งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Management การจัดการความรู้สู่การ พัฒนาการสอน Wuttisak Pochanukul M.Ed.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Management การจัดการความรู้สู่การ พัฒนาการสอน Wuttisak Pochanukul M.Ed."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Management การจัดการความรู้สู่การ พัฒนาการสอน Wuttisak Pochanukul M.Ed.

2 Knowledge Management : KM กระบวนการรวบรวมจัดการ ความรู้ ความชำนาญ ไม่ว่าความรู้นั้นจะอยู่ใน คอมพิวเตอร์ ในกระดาษ หรือ ตัวบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการ ให้บุคลากร ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ทำ ให้เกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม โดยทำให้เกิดประสบการณ์และความ ชำนาญเพิ่มขึ้น (Stair : 2001)

3 แนวคิดการจัดการความรู้

4 ขั้นตอนการจัดการความรู้

5 คุณค่าของ KM ที่มีต่อ หน่วยงาน ทำอย่างไร จะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มี อยู่ในตัวคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ หน่วยงาน คนในหน่วยงาน ทำงานแบบต่อยอดความรู้ โดยไม่ต้องเริ่มต้น จากศูนย์ คนในหน่วยงาน ไม่ต้องทำงานแบบลองผิด ลองถูก มีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการทำงาน ทำให้ประหยัดแรงงาน เวลา วัสดุอุปกรณ์ และได้ผลผลิตมาก ทั้งปริมาณและคุณภาพ หน่วยงานได้ลงทุนพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เมื่อคนออกจากหน่วยงานไปแล้ว ความรู้และ ประสบการณ์ของบุคคลนั้น ยังคงอยู่กับ หน่วยงานและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

6 อุปสรรคของการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ตัวบุคคล ส่วนรวม / โครงสร้าง ค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร

7 บล็อก (Blog) คืออะไร Blog คือ "Web log" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "blog" ชื่อดังกล่าว เริ่มใช้เมื่อเดือนธันวาคม ปี 1997 โดยผู้ที่คิด ชื่อนี้คือ Jorn Barger "weblog" ( เว็บ Blog) หมายถึงเว็บไซต์ส่วนตัว ที่ผู้สร้างหรือ ที่เรียกว่า blogger จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่บอก เล่าเรื่องราว สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เสนอบทความใหม่ๆ วิจารณ์ข่าวสาร บ้านเมือง หรืออื่นๆ ที่ผู้ใช้ เห็นว่าน่าสนใจ พร้อมกันนั้น ยังเปิดให้ผู้เยี่ยม ชมได้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ topic ต่างๆ ที่ได้ตั้งขึ้นอีกด้วย

8 บล็อกช่วยจัดการความรู้ได้ อย่างไร ? สร้างความรู้ เผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ค้นหาความรู้ ผู้ชำนาญการ และชุมชน ปฏิบัติ รวบรวมและแยกแยะประเภทของความรู้ สกัดแก่นความรู้ และสร้างความสัมพันธ์ของความรู้ สร้างลำดับความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง ของความรู้ โดยผู้นำเอาความรู้นั้นไปใช้ แสดงรายละเอียดของแก่นความรู้อย่างเป็น ระบบ

9 วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี wuttisak@pochanukul.com http://etc.pn.psu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Management การจัดการความรู้สู่การ พัฒนาการสอน Wuttisak Pochanukul M.Ed.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google