งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในระดับท้องถิ่น / ตำบล การบูรณาการ จะเป็น นวัตกรรมการจัดการ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากจะ นำไปสู่ การสร้างนวัตกรรม สังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในระดับท้องถิ่น / ตำบล การบูรณาการ จะเป็น นวัตกรรมการจัดการ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากจะ นำไปสู่ การสร้างนวัตกรรม สังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในระดับท้องถิ่น / ตำบล การบูรณาการ จะเป็น นวัตกรรมการจัดการ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากจะ นำไปสู่ การสร้างนวัตกรรม สังคม

3 วิวัฒนาการของงานสาธารณสุข มูลฐานของประเทศไทย พัฒนา บริการ

4 กำหนด องค์ประกอบ พื้นฐานและ บทบาทที่ต้อง บูรณาการ กระบวน การบูรณา การ

5 กำหนดกิจกรรมสำคัญของแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ กระบวนการบูร ณาการ

6 กำหนดค่ากลางที่คาดหวัง กิจกรรมใน โครงการ ชุด งาน กระบวนการบูร ณาการ

7 ระดับเขต / จังหวัด ระดับ ท้องถิ่น / ตำบล องค์ประกอบของการบูรณา การ กระบวนการบูร ณาการ

8 กิจกรรม ฝ่าย สนับสนุน 6 กิจกรรม สำคัญของ ฝ่ายปฏิบัติ การบูรณาการมี 2 แบบที่ ดำเนินการในระดับพื้นที่ บูรณาการ แบบที่ 1 บูรณาการ แบบที่ 2 กำหนด งานของ ฝ่าย ปฏิบัติ และ สนับสนุน สำหรับ ประเด็น เหล่านี้ บูรณาการงาน สำหรับ กลุ่มเป้าหมาย เข้าด้วยกัน บูรณาการงาน สำหรับสภาวะ แวดล้อมเข้า ด้วยกัน งานที่เป็น ค่ากลาง คืออะไร ? กระบวนการบูร ณาการ

9 กระบวนการสร้างโครงการ แบบบูรณาการ จัดลำดับ ความสำคัญของ กิจกรรม SRM บูรณาการงานใน กิจกรรม ที่เหลือเข้าสู่ กิจกรรมสำคัญ กำหนดงาน ของประเด็นทั้ง 4 กำหนดงาน ของประเด็น ทั้ง 3

10 การบูรณาการเพื่อเปลี่ยนผ่านความรับผิดชอบสู่ ภาคประชาชน Command & Control Innovate & Create ภาครัฐ ภาค ประชาชน โครงการราย ประเด็น โครงการราย กิจกรรม กระบวนการบูร ณาการ

11 พื้นที่ใช้เงินที่ประหยัดได้เปิด โครงการที่ 3 “ โครงการส่งเสริม นวัตกรรมสังคม ” เพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิง การบริหาร จัดการตนเองของ ประชาชน และ สร้างความเชื่อมโยงกับ ระบบ การพัฒนาเศรษฐกิจของ ตำบล

12 สรุป : การบูรณาการมีรากฐานมาจาก การจัดการค่ากลาง และแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ( ทั้งหมดคือเรื่องเดียวกัน )

