งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน
Saruthipong Bhuwatvaranon Research seminar in education in cultural diversity and globalization

2 Multicultural & Leadership
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ : ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังคมพหุวัฒนธรรม (THE DEVELOPMENT OF WEBQUEST ON LEADERSHIP FOR ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION IN THE THREE SOUTHERN BORDER PROVINCE) นายศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าสู่บทเรียน

3 PROJECT WQLSMC * THE DEVELOPMENT OF WEBQUEST ON LEADERSHIP FOR ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION IN THE THREE SOUTHEN BORDER ROVINCE * โครงการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เรื่อง ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังคมพหุวัฒนธรรม

4 “ลดความต่าง สร้างความเท่าเทียม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
PROJECT WQLSMC คำว่า “3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายถึง จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่งจัดว่าเป็น สังคมพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) หรือสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture diversity) ซึ่งความหลากหลายนี้ครอบคลุมถึงเรื่องชาติพันธุ์ ภาษา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนา และความเชื่อ ประกอบด้วยประชากรทั้งชาวมลายูมุสลิมและชาวไทยพุทธ “ลดความต่าง สร้างความเท่าเทียม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”

5 PROJECT WQLSMC ในการศึกษาในระดับปริญญาเอกครั้งนี้ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ สนใจที่จะ ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีความเชื่อว่า หากผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการและมีความรู้ความเข้าใจใน เรื่องของ สังคมพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) หรือสังคมที่มีความ หลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture diversity) แล้วย่อมส่งผลต่อการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้

6 PROJECT WQLSMC ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้บริหารโรงเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการและเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่อง สังคมพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) หรือสังคมที่มีความหลากหลายทาง วัฒนธรรม (Culture diversity) เพื่อที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสู่การ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ ต่อไป

7 PROJECT WQLSMC ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการและ เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง สังคมพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) หรือสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture diversity) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียน ข้าพเจ้าจึงขอจัดทำ PROJECT การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เรื่อง ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังคมพหุวัฒนธรรม

8 PROJECT WQLSMC กรอบแนวคิดภาวะผู้นำ พหุวัฒนธรรมศึกษากับการพัฒนา PROJECT โครงการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ : ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังคมพหุวัฒนธรรม (FRAME WORK OF THE PROJECT THE DEVELOPMENT OF WEBQUEST ON LEADERSHIP FOR ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION IN THE THREE SOUTHEN BORDER ROVINCE) หน้า 29

9 PROJECT WQLSMC 1. เรื่อง การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ : ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2. ความเป็นมาของโครงการใน 3. วัตถุประสงค์ 4. เป้าหมาย

10 PROJECT WQLSMC 5. กระบวนการสร้างบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ
6. ระยะเวลาดำเนินการ 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11 ลดความต่าง สร้างความเท่าเทียม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
THANK YOU ลดความต่าง สร้างความเท่าเทียม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google