งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดเพื่อ ความสำเร็จในชีวิต โดย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ สัมมนาเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2552 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ John XXIII.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดเพื่อ ความสำเร็จในชีวิต โดย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ สัมมนาเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2552 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ John XXIII."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดเพื่อ ความสำเร็จในชีวิต โดย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ สัมมนาเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2552 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ John XXIII Conference Center

2 ความต้องการ ความต้องการ ชีวิ ต

3 กิจกรรม ชีวิ ต

4 หน้าที่การงาน  ทำไมจึงคิดที่จะเข้ามาทำงานที่ AU? - มีแนวคิด มีทัศนคติอย่างไร ? - มีการวางเป้าหมายระยะสั้น และ ยาว อย่างไร ? เกี่ยวกับงานที่ทำ ? เกี่ยวกับงานที่ทำ ? - มีความถนัดในด้านใด ? - มีการพัฒนาตนเองอย่างไร ? - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การ งานแค่ไหน ?

5 หน้าที่การงาน ( ต่อ )  มีการประเมินตนเองอย่างไร ? - ปริมาณงานที่ทำ - คุณภาพงานที่ทำ - รู้จักสร้างระบบ - รู้จักมองภาพเล็ก และภาพ กว้างออก - รู้จักวางแผน

6 หน้าที่การงาน ( ต่อ )  พื้นฐานของคุณธรรมและ จริยธรรมเป็นอย่างไร ? - สามารถทำงานโดยไม่ต้องมี การควบคุม  ความสัมพันธ์กับบุคลากร - ภายในหน่วยงาน - ภายในองค์กร

7 มุมมองของตนเอง 1. มอง AU อย่างไร ? - ที่ทำงาน รับเงินเดือน.... - ที่ทำงาน รับเงินเดือน.... - เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ เป็น พนักงานเช่นกัน - เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ เป็น พนักงานเช่นกัน เป็นคู่แข่ง.... เป็นคู่แข่ง.... - ทำงานตามที่หัวหน้าสั่ง - ทำงานตามที่หัวหน้าสั่ง 2. มองเพื่อนร่วมงานอย่างไร ?

8 มุมมองของตนเอง ( ต่อ ) 3. มองงานที่ต้องทำอย่างไร ? 4. มองกฎระเบียบอย่างไร ? 5. มองสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องใช้สำนักงาน อย่างไร ? อย่างไร ? 6. มองสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอก AU อย่างไร ? อย่างไร ?

9 แนวคิดในชีวิต 1. Individual Social Responsibility (ISR) - มีจิตอาสา - มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย จิตสำนึก 2. รู้จักแบ่งปัน - เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์

10 แนวคิดในชีวิต ( ต่อ ) 3. รู้จักพอ - นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ - ใช้เหตุผล -- อย่าใช้กิเลสตัณหา เป็นเครื่องนำทาง - ทำอะไรพอประมาณ -- ดูศักยภาพ ของตนเอง - มีภูมิคุ้มกันตลอดเวลา -- โลกนี้มีการ เปลี่ยนแปลง - อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและ คุณธรรม ( เป็นคนดี )

11 แนวคิดในการทำงาน  นำอิทธิบาท 4 มาใช้ ฉันทะ ทำด้วยรัก ฉันทะ ทำด้วยรัก วิริยะ ทำด้วยความพากเพียร วิริยะ ทำด้วยความพากเพียร จิตตะ เอาใจเขามาใส่ใจเรา จิตตะ เอาใจเขามาใส่ใจเรา วิมังสา หมั่นทบทวน วิมังสา หมั่นทบทวน  แสวงหาตัวจริงของตนเอง Body ( ร่างกาย ) Mind ( จิตใจ ) Emotion ( อารมณ์ ) Spirit ( จิตวิญญาณ )

12 ความสำเร็จ  คิดทุกวัน  ดิ้นรน ต่อสู้ ใช้ความ พยายาม และความสามารถ และความสามารถ  รู้จักตนเอง และ พัฒนา ตลอดเวลา

13 สรุป  AU: 1969-2008 ครบ 40 ปี ( เข้าสู่ปีที่ 41)  เปรียบเสมือนได้กับการเดินทาง  เรามีส่วนช่วยให้ AU ไปสู่เป้าหมาย ได้มากน้อยเพียงไร ?  การเดินทางระยะทางหมื่นลี้ จะต้องเริ่มจากก้าวแรกเสียก่อน  ทุกคนมีบทบาทสำคัญที่ต้องทำ  บนเวทีการแสดงไม่มีตัวละครใดที่ เล็กและไร้ค่า

14 สรุป ( ต่อ )  เราสามารถสร้างความแตกต่าง (difference) ให้เกิดขึ้นในองค์กร ได้ไหม ?  เราสามารถสร้างการ เปลี่ยนแปลง (change)

15 ... เคล็ดลับของ ชีวิต …... เคล็ดลับของ ชีวิต … “ หาใช่การทำในสิ่งที่ ชอบ หากแต่พยายามชอบ ในสิ่งที่ต้องทำ ” หากแต่พยายามชอบ ในสิ่งที่ต้องทำ ”

16 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การคิดเพื่อ ความสำเร็จในชีวิต โดย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ สัมมนาเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2552 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ John XXIII.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google