งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับแนวคิดพื้นฐานเรื่องการ สนับสนุนของกองทุนฯตำบล รูป แบบเดิม รูปแบบ ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับแนวคิดพื้นฐานเรื่องการ สนับสนุนของกองทุนฯตำบล รูป แบบเดิม รูปแบบ ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การปรับแนวคิดพื้นฐานเรื่องการ สนับสนุนของกองทุนฯตำบล รูป แบบเดิม รูปแบบ ใหม่

3 กรอบกิจกรรมของโครงการที่กำหนดโดย แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กิจกร รม

4 กรอบกิจกรรมสนับสนุนโครงการ โดยกองทุนฯ

5 กองทุนฯสนับสนุนการบูรณาการงานของฝ่าย ปฏิบัติกับฝ่ายสนับสนุน ภายในโครงการเดียวกันและระหว่าง โครงการ งาน ของ ฝ่าย ปฏิบัติ การ กิจกรรม งาน ของ ฝ่าย สนับส นุน

6 การจัดการ ปัญหาเบาหวาน / ความดันฯแบบ บูรณาการ

7 สนับสนุน โครงการ ประเมินผล และป้อนกลับ สนับสนุน วิชาการ รูปแบบการสนับสนุนของ กองทุนฯตำบล

8 กองทุนตำบลสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรก าร วิชากา ร ความ ต้องกา ร มาตรก าร สังคม

9 โครงสร้างการสนับสนุนของ หน่วยงานระดับต่างๆ เจรจาความ ร่วมมือ การสนับสนุนวิชาการ จากภาครัฐ ความต้องการ สนับสนุน จากโครงการ ภาคประชาชน

10 ชุดงานที่ ต้องการ การ สนับสนุน ชุดงานที่ ควร สนับสนุน ประชุ ม หารือ บูรณาการชุด งานที่ ตกลงให้การ สนับสนุนเข้า ด้วยกัน ชุดงานที่ กองทุนฯขอ สนับสนุนเพื่อ ความสมบูรณ์ ชุดงานที่ ควร สนับสนุน ประชุ ม หารือ กำหนดกรอบ กิจกรรม สนับสนุนและ ปรับบทบาท กระบวนการสร้างงาน สนับสนุนของหน่วยงาน ระดับต่างๆ ปรับใช้ใน โอกาส ต่อไป

11 การพัฒนาแผนสุขภาพตำบลเพื่อการ จัดการตนเองของประชาชน กำหนด ปรับปรุ ง จัดการ บูรณา การ

12 สนับสนุน งบประมาณและ วิชาการ เน้นนวัตกรรมการจัดการ กลุ่มเป้าหมาย สภาวะ แวดล้อม และการสร้าง แผนงาน / โครงการฯของ ท้องถิ่น / ตำบล จัดระดับ (Grade) โครงการ เมื่อเทียบกับค่ากลาง ประเมินการ เปลี่ยนแปลงของ ระดับเป็นรายปี บทบาทของกองทุนฯตำบล จังหวัด เขต / ภาค ในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของท้องถิ่น / พื้นที่

13 ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 1.. ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. เชี่ยวชาญ ( ไม่น้อยกว่า 48 ) 2. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ใช้ SRM หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการทำแผนพัฒนาสุขภาพ ( ไม่น้อยกว่า 50) วิสัยทัศน์ ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพ แข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศทั้งทางตรง และทางอ้อมอย่างยั่งยืน

14 กิจกรรม สำคัญ งาน สำคัญ ตั้งต้นอย่างเต็ม รูปแบบ ตั้งต้นด้วยค่ากลางกำหนด โดยจังหวัด ประชาชน จัดการตนเอง ได้ 3 ทางเลือกในการบริหารจัดการด้วย แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ชุดงาน บูรณาการ ตั้งต้นด้วยค่ากลางความสำเร็จ กำหนดโดยเขต

15 การสร้างแผนพัฒนากองทุนฯ ตำบล

16 ติดตามความก้าวหน้า และค้นหารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.amornsrm.net ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การปรับแนวคิดพื้นฐานเรื่องการ สนับสนุนของกองทุนฯตำบล รูป แบบเดิม รูปแบบ ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google