งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 5 : บุคคลที่มีการ เรียนรู้ผิดปกติ. สภาพปัจจุบัน  ในปี พ.ศ. 2548 สำรวจบุคคลที่มี ปัญหาทางการเรียนรู้ได้ จำนวน 271,815 คน  ได้รับการบริการทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 5 : บุคคลที่มีการ เรียนรู้ผิดปกติ. สภาพปัจจุบัน  ในปี พ.ศ. 2548 สำรวจบุคคลที่มี ปัญหาทางการเรียนรู้ได้ จำนวน 271,815 คน  ได้รับการบริการทางการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 5 : บุคคลที่มีการ เรียนรู้ผิดปกติ

2 สภาพปัจจุบัน  ในปี พ.ศ. 2548 สำรวจบุคคลที่มี ปัญหาทางการเรียนรู้ได้ จำนวน 271,815 คน  ได้รับการบริการทางการศึกษา จำนวน 16,928 คน คิดเป็นร้อยละ 6.23  ไม่ได้รับบริการจำนวน 254,887 คน คิดเป็นร้อยละ 93.71

3 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 1.ด้านอุบัติการณ์และสถิติของ ประชากรที่เป็นบุคคลที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้  ไม่มี ระบบคัดกรอง และ เครื่องมือในการ คัดกรอง  ไม่มี หน่วยงานใด จะทำการ สำรวจ จัดเก็บสถิติ ประชากรกลุ่มนี้อย่างจริงจัง

4 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 2.ด้านแผนพัฒนาการศึกษา  ไม่มี แผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็น รูปธรรม  ไม่มี ระบบการบริหารจัดการทางการศึกษาที่ สอดคล้อง ไม่มี ระเบียบ ระบุอัตรากำลังครูผู้สอนต่อผู้เรียนที่ เป็นบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม

5 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 2.ด้านแผนพัฒนาการศึกษา ไม่มี แผน “การเพิ่ม” แผน “การพัฒนา” และ แผน “การบรรจุ” อัตรากำลังบุคลากรครูผู้สอน บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ไม่มี ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการประเมินผลงานเพื่อ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ของ บุคลากรวิชาชีพ ครู ที่มี “ภาระงาน” ในการสอนบุคคลที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ ไม่มี แผนการจัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียน ทั่วไป

6 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 2.ด้านแผนพัฒนาการศึกษา ไม่มี “กลไก” หรือ “หน่วยงาน” ทางการศึกษา ใน การช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่ ยากจน ซึ่งไม่สามารถจะ “ดูแล” บุคคลที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ ได้ แม้จะมีโรงเรียนใกล้บ้าน ไม่มี การกำหนด แผน และ ออก ระเบียบวิธีปฏิบัติ ใน การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ที่ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษทาง การศึกษาของกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

7 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วมสำหรับ บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีจำนวน จำกัด และ ไม่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา  บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับปาน กลาง และ ระดับรุนแรง ไม่สามารถได้รับ ประโยชน์จากการเรียนร่วม ไม่ได้รับโอกาส ทางการศึกษา

8 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา  บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่ศึกษาใน ระบบการศึกษานอกโรงเรียน และ การศึกษาเอกชน ไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่ ยังไม่มี โอกาสทางการศึกษาใน สาย การอาชีพ

9 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 4. ด้านเจตคติ ความรู้ ความเข้าใจ  ผู้ปกครองไม่ยอมรับ ไม่เปิดเผย  ผู้ปกครอง และ ผู้เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง  ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดการ “มีส่วนร่วม”  ครู/ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วน ยัง ไม่มี เจต คติที่ดี ต่อ บุคคลออทิสติกและครอบครัว

10 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 4. ด้านเจตคติ ความรู้ ความเข้าใจ  ไม่มี บุคลากร ที่มีความรู้ด้านการคัดกรอง ทำให้ไม่รู้ว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหาทางการ เรียนรู้  ไม่มี แหล่ง ที่จะ สร้างและศึกษา “องค์ ความรู้ใหม่” หรือ ผลิต “นวัตกรรม” แม้จะ รู้ว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ก็ “จัดการ” ไม่ได้

11 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 5. ด้านการจัดการศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน (ส.พ.ฐ.) - ไม่มี “ห้องสอนเสริมการศึกษาพิเศษ” ใน โรงเรียนเรียนร่วมทั้งของรัฐและเอกชน -ขาดแคลนบุคลากรครูผู้สอนและการจัดสัดส่วน ครูต่อผู้เรียนไม่เหมาะสม

12 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 5. ด้านการจัดการศึกษา  การศึกษานอกระบบ (ก.ศ.น.) ไม่มี แผน ระบบ ระเบียบ ตลอดจน กระบวนการ ในการบริหารจัดการทางการศึกษา ที่ สอดคล้อง ในส่วน ของ การศึกษานอกโรงเรียน ไม่มี ระเบียบ วิธีการงบประมาณ ในการจัดจ้าง ครูอาสา

