/1

5 3.3 สมการความสมดุลใน 2 มิติ เมื่ออนุภาค A อยู่ในสมดุล ผลรวมของแรง กระทำต่อ อนุภาคมีค่าเป็น ศูนย์ ในรูป vector ในรูป scalar >>>> T B = 4.90 kN T D = 4.25 kN A x y 2.452 kN TDTD TBTB 30 o

6

7 ตัวอย่างที่ 3-2 จงหาค่าแรงที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของ cable และ ค่าของแรง F ที่ใช้ในการดึง cable เมื่อดวงไฟหนัก 4 kg 1. เขียน FBD: เราควรเริ่มที่จุดใด ??? x y B 4(9.81) N T BC T BA 30 o 60 o 2. ใช้ สมการ สมดุล

8 x y C 39.24 kN T CD F 30 o 1. เขียน FBD: จุดเชื่อมต่อ C 2. ใช้สมการ สมดุล 39.24 kN

9 ตัวอย่างที่ 3-3 เส้นเชือกแต่ละเส้นสามารถรับแรงดึงได้สูงสุด 200 N จงหาน้ำหนักสูงสุดของถุงทรายที่เชือกสามารถ รองรับได้ และจงหามุม θ ของเส้นเชือก CD 1. เขียน FBD: เราควรเริ่มที่จุดใด ??? 2. ใช้สมการ สมดุล x y H W T HA

10 จุดเชื่อมต่อ A x y A W T AC T AB 60 o 45 o ถัดไปเราจะเลือกจุดเชื่อมต่อใด ??? W

11 จุดเชื่อมต่อ B x B y T BE T BC 0.5176W 45 o 30 o 0.5176W

12 x C y จุดเชื่อมต่อ C 0.7321W 0.2679W T CD 60 o θ 0.7321W 0.2679W

13

14 3.4 สมการความสมดุลใน 3 มิติ ในรูป vector โดยที่ 200 N 100 N 150 N F 1 = 200 i+100j–150 k 150 N 250 N 100 N F 1 = -250i+150j+100k F 3 = ??? F 3 = 50 i-250j+50 k

15 ตัวอย่างของระบบที่อยู่ในสภาวะสมดุลใน 3 มิติ ในการหาแรงตึงที่เกิดขึ้นในโซ่ เนื่องจากน้ำหนัก ของแผ่นเหล็ก เราจะต้องเรียนรู้การเขียน FBD และ การประยุกต์ใช้สมการความสมดุล 2. เขียนแกน x แกน y และแกน z 1. ใช้จินตนาการแยก อนุภาคออกจากสิ่งที่ อยู่รอบข้างและเขียน อนุภาคนั้นอย่าง คร่าวๆ 3. เขียนแรงและทิศทางของแรง พร้อมขนาดและสัญลักษณ์ที่เหมาะสม x y z W FBFB FDFD FCFC A

16 Note: ในการใช้สมการความสมดุลใน 3 มิติ 1. ในกรณีที่สามารถแตกแรงออกเป็นองค์ประกอบ ของแรงได้ง่าย ใช้สมการความสมดุล 2. ในกรณีที่การแตกแรงออกเป็นองค์ประกอบของ แรงได้ยาก ให้เขียนแรงให้อยู่ในรูป Cartesian vector จากนั้น ให้องค์ประกอบของ Cartesian unit vector มีค่าเป็นศูนย์

17 ตัวอย่างที่ 3-5 เสาวิทยุ OA ออกแรง F = 1200 N กระทำต่อ cable ที่จุดยึดรั้ง A จงหาแรงดึงที่เกิดขึ้นใน cable แต่ละเส้น A F = 1200k N F AB F AC F AD 1. เขียน FBD 2. ใช้สมการ สมดุล

18 ทำการเขียน Cartesian vector ของแรงตึงใน cable (0, 0, 6) (2, 3, 0) (-1.5, 2, 0) (-3, -6, 0) r AD = (-3-0)i+(-6-0)j+(0-6)k = -3i-6j-6k r AD = 9.0 m position vector ของ cable r AB = (2-0)i+(3-0)j+(0-6)k = 2i+3j-6k r AB = 7.0 m r AC = (-1.5-0)i+(2-0)j+(0-6)k = -1.5i+2j-6k r AC = 6.5 m

19 Cartesian vector ของแรง r AB = 2i+3j-6kr AB = 7.0 m r AC = -1.5i+2j-6kr AC = 6.5 m r AD = -3i-6j-6kr AD = 9.0 m A F = 1200k N F AB F AC F AD x y z

20 จากสมการความสมดุลที่จุด A จะได้ว่า Cartesian vector ของแรง A F = 1200k N F AB F AC F AD x y z

21 ทำการแก้สมการทั้งสาม A F = 1200k N 792.5 N 147.2 N 577.4 N x y z

22 ตัวอย่างที่ 3-4 ถ้า cable แต่ละเส้นสามารถรองรับแรงได้สูงสุด 15 kN จงหาว่าแผ่นพื้นคอนกรีตจะมีน้ำหนักสูงสุดได้ เท่าใด A W = Wk N F AB F AC F AD 1. เขียน FBD

23 ทำการเขียน Cartesian vector ของแรงตึงใน cable (0, 0, 12) (4, -6, 0) (-6, -4, 0) (-4, 6, 0) r AD = (-4-0)i+(6-0)j+(0-12)k = -4i+6j-12k r AD = 14.0 m position vector ของ cable r AB = (4-0)i+(-6-0)j+(0-12)k = 4i-6j-12k r AB = 14.0 m r AC = (-6-0)i+(-4-0)j+(0-12)k = -6i-4j-12k r AC = 14.0 m 2. ใช้สมการ สมดุล

24 Cartesian vector ของแรง A W = Wk N F AB F AC F AD x y z r AB = 4i-6j-12kr AB = 14.0 m r AC = -6i-4j-12kr AC = 14.0 m r AD = -4i+6j-12kr AD = 14.0 m

25 จากสมการความสมดุลที่จุด A จะได้ว่า Cartesian vector ของแรง A W = Wk N F AB F AC F AD

26 เนื่องจากเรามีสมการ 3 สมการ แต่มีตัวแปรไม่ ทราบค่าทั้งหมด 4 ตัว ดังนั้น สมมุติให้แรง F AB = 15 kN ซึ่งเราจะได้ว่า

27 ดังนั้น แผ่นพื้นคอนกรีตดังกล่าวจะมีน้ำหนักสูงสุดได้เท่ากับ

28


ดาวน์โหลด ppt 430201 Engineering Statics ( สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google