งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การอบรมเชิง ปฏิบัติการ ( เพิ่มเติม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การอบรมเชิง ปฏิบัติการ ( เพิ่มเติม )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การอบรมเชิง ปฏิบัติการ ( เพิ่มเติม )

2 พบเพื่อนใหม่ แนะนำตนเอง ระบุความคาดหวังของตนเอง ในการเข้ารับการอบรมใน 2 วันนี้ (post it)

3 กิจกรรมจุดประกาย We mad Magnet! สร้างแม่เหล็กติดตู้เย็น โดยใช้แม่เหล็กและดินน้ำมัน

4 สนุกกับ แม่เหล็ก

5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เราสามารถพบแม่เหล็กได้จาก ที่ไหน และแม่เหล็กเหล่านั้นใช้ สำหรับทำอะไร

6 กิจกรรม : แม่เหล็ก สำรวจอย่างอิสระ จากวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ แจกให้ในแต่ละกลุ่ม เรา สามารถนำมาเล่นหรือใช้ทำ อะไรได้บ้าง ( สังเกต อภิปราย บันทึก )

7 กิจกรรม : แม่เหล็ก คำถาม คำถาม จากวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่แจก ให้ในแต่ละกลุ่ม “ แม่เหล็กดูดอะไรได้ บ้าง ”

8 กิจกรรม : แม่เหล็ก รวบรวมความคิดและสร้างข้อ สันนิษฐาน จากคำถามที่ตั้งไว้ รวบรวม ความคิด จากประสบการณ์เดิมที่มี ตั้งสันนิษฐาน ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบ สันนิษฐานที่ตั้งไว้

9 กิจกรรม : แม่เหล็ก ทำการทดลอง / สังเกต บรรยาย ดำเนินการทดลองตามที่ ออกแบบไว้ ขณะทำการทดลอง ต้องสังเกต และบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้น

10 กิจกรรม : แม่เหล็ก บันทึกผลการทดลอง จดบันทึกผลทีได้จากการ ทดลอง อาจจะเขียนบรรยาย วาดภาพ หรือ ถ่ายรูป

11 กิจกรรม : แม่เหล็ก อภิปรายผลการทดลอง ร่วมกันสรุปผลลัพธ์และ ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ ร่วมกัน ข้อสันนิษฐานของเรา ถูกต้องหรือไม่

12 การจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ นักวิทยาศาสตร์ น้อย นักวิทยาศาสตร์

13

14 การทดลองตามใบ กิจกรรม แต่ละกลุ่ม หาคำตอบ จากคำถามที่ ให้ โดยใช้วัฎ จักรการวิจัย ( แสดงแต่ละ ขั้นตอนให้ ชัดเจน )

15 การทดลองตามใบ กิจกรรม คำถามสำหรับแต่ละกลุ่ม 1. แม่เหล็กสามารถดูดติดสิ่งของโดยไม่ สัมผัสได้หรือไม่ 2. แม่เหล็กสามารถดูดติดสิ่งของโดยมี วัสดุอื่นกั้นได้หรือไม่ 3. แม่เหล็กและแม่เหล็กดูดติดกันอย่าง เดียวหรือไม่ 4. แม่เหล็กที่มีรูปร่างต่างกันสามารถดูด ติดสิ่งของได้เหมือนกันหรือไม่

16 นำเสนอข้อค้นพบ

17 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ วันที่ 1

18 สนุกกับกิจกรรม แม่เหล็ก วันที่สอง

19 จุดประกาย ผีเสื้อบินได้

20 ทดลองอิสระกับแม่เหล็ก แต่ละกลุ่มตั้งคำถามอย่างอิสระ ในเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ แม่เหล็ก หาคำตอบของคำถาม โดย ใช้วัฏจักรการวิจัย นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้

21 การทดลองผ่อนคลาย สิ่งประดิษฐ์จากแม่เหล็ก แต่ละกลุ่มช่วยกันสร้าง สิ่งประดิษฐ์แม่เหล็กจากวัสดุ อุปกรณ์ที่มี

22 ประเมินการอบรม แจ่ม แจ้ง โอเค ไม่ ชัดเจน

23 ขอบคุณค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การอบรมเชิง ปฏิบัติการ ( เพิ่มเติม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google