13

14 ตารางเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากร รพ.สต. บ้านบวก ครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี งบประมาณ 1. การจัดการกลุ่มเป้าหมาย 140,650 บาท 2. การจัดการสิ่งแวดล้อม 117,250 บาท รวม 257,900 บาท 1. โครงการดูแลผู้สูงอายุ 42,000 บาท 2. โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 17,300 บาท 3. โครงการป้องกันวัณโรคและโรคเอดส์ 20,140 บาท 4. โครงการอาหารปลอดภัย 29,400 บาท 5. โครงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิต สูง 106,200 บาท 6. โครงการขยะแลกไข่ 47,000 บาท 7. โครงการป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัย 50,000 บาท รวม 312,040 บาท รพ.สต.โครงการแบบบูรณาการโครงการแบบเดิม (แยกประเด็น) คน -ระดม อสม. สท. และผู้นำชุมชน ทุกคนมา ช่วยกันครั้งเดียว -แกนนำแต่ละกลุ่มร่วมประชุม และสรุปผลงาน 2 ครั้ง ทั้งหมด 7 โครงการ ดำเนินงาน 7 ครั้ง อสม. สท. และ ผู้นำชุมชนต้องมาร่วมงานหลายครั้ง ระยะเวลาดำเนินงาน -จัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงวัย ให้ผู้สูงวัยมารวมกัน เพื่อตรวจสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวด ผู้สูงอายุต้นแบบ ครั้งเดียว -รวมเวลาเตรียมงาน ดำเนินงาน และสรุปผล ประมาณ 3 เดือน ทั้งหมด 7 โครงการ ถ้าทำโครงการละ 1 เดือน จะใช้ เวลาประมาณ 7 เดือน รพ.สต.โครงการแบบบูรณาการโครงการแบบเดิม (แยกประเด็น) ประหยัด งบประมาณ 17.31%

15 รพ.สต.โครงการแบบบูรณาการค่ากลางโครงการแบบเดิม รพ.สต. บ้านท่อ ตำบลสันทราย หลวง อำเภอสันทราย งบประมาณ 1. การจัดการกลุ่มเป้าหมาย 41,000 บาท 2. การจัดการสิ่งแวดล้อม 74,755 บาท (บางกิจกรรมใช้งบประมาณของเทศบาล) รวม 115,755 บาท 1. โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 177,000 บาท 2. โครงการผู้สูงอายุสัญจร 108,000 บาท 3. โครงการควบคุมวัณโรค 1,345 บาท รวม 286,345 บาท คน บูรณาการในวันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้ง เดียว ระดมคนช่วยจำนวนมากแต่ 1 ครั้ง ส่วนการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ ดำเนินงานโดยใช้งบประมาณของเทศบาล ไปแล้ว ทั้ง 3 โครงการต้องระดมคนช่วยทั้ง 3 โครงการ ครั้งละหลายๆ คน ระยะเวลาดำเนินงาน 1-2 เดือน 3-6 เดือน การจัดการสภาวะแวดล้อมทำครั้งหนึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปถึงโครงการใหม่ๆได้ ประหยัด งบประมาณ 59.5%

16 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร รับผิดชอบโครงการจัดการสภาวะ แวดล้อม โดยใช้ค่ากลางชุดเดียวกับ โครงการจัดการสุขภาพของ กลุ่มเป้าหมาย จะเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทั้ง สองโครงการได้มาก (Synergistic Effect) 2. ในการบูรณาการระหว่างองค์กรต่าง สังกัดดังกล่าว ควรปรับระบบสาระ สนเทศของทั้งสองฝ่ายให้สอดรับ และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และควร มีการประชุมวางแผนการบูรณาการ ร่วมกัน 3. ควรมีการเพิ่มทักษะในการบริหาร จัดการโครงการแบบบูรณาการ ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. เมื่อจัดการบูรณาการแล้ว ควรก้าวสู่ การสร้างและจัดการนวัตกรรมสังคม โดยเร็ว คำแนะนำ

17 ท้อง ถิ่น รพ สต ผู้นำ ชุมชน อสมอสม กอง ทุนฯ ประกาศ ค่ากลาง บูรณาการ งาน ติดตาม สนับสนุน ประเมินผ ล สร้าง โครงการ เปิดงาน การเปลี่ยนผ่านการจัดการ สุขภาพสู่ภาคประชาชน เพิ่ม ทักษะ การ บริหาร จัดการ แบบ บูรณา การ โ ค ร ง กา รโ ค ร ง กา ร กระบวนการบูร ณาการ

18 ติดตามความก้าวหน้าและ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.amornsrm.net ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ในระดับท้องถิ่น / ตำบล การบูรณาการ จะเป็น นวัตกรรมการจัดการ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากจะ นำไปสู่ การสร้างนวัตกรรม สังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google