งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระดับตำบล อำเภอ เมืองลพบุรี (23 ตำบล 25 ศูนย์ 36 โรงเรียน ) วัดตองปุ บ้านห้วยส้ม ซอย พิเศษ สาย 4 ซ้าย 3 3 3 2 3 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระดับตำบล อำเภอ เมืองลพบุรี (23 ตำบล 25 ศูนย์ 36 โรงเรียน ) วัดตองปุ บ้านห้วยส้ม ซอย พิเศษ สาย 4 ซ้าย 3 3 3 2 3 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระดับตำบล อำเภอ เมืองลพบุรี (23 ตำบล 25 ศูนย์ 36 โรงเรียน ) วัดตองปุ บ้านห้วยส้ม ซอย พิเศษ สาย 4 ซ้าย 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

3 แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระดับตำบล อำเภอ เมืองลพบุรี (23 ตำบล 25 ศูนย์ 36 โรงเรียน ) ชื่อตำบลจำนว น โรงเรี ยน โรงเรียน ร่วม พัฒนา จำนวน รถตู้ ( คัน ) ค่าพาหนะ ( ร. ร.) 1. กกโก 211 2. โก่งธนู 2 3. เขาพระงาม 421 4. เขาสามยอด 42116,000 5. โคกกะเทียม 331 6. โคกตูม 632 7. โคกลำพาน 12163,000 8. งิ้วราย 211 9. ดอนโพธิ์ 423 10. ตะลุง 42244,000 11. ถนนใหญ่ 111 12. ทะเลชุบศร 543 ชื่อตำบลจำนวน โรงเรีย น โรงเรียน ร่วม พัฒนา จำนวนรถ ตู้ ( คัน ) ค่าพาหนะ ( ร. ร.) 13. ท่าแค 412 14. ท้ายตลาด 322 15. ท่าศาลา 211 16. นิคมสร้าง ตนเอง 521 17. บางขันหมาก 521 18. บ้านข่อย 2 19. ป่าตาล 1 20. พรหมาสตร์ 311 21. โพธิ์เก้าต้น 432 22. โพธิ์ตรุ 111 23. สี่คลอง 1 รวม 693628123,000

4 แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับตำบล อำเภอ โคกสำโรง (13 ตำบล 7 ศูนย์ 12 โรงเรียน ) โรงเรียนหลัก โรงเรียนมารวม ชื่อตำบลจำนวน โรงเรียน โรงเรียน ร่วมพัฒนา จำนวน รถตู้ คัน ) ค่าพาหนะ ( ร. ร.) 1. เกาะแก้ว 322 2. คลองเกตุ 533 3. โคกสำโรง 311 4. ดงมะรุม 4 5. ถลุงเหล็ก 1 6. เพนียด 311 7. วังขอนขว้าง 2 8. วังจั่น 1 9. วังเพลิง 5 10. สะแกราบ 4 11. หนองแขม 322 12. หลุมข้าว 211 13. ห้วยโป่ง 622 รวม 4212 ต. เกาะแก้ว ต. วังเพลิง ต. เพนียด ต. คลองเกตุ ต. สะแกราบ ต. ดงมะรุม ต. หนองแขม ต. วังจั่น ต. โคกสำโรง ต. ถลุงเหล็ก ต. วังขอน ขว้าง ต. หลุมข้าว ต. ห้วยโป่ง บ้านเขาทับ ควาย (379) วัดสัมพันธมิตร (15) บ้านหลุมข้าว (197) บ้านพรมทิน (20) บ้านคลองเกตุ (100) บ้านโคกสะอาด (21) บ้านหนองบัว (24) โคกสำโรง วัดดงแก้ว (10) อนุบาลบ้านเพนียด (503) บ้านหนองปล้อง (30) วัดหนองแขม (14) บ้านท่าม่วง (108) บ้านหนองไผ่ (17) บ้านชอน บอน (15) วัดวังหัว แหวน (76) บ้านหนองชนะ ชัย (9) 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 วัดหนอง คู บ้านหัวดง 2 3