13 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 5. ด้านการจัดการศึกษา  ระดับอาชีวะศึกษา (ส.อ.ศ.) ไม่มี สถานศึกษา ที่จะเป็นแหล่งให้ บริการ การศึกษาทางสายอาชีพ ไม่มี บุคลากร ที่เชี่ยวชาญในการ “สอน” และ “ฝึก” อาชีพ ไม่มีหลักสูตรการอาชีพที่สอดคล้อง

14 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 5. ด้านการจัดการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) - ไม่มี ระบบ/กลไก/หน่วยงาน ในการ ให้บริการช่วยเหลือนิสิตและนักศึกษา ที่เป็น บุคคลออทิสติก - ไม่มี ระบบ/กลไก/หน่วยงาน ในการ ให้บริการช่วยเหลือนิสิตและนักศึกษา ที่เป็น บุคคลออทิสติก - ไม่มี หลักสูตรที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย - ไม่มี หลักสูตรที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย - ไม่มี ระบบการรับเข้านิสิต/นักศึกษาที่ สอดคล้อง และยืดหยุ่น - ไม่มี ระบบการรับเข้านิสิต/นักศึกษาที่ สอดคล้อง และยืดหยุ่น

15 สภาพปัญหาด้านการศึกษา 5. ด้านการจัดการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) - ขาด บุคลากรวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางที่ เกี่ยวข้อง - ขาด บุคลากรวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางที่ เกี่ยวข้อง - ขาดแคลน บุคลากรวิชาชีพนักบำบัดฯ - ขาด บุคลากรวิชาชีพครู/อาจารย์สายพันธุ์ ใหม่ที่สอนบุคคลที่มีปัญหาการเรียนรู้ได้

16 แนวทางการแก้ไข 1.ด้านอุบัติการณ์และสถิติของประชากร ที่เป็นบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ สร้าง ระบบคัดกรอง และ เครื่องมือในการ คัดกรอง กำหนด ให้ ดำเนินการ สำรวจ และ จัดเก็บ สถิติประชากรออทิสติก ให้ครอบคลุม ครบถ้วน

17 แนวทางการแก้ไข 1.ด้านอุบัติการณ์และสถิติของประชากร กลุ่มที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ให้ (ส.ก.อ.) และ (ส.พ.ฐ.) ร่วมกัน ดำเนินการ อบรมและพัฒนา บุคลากรเพื่อ การคัดกรอง เน้น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ กระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครอง สังคมชุมชน ยอมรับและมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชุมชน ของตน

18 แนวทางการแก้ไข 2. ด้านแผนพัฒนาการศึกษา จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มี ปัญหาทางการเรียนรู้ ประกาศ เป็น พันธะกิจของกระทรวงศึกษาฯ ที่จะ ดำเนินการ ให้ โรงเรียนทั่วไปใน ทุกสังกัด เปิดรับบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เข้าเรียน ให้ ครอบคลุม ทุกโรงเรียน ในทุกเขตพื้นที่ การศึกษา

19 แนวทางการแก้ไข 2. ด้านแผนพัฒนาการศึกษา จัดทำ ระเบียบ และ คู่มือ การจัด “ห้องเรียนสอน เสริมการศึกษาพิเศษ” ส.พ.ฐ. และ ส.พ.ท. จัดทำ แผน อัตรากำลัง บุคลากรครูผู้สอนบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ใน ห้องเรียนสอนเสริมการศึกษาพิเศษ กำหนดให้สัดส่วนระหว่างบุคลากรวิชาชีพ ครูผู้สอนและบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ผู้เรียน คือ 1:3-7 หรือ 2:10-15 สำหรับ “ห้องเรียนสอนเสริมการศึกษาพิเศษ

20 แนวทางการแก้ไข 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาในระบบ (ส.พ.ฐ.) การจัดการศึกษาในระบบ (ส.พ.ฐ.) - จัดตั้ง ห้องเรียนสอนเสริมการศึกษาพิเศษให้ ครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ภายใน ระยะเวลา 4 ปีการศึกษา จากปีการศึกษา 2549- 2553 -จัดทำ แผนงบสนับสนุนประมาณให้โรงเรียน ทั่วไป เพื่อการจัดห้องเรียนและสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสื่อการเรียนการสอน โรงเรียน ละ 40,000 บาทหรือ ตามความจำเป็น

21 แนวทางการแก้ไข 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาในระบบ (ส.พ.ฐ.) การจัดการศึกษาในระบบ (ส.พ.ฐ.) - จัดทำ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการประเมินผล งานบุคลากรวิชาชีพครู ที่มี “ภาระงาน” ในการ สอนบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ - กำหนด “ดัชนี” ชี้วัด ในการกำหนดและ ประเมินคุณภาพ/คุณสมบัติ/องค์ประกอบ/ มาตรฐาน ของ ห้องสอนเสริการศึกษาพิเศษ

