งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ(เพิ่มเติม)

2 พบเพื่อนใหม่ แนะนำตนเอง
ระบุความคาดหวังของตนเอง ในการเข้ารับการอบรมใน 2 วันนี้ (post it)

3 สร้างแม่เหล็กติดตู้เย็น โดยใช้แม่เหล็กและดินน้ำมัน
กิจกรรมจุดประกาย We mad Magnet! สร้างแม่เหล็กติดตู้เย็น โดยใช้แม่เหล็กและดินน้ำมัน

4 สนุกกับแม่เหล็ก

5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เราสามารถพบแม่เหล็กได้จากที่ไหน และแม่เหล็กเหล่านั้นใช้สำหรับทำอะไร

6 กิจกรรม: แม่เหล็ก สำรวจอย่างอิสระ
จากวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่แจกให้ในแต่ละกลุ่ม เราสามารถนำมาเล่นหรือใช้ทำอะไรได้บ้าง (สังเกต อภิปราย บันทึก)

7 “แม่เหล็กดูดอะไรได้บ้าง”
กิจกรรม: แม่เหล็ก คำถาม จากวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่แจกให้ในแต่ละกลุ่ม “แม่เหล็กดูดอะไรได้บ้าง”

8 กิจกรรม: แม่เหล็ก รวบรวมความคิดและสร้างข้อสันนิษฐาน
จากคำถามที่ตั้งไว้ รวบรวมความคิด จากประสบการณ์เดิมที่มี ตั้งสันนิษฐาน ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสันนิษฐานที่ตั้งไว้

9 กิจกรรม: แม่เหล็ก ทำการทดลอง/สังเกต บรรยาย
ดำเนินการทดลองตามที่ออกแบบไว้ ขณะทำการทดลอง ต้องสังเกต และบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้น

10 กิจกรรม: แม่เหล็ก บันทึกผลการทดลอง
จดบันทึกผลทีได้จากการทดลอง อาจจะเขียนบรรยาย วาดภาพ หรือ ถ่ายรูป

11 กิจกรรม: แม่เหล็ก อภิปรายผลการทดลอง
ร่วมกันสรุปผลลัพธ์และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับร่วมกัน ข้อสันนิษฐานของเราถูกต้องหรือไม่

12 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
นักวิทยาศาสตร์น้อย นักวิทยาศาสตร์

13

14 การทดลองตามใบกิจกรรม
แต่ละกลุ่ม หาคำตอบจากคำถามที่ให้ โดยใช้วัฎจักรการวิจัย (แสดงแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน)

15 การทดลองตามใบกิจกรรม
คำถามสำหรับแต่ละกลุ่ม แม่เหล็กสามารถดูดติดสิ่งของโดยไม่สัมผัสได้หรือไม่ แม่เหล็กสามารถดูดติดสิ่งของโดยมีวัสดุอื่นกั้นได้หรือไม่ แม่เหล็กและแม่เหล็กดูดติดกันอย่างเดียวหรือไม่ แม่เหล็กที่มีรูปร่างต่างกันสามารถดูดติดสิ่งของได้เหมือนกันหรือไม่

16 นำเสนอข้อค้นพบ

17 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันที่ 1

18 สนุกกับกิจกรรมแม่เหล็ก
วันที่สอง

19 จุดประกาย ผีเสื้อบินได้

20 ทดลองอิสระกับแม่เหล็ก
แต่ละกลุ่มตั้งคำถามอย่างอิสระ ในเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก หาคำตอบของคำถาม โดยใช้วัฏจักรการวิจัย นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้

21 การทดลองผ่อนคลาย สิ่งประดิษฐ์จากแม่เหล็ก
แต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างสิ่งประดิษฐ์แม่เหล็กจากวัสดุอุปกรณ์ที่มี

22 ประเมินการอบรม แจ่มแจ้ง โอเค ไม่ชัดเจน

23 ขอบคุณค่ะ/ครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google