งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 62 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ โทรสาร ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมา จวบจนทุกวันนี้ 

2 จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน ต.ค.-พ.ย. 2555 หน้า 2
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลาฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นฉบับที่สิบแล้วนะค่ะ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ได้นำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยาย พร้อมด้วยกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกที่ทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ที่มีการดำเนินงานเป็นประจำ พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านทุกท่านมาฝากด้วย. ภาพข่าวกิจกรรมภายใน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 ชมรมเพลงดนตรี เข้ามาจัดกิจกรรม พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ คุณตาคุณยาย ภายในศูนย์ฯบ้านทักษิณ จ.ยะลา

3 จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน ต.ค.-พ.ย. 2555 หน้า 3
ภาพข่าวกิจกรรมภายใน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์ฯบ้านทักษิณ จ.ยะลา จัดงานเลี้ยงต้อนรับผอ.คนใหม่ ผอ.เนตรนภิส แก้วน้อย

4 จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน ต.ค.-พ.ย. 2555 หน้า 4
ภาพข่าวกิจกรรมภายใน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลี้ยงอาหาร พร้อมแจก เครื่องอุปโภค -บริโภค แก่คุณตาคุณยาย ผอ.เนตรนภิส แก้วน้อย และคณะ เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ คุณตาคุณยาย ศุนย์ฯ บ้านทักษิณ จ.ยะลา เมื่อวันที่ 11 พ.ย 55

5 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน ต.ค.-พ.ย หน้า 5 ภาพข่าวกิจกรรมภายใน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯบ้านทักษิณ จ.ยะลา ร่วมกับ คุณตาคุณยาย ประดิษฐ์กระทง สืบสานประเพณีลอยกระทง

6 คุณสุวิมล เหลืองภัทรวงศ์บริจาควิทยุ จำนวน 17 เครื่อง ให้กับคุณตาคุณยาย
จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน ต.ค.-พ.ย หน้า 6 ภาพข่าวกิจกรรมภายใน คุณสุวิมล เหลืองภัทรวงศ์บริจาควิทยุ จำนวน 17 เครื่อง ให้กับคุณตาคุณยาย คณะผู้จัดทำ ที่ปรึกษา นางเนตรนภิส แก้วน้อย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ สตรอว์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร นางดุษฎี นามวิเศษ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภายในสถาบัน นางภาวนา ละมุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เรียบเรียง นางสาวมณิสรา ชูหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ข้อมูล/ภาพ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ บ้านทักษิณ ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google