22 แนวทางการแก้ไข 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาในระบบ (ส.พ.ฐ.) การจัดการศึกษาในระบบ (ส.พ.ฐ.) - จัดตั้ง คณะกรรมการ ที่ประกอบด้วย ตัวแทน จากหน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนองค์กร ผู้ปกครอง ฯ จากภาคประชาชน จัดทำ หลักประกันคุณภาพ ของ “ห้องเรียนสอนเสริมฯ” - กำหนด คุณภาพ/คุณสมบัติ/มาตรฐาน/ เกณฑ์/“ภาระงาน”/ กำหนดเกณฑ์ระเบียบ วิธีกา ประเมิน “ค่าตอบแทน” และ ระเบียบวิธีการ ประเมินผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการวิชาชีพ ของครูผู้สอนบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

23 แนวทางการแก้ไข 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา การศึกษานอกระบบ (ก.ศ.น.) การศึกษานอกระบบ (ก.ศ.น.) - จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ - จัดทำ ระเบียบ วิธีการงบประมาณ ในการ จัดจ้าง ครูอาสา - จัด งบประมาณสนับสนุนการจัดจ้างครูอาสา ปีละ ไม่ต่ำกว่า จังหวัดละ 50 คน

24 แนวทางการแก้ไข 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ส.อ.ศ.) ระดับอาชีวศึกษา (ส.อ.ศ.) - จัดตั้ง “แผนกการอาชีพสำหรับนักเรียน/ นักศึกษาที่เป็นบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” - จัดให้มี บุคลากร ที่เชี่ยวชาญในการ “สอน” และ “ฝึก” อาชีพ ให้แก่บุคคลที่มีปัญหาทางการ เรียนรู้ในสถานศึกษา/วิทยาลัยอาชีวะ - จัดให้มี หลักสูตรการอาชีพ ที่หลากหลาย และ ยืดหยุ่น

25 แนวทางการแก้ไข 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) กำหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มี: ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) กำหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มี: - ระบบ/กลไก/หน่วยงาน/บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการให้บริการช่วยเหลือนิสิตและ นักศึกษาที่เป็นบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ - หลักสูตรที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย/ระบบ การรับเข้านิสิตนักศึกษาที่สอดคล้องและยืดหยุ่น - จัดให้มี “สถาบันวิจัย” ให้ครบทั้ง 4 ภูมิภาค

26 แนวทางการแก้ไข 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) - กำหนดให้ สภาที่ประชุมอธิการบดี /สภาที่ ประชุมคณบดีคณะศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย/สภามหาวิทยาลัย-วิทยาลัย รณรงค์ ให้ บุคลากร มี ความเชื่อมั่น เห็น ความสำคัญ และ ให้ ความสนใจ ในการที่จะ พัฒนาศักยภาพเพียงบาง ด้าน ของ บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

27 แนวทางการแก้ไข 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) - ยกระดับศักยภาพของ คณะหรือภาควิชา ที่ ผลิตบุคลากรทางด้านการบำบัด ให้มีศักยภาพ ที่ จะผลิตนักบำบัด เช่น นักฝึกพูด นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ ได้มากขึ้น - ปรับหลักสูตรเพิ่มกระบวนวิชาที่ให้องค์ ความรู้เกี่ยวกับบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดย ให้เป็นกระบวนวิชาบังคับ ให้มีใน หลักสูตรการ ผลิตบุคลากรวิชาชีพต่างๆทุกประเภท

28 แนวทางการแก้ไข 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) - ผลิตบุคลากรวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางที่ เกี่ยวข้องเพิ่มปีละไม่ต่ำกว่า 10 คน - ผลิตนักบำบัดที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่าประเภท ละ 50 คนขึ้นไป - ผลิตบุคลากรวิชาชีพครูที่สอนบุคคลที่มี ปัญหาทางการเรียนรู้ได้ปีละไม่ต่ำกว่า 5,000- 10,000 คน

29 แนวทางการแก้ไข 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) - จัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” จาก เงินนอก งบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนบุคคลที่ มีปัญหาทางการเรียนรู้ และ เพื่อการจัดส่ง บุคลากรเท่าที่จำเป็น ที่ “มีผลงานดีเด่น” ไปศึกษา ต่อและอบรมเชิงลึกระยะสั้นทั้งในและนอกประเทศ

30 แนวทางการแก้ไข 3. ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ระดับอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) - จัดตั้ง “คณะกรรมการกองทุนฯ” ที่มี “ตัวแทน” องค์กรผู้ปกครองเป็นกรรมการร่วม เพื่อดำเนินการพิจารณาการใช้งบฯ เพื่อพัฒนา บุคลากรด้านบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ใน ภาคส่วนต่างๆ

31 ประมาณการค่าใช้จ่าย กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ประมาณ การค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นข้อพิจารณาดังนี้ ปี 2549 จำนวน 227.46 ล้านบาท ปี 2550 จำนวน 302.36 ล้านบาท ปี 2551 จำนวน 352.81 ล้านบาท ปี 2552 จำนวน 305.79 ล้านบาท ปี 2553 จำนวน 45.00 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,233.42 ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 5 : บุคคลที่มีการ เรียนรู้ผิดปกติ. สภาพปัจจุบัน  ในปี พ.ศ. 2548 สำรวจบุคคลที่มี ปัญหาทางการเรียนรู้ได้ จำนวน 271,815 คน  ได้รับการบริการทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google