งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาวิทยุกระจายเสียง ใช้เสียงสร้างภาพ ปลุกเร้าจินตนาการ ของผู้ฟัง ภาษาที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ชัดเจน กระชับ หลีกเลี่ยงคำฟุ่มเฟือย ไม่จำเป็น ไม่ใช้คำยาก ศัพท์เทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาวิทยุกระจายเสียง ใช้เสียงสร้างภาพ ปลุกเร้าจินตนาการ ของผู้ฟัง ภาษาที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ชัดเจน กระชับ หลีกเลี่ยงคำฟุ่มเฟือย ไม่จำเป็น ไม่ใช้คำยาก ศัพท์เทคนิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาวิทยุกระจายเสียง ใช้เสียงสร้างภาพ ปลุกเร้าจินตนาการ ของผู้ฟัง ภาษาที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ชัดเจน กระชับ หลีกเลี่ยงคำฟุ่มเฟือย ไม่จำเป็น ไม่ใช้คำยาก ศัพท์เทคนิค ภาษาต่างประเทศ หลีกเลี่ยงตัวเลขมากๆ ฟังแล้วเข้าใจ ไม่ต้องตีความ หลีกเลี่ยงประโยคยาวที่มีคำขยายหรือ คำเชื่อม

2 ประเภทของภาษา วิทยุกระจายเสียง ภาษาเขียน คือ การ เขียนบท 1. แบบสมบูรณ์ * รายการข่าว บทความ * สารคดี ละคร 2. แบบกึ่งสมบูรณ์ * รายการ สัมภาษณ์ 3. แบบคร่าวๆ * รายการเพลง ภาษาพูด * ชัดเจน ตรง ประเด็น * ไม่เยิ่นเย้อ วกวน * มีไหวพริบ ปฏิภาณ * แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า * มีความรู้

3 หลักการพูดทาง วิทยุกระจายเสียง อารมณ์ ความรู้สึกต้องมีชีวิตชีวา พูดกับเพื่อน สุภาพ จริงใจ ถูกต้องชัดเจน มั่นใจในการพูด ควบคุมอารมณ์ในการพูด สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์

4 หลักการอ่านออกเสียงใน ภาษาไทย การออกเสียงพยัญชนะเดี่ยว เช่น ช ซ ร ล คำควบกล้ำ คว / กล้ำ ร / กล้ำ ล สระเสียงสั้น สระเสียงยาว วรรณยุกต์ * วรรณยุกต์ระดับ เอก สามัญ ตรี * วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ โท จัตวา การลงเสียงหนักเบา

5 ภาษาบาลี - สันสกฤต การออกเสียงคำสมาส การออกเสียงคำที่มีอักษรนำ การอ่านร้อยแก้ว * พยายามให้เป็นเสียงพูด * ขึ้นต้นดังและช้ากว่าปกติ * หยุดหายใจและเน้นคำให้ถูกที่ * เน้นอารมณ์เข้ากับเนื้อเรื่อง

6 การอ่านร้อยกรอง * หยุดตามวรรคของคำประพันธ์นั้นๆ * คำหยุดให้ทอดเสียง * เน้นจังหวะสัมผัสคล้องจอง * เน้นอารมณ์ตามเนื้อเรื่อง * ไม่เป็นเสียงพูด ไม่ห้วน * แบ่งวรรคให้ถูกต้อง * ระวังคำยาก หรือราชาศัพท์


ดาวน์โหลด ppt ภาษาวิทยุกระจายเสียง ใช้เสียงสร้างภาพ ปลุกเร้าจินตนาการ ของผู้ฟัง ภาษาที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ชัดเจน กระชับ หลีกเลี่ยงคำฟุ่มเฟือย ไม่จำเป็น ไม่ใช้คำยาก ศัพท์เทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google