5 แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระดับตำบล อำเภอ ท่าวุ้ง (11 ตำบล 8 ศูนย์ 12 โรงเรียน ) โรงเรียนหลัก โรงเรียนมารวม วัดสนามไชย ต. บางลี่ ต. เขา สมอคอน ต. โคกส ลุด ต. มุจลินท์ ต. บาง งา ต. ท่าวุ้ง ต. บาง คู้ ต. หัว สำโรง ต. ลาด สาลี่ ต. บ้าน เบิก วัดเขาสมอ คอน (50) วัดถ้ำ ตะโก ท่าวุ้ง (16) วัดปากคลอง บางคู้ บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก วัดเกาะวิมุตตาราม (18) วัดบ้านลาด (23) วัดคงคาราม (8) วัดมะค่า (18) วัดยวด ต. โพตลาด แก้ว บ้านดอน ทอง (15) อนุบาลท่า วุ้ง วัดโพธิ์ศรี ( วัดรัมภา ราม (5) ชื่อตำบลจำนวน โรงเรียน โรงเรียน ร่วม พัฒนา จำนวน รถตู้ ( คัน ) ค่าพาหนะ ( ร. ร.) 1. เขาสมอคอน 322 2. โคกสลุด 1 3. ท่าวุ้ง 311 4. บางคู้ 222 5. บางงา 321 6. บางลี่ 4 7. บ้านเบิก 422 8. โพตลาดแก้ว 211 9. มุจลินท์ 1 10. ลาดสาลี่ 1 11. หัวสำโรง 521 รวม 291210 บ้านบางงา (12) วัดหนองมน (14) 22 2 3 2 3 1 3 3 3 วัดลาดสาลี่ 3 วัดเกตุ 2

6 ต. ชอน ม่วง ต. ไผ่ใหญ่ ต. สายห้วย แก้ว ต. หนอง เมือง ต. หนอง กระเบียน ต. มหา สอน ต. ดอน ดึง ต. บ้าน ชี ต. บาง ขาม ต. เชียง งา ต. สนามแจง ต. บาง พึ่ง ต. หนอง เต่า ต. หนอง ทรายขาว ต. พุคา ต. ดง พลับ บ้านเกริ่นกฐิน (254) บ้านโคก สุข (12) วัดพานิชธรรมิกา ราม (201) บ้านสระเตย (15) บ้านสระตา แวว (25) บ้านดอนดึง (125) บ้านกระเบากลัก (18) บ้านหัวบึง (63) บ้านไผ่ใหญ่ (16) บ้านหนองนา งาม (25) วัดน้ำจั้น (9) วัดหนองกระเบียน (144) บ้านดง กลาง (10) วัดหนอง โพธิ์ (10) วัดหนองคู (21) วัดท้ายลาด (6) วัดบางพึ่ง (200) วัดห้วยแก้ว (15) ต. โพน ทอง โรงเรียน หลัก โรงเรียนมา รวม ชื่อตำบลจำนวน โรงเรีย น โรงเรียน ร่วม พัฒนา จำนวน รถตู้ ( คัน ) ค่าพาหนะ ( ร. ร.) 1. ชอนม่วง 1 2. เชียงงา 1 3. ดงพลับ 1 4. ดอนดึง 311 5. บางกะพี้ 1 6. บางขาม 2 7. บางพึ่ง 1 8. บ้านกล้วย 1 9. บ้านชี 311 10. บ้านทราย 1 11. ไผ่ใหญ่ 375 12. พุคา 2 13. โพนทอง 211 14. มหาสอน 311 15. สนามแจง 221 16. สายห้วยแก้ว 311 17. หนอง กระเบียน 444 18. หนองเต่า 333 19. หนอง ทรายขาว 121 20. หนองเมือง 421 21. หินปัก 1 รวม 432518 แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระดับตำบล อำเภอ บ้านหมี่ (21 ตำบล 13 ศูนย์ 25 โรงเรียน ) 2 2 1 1 22 2 2 2 2 3 2 บ้านหมี่ ใหญ่ ทุ่งทะเล หญ้า วัดเขาวง กฎ พิบูลปัทมา คม วัดหนอง กระเบื้อง วัดสายห้วย แก้ว วัดห้วยกรวด บ้านน้ำบ่า 2 2


ดาวน์โหลด ppt แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระดับตำบล อำเภอ เมืองลพบุรี (23 ตำบล 25 ศูนย์ 36 โรงเรียน ) วัดตองปุ บ้านห้วยส้ม ซอย พิเศษ สาย 4 ซ้าย 3 3 3 2 3 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google