งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิของคู่กรณี ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิของคู่กรณี ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิของคู่กรณี ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง

2 สิทธิได้รับทราบ ข้อเท็จจริง คำสั่งที่กระทบต่อสิทธิและ หน้าที่ตามกฎหมายของ คู่กรณี ต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณี ทราบข้อเท็จจริง อย่าง เพียงพอ ต้องให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน รวมถึงการแจ้งผลที่จะเกิดขึ้น กระทบสิทธิ

3 ข้อยกเว้นสิทธิ รับทราบข้อเท็จจริง ความเสียหายร้ายแรงต่อ ประโยชน์สาธารณะ กรณีจำเป็นเร่งด่วน ระยะเวลาดำเนินการตาม กฎหมายล่าช้าออกไป ข้อเท็จจริงในคำขอครบถ้วน แล้ว โดยสภาพไม่อาจกระทำได้ เป็นมาตรการบังคับทาง ปกครอง กรณีกำหนดตามกฎกระทรวง

4 สิทธิมีที่ปรึกษาและ ผู้ทำการแทน สิทธิมีทนายเป็นสิทธิขั้น พื้นฐาน การพิจารณาทางปกครองมี ความซับซ้อน ความรู้ทางเทคนิคเฉพาะด้าน สิทธินำที่ปรึกษาเข้าร่วมใน กระบวนพิจารณา

5 สิทธิได้รับคำแนะนำ หลักนิติธรรม ( Rule of Law ) “ บุคคลย่อมไม่สูญเสีย สิทธิเพราะความไม่รู้ หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพราะไม่มีประสบการณ์ ” รูปแบบ, เวลา, วิธีการเป็น ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

6 สิทธิขอตรวจดู เอกสาร สิทธิขอตรวจดูเอกสารที่ จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้ง หรือเพื่อป้องกันสิทธิของตน ข้อยกเว้น – เกินความจำเป็น – เอกสารต้นร่าง – เอกสารความลับ

7 สิทธิได้รับการ พิจารณาโดยรวดเร็ว ประโยชน์ของคู่กรณี ประสิทธิภาพของฝ่าย ปกครอง ความเหมาะสมกับกรณี

8 สิทธิรับทราบเหตุผล ในคำสั่ง เหตุผลในคำสั่งทำให้ ตรวจสอบได้ว่า ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและการวินิจฉัย ถูกต้องเหมาะสม หรือไม่ เป็นฐานของการใช้สิทธิ อุทธรณ์หรือสิทธิฟ้อง คดี ปกครอง

9 สิทธิโต้แย้งแสดง พยานหลักฐาน เจ้าหน้าที่มีข้อเท็จจริงทุกด้าน ข้อเท็จจริงสนับสนุนฝ่าย ปกครอง ข้อเท็จจริงสนับสนุนฝ่ายคู่กรณี คู่กรณีมีโอกาสป้องกันสิทธิ ของตน

10 สิทธิได้รับแจ้งการ อุทธรณ์และโต้แย้ง กฎหมายแต่ละเรื่องกำหนด ระยะเวลาอุทธรณ์ไว้แตกต่าง กัน สิทธิอุทธรณ์และสิทธิโต้แย้ง เป็นการควบคุมตรวจสอบ ความชอบด้วยกฎหมาย ต้องแจ้ง กรณีที่อาจอุทธรณ์ การอุทธรณ์ และ ระยะเวลา อุทธรณ์

11 สิทธิได้รับการ พิจารณาโดยสมบูรณ์ การพิจารณาทางปกครองเป็น การดำเนินการ เพื่อ ประโยชน์ของรัฐ ขณะเดียวกันต้องคุ้มครอง ประโยชน์ของเอกชน การพิจารณาทางปกครองต้อง พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบ ด้าน ต้องคำนึงถึงความสมดุล ระหว่างประโยชน์สองฝ่าย


ดาวน์โหลด ppt สิทธิของคู่กรณี ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google