งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษา สู่การพัฒนาผู้เรียน Saruthipong Bhuwatvaranon 5120130105 299-702 Research seminar in education in cultural diversity and globalization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษา สู่การพัฒนาผู้เรียน Saruthipong Bhuwatvaranon 5120130105 299-702 Research seminar in education in cultural diversity and globalization."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษา สู่การพัฒนาผู้เรียน Saruthipong Bhuwatvaranon 5120130105 299-702 Research seminar in education in cultural diversity and globalization

2 บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ : ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน สังคมพหุวัฒนธรรม (THE DEVELOPMENT OF WEBQUEST ON LEADERSHIP FOR ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION IN THE THREE SOUTHERN BORDER PROVINCE) นายศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Multicultural & Leadership เข้าสู่บทเรียน

3 PROJECT WQLSMC *THE DEVELOPMENT OF WEBQUEST ON LEADERSHIP FOR ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION IN THE THREE SOUTHEN BORDER ROVINCE * โครงการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บน เว็บ เรื่อง ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในสังคมพหุวัฒนธรรม

4 PROJECT WQLSMC คำว่า “3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” หมายถึง จังหวัดปัตตานี ยะลาและ นราธิวาส ซึ่งจัดว่าเป็น สังคมพหุ วัฒนธรรม (Multiculturalism) หรือสังคมที่มีความหลากหลายทาง วัฒนธรรม (Culture diversity) ซึ่ง ความหลากหลายนี้ครอบคลุมถึง เรื่องชาติพันธุ์ ภาษา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนา และความเชื่อ ประกอบด้วยประชากรทั้งชาวมลายู มุสลิมและชาวไทยพุทธ “ ลดความต่าง สร้างความเท่าเทียม เพื่อการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุข ”

5 PROJECT WQLSMC ในการศึกษาในระดับปริญญาเอกครั้งนี้ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ สนใจที่จะ ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทาง วิชาการ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีความเชื่อว่า หากผู้บริหารมีภาวะผู้นำทาง วิชาการและมีความรู้ความเข้าใจใน เรื่องของ สังคมพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) หรือสังคมที่มีความ หลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture diversity) แล้วย่อมส่งผลต่อการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้

6 PROJECT WQLSMC ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงเป็นความรับผิดชอบ โดยตรงของและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้บริหารโรงเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้มีภาวะผู้นำทาง วิชาการและเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่อง สังคมพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) หรือสังคมที่มีความหลากหลายทาง วัฒนธรรม (Culture diversity) เพื่อที่จะขับเคลื่อนการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสู่การ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีสุข ซึ่งเป็น เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษา พ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 ต่อไป

7 PROJECT WQLSMC ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการและ เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง สังคมพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) หรือสังคมที่มี ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture diversity) เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียน ข้าพเจ้าจึงขอจัดทำ PROJECT การ พัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เรื่อง ภาวะ ผู้นำสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ในสังคมพหุวัฒนธรรม

8 PROJECT WQLSMC กรอบแนวคิดภาวะผู้นำ พหุวัฒนธรรม ศึกษากับการพัฒนา PROJECT โครงการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ : ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในสังคมพหุวัฒนธรรม (FRAME WORK OF THE PROJECT THE DEVELOPMENT OF WEBQUEST ON LEADERSHIP FOR ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION IN THE THREE SOUTHEN BORDER ROVINCE) หน้า 29

9 PROJECT WQLSMC 1. เรื่อง การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ : ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2. ความเป็นมาของโครงการใน 3. วัตถุประสงค์ 4. เป้าหมาย

10 PROJECT WQLSMC 5. กระบวนการสร้างบทเรียนแสวงรู้ บนเว็บ 6. ระยะเวลาดำเนินการ 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11 ลดความต่าง สร้างความเท่าเทียม เพื่อการ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษา สู่การพัฒนาผู้เรียน Saruthipong Bhuwatvaranon 5120130105 299-702 Research seminar in education in cultural diversity and globalization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google