งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนด ในส่วนของ กรมบัญชีกลาง 1. เงินก้อน 2. เงินบำเหน็จ บำนาญ 3. เงินบำเหน็จดำรง ชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนด ในส่วนของ กรมบัญชีกลาง 1. เงินก้อน 2. เงินบำเหน็จ บำนาญ 3. เงินบำเหน็จดำรง ชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนด ในส่วนของ กรมบัญชีกลาง 1. เงินก้อน 2. เงินบำเหน็จ บำนาญ 3. เงินบำเหน็จดำรง ชีพ

2 การคำนวณเงินก้อน ปีที่เกษียณอายุ เกิด 1 ต. ค. 91 อายุครบ 60 ปี วันที่ 30 ก. ย.51 จะเกษียณอายุ 1 ต. ค. 51 ( ปีงบประมาณ 2552) ถ้าเกิด 2 ต. ค. 91 อายุครบ 60 ปี วันที่ 1 ต. ค.51 จะเกษียณอายุ 1 ต. ค. 52 ( ปีงบประมาณ 2553)

3 โครงการปีที่ 1(1 ตุลาคม 2551) ช่วงดำเนินการ โครงการปีที่ 1 เกษียณอายุจริง ช่วงดำเนินการ โครงการปีที่ 1 เกษียณอายุจริง 1 ต. ค.50 – 30 ก. ย. 51 เข้าโครงการ 1 ต. ค.51 1 ต. ค.52

4 ตัวอย่างการคิดเวลา ราชการที่เหลือ ช่วงวันเกิด ระหว่าง อายุ ตัว ปีที่ควร เกษียณอ ายุ โครงการปีที่ (8+ เวลาราชการที่เหลือ แต่ไม่ เกิน 15 เท่า ) ในปีที่ 1 1 (1 ต. ค. 51) 2 (1 ต. ค. 52) 3 (1 ต. ค. 53) 4 (1 ต. ค. 54) 5 (1 ต. ค. 55) 2 ต. ค. 91 – 1 ต. ค. 92 59 1 ต. ค. 52 1 ต. ค. 52 8+1 =9 - - - - 2 ต. ค. 92 – 1 ต. ค. 93 58 1 ต. ค. 53 1 ต. ค. 53 8+2 =1 0 8+1 =9 - - - 2 ต. ค. 93 – 1 ต. ค. 94 57 1 ต. ค. 54 1 ต. ค. 54 8+3 =1 1 8+2 =1 0 8+1 =9 - - 2 ต. ค. 94 – 1 ต. ค. 95 56 1 ต. ค. 55 1 ต. ค. 55 8+4 =1 2 8+3 =1 1 8+2 =1 0 8+1 =9 - 2 ต. ค. 95 – 1 ต. ค. 96 55 1 ต. ค. 56 1 ต. ค. 56 8+5 =1 3 8+4 =1 2 8+3 =1 1 8+2 =1 0 8+1 =9

5 ตัวอย่างการคิดเวลา ราชการที่เหลือ ช่วงวันเกิด ระหว่าง อายุ ตัว ปีที่ควร เกษียณอ ายุ โครงการปีที่ (8+ เวลาราชการที่เหลือ แต่ไม่ เกิน 15 เท่า ) ในปีที่ 1 1 (1 ต. ค.51 ) 2 (1 ต. ค. 52) 3 (1 ต. ค. 53) 4 (1 ต. ค. 54) 5 (1 ต. ค. 55) 2 ต. ค. 96 – 1 ต. ค. 97 54 1 ต. ค. 57 8+6 =1 4 8+5 =1 3 8+4 =1 2 8+3 =1 1 8+2 =1 0 2 ต. ค. 97 – 1 ต. ค. 98 53 1 ต. ค. 58 8+7 =1 5 8+6 =1 4 8+5 =1 3 8+4 =1 2 8+3 =1 1 2 ต. ค. 98 – 1 ต. ค. 99 52 1 ต. ค. 59 8+7 =1 5 8+6 =1 4 8+5 =1 3 8+4 =1 2 2 ต. ค. 99 – 1 ต. ค. 00 51 1 ต. ค. 60 8+7 =1 5 8+6 =1 4 8+5 =1 3 2 ต. ค. 00 – 1 ต. ค. 01 50 1 ต. ค. 61 8+7 =1 5 8+6 =1 4

6 เงินประจำตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง พ. ศ. 2538 เงินประจำตำแหน่ง พ. ศ. 2538 เช่น ข้าราชการพลเรือน เช่น ข้าราชการพลเรือน บริหารระดับสูง 10,000 – 21,000 บาท บริหารระดับสูง 10,000 – 21,000 บาท บริหารระดับกลาง 5,600 บาท

7 เหตุในการรับบำเหน็จ หรือบำนาญ เหตุรับราชการนาน เหตุรับราชการนาน อายุตัวไม่กำหนด อายุตัวไม่กำหนด อายุราชการตั้งแต่ 25 ปี (24 ปี 6 เดือน ) อายุราชการตั้งแต่ 25 ปี (24 ปี 6 เดือน )เหตุสูงอายุ อายุตัวตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้น ไป อายุราชการตั้งแต่ 10 ปี (9 ปี 6 เดือน ) อายุราชการตั้งแต่ 10 ปี (9 ปี 6 เดือน )

8 การขอรับเงิน เงินก้อนแหล่งเงินงบบุคลากร ของส่วนราชการ เงินก้อนแหล่งเงินงบบุคลากร ของส่วนราชการ - คำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออก จากราชการฯ เงินบำเหน็จบำนาญ แหล่งเงินงบ กลาง เงินบำเหน็จบำนาญ แหล่งเงินงบ กลาง - แบบขอรับบำเหน็จบำนาญ ( แบบ 5300) - แบบแสดงรายการลดหย่อนภาษี ( แบบ สบง.1) - แบบการขอรับเงินบำเหน็จดำรง ชีพ ( แบบ สบง.10)

9 การยื่นเรื่องขอรับ เงินก้อน - ยื่นที่ส่วนราชการสังกัดสุดท้าย - รวบรวมส่งส่วนราชการเจ้าสังกัด - ส่งกรมบัญชีกลาง เงินบำเหน็จบำนาญ - ยื่นที่ส่วนราชการสังกัดสุดท้าย - ส่วนกลางส่งกรมบัญชีกลาง - ส่วนภูมิภาคส่งสำนักงานคลังเขต 1-7

10 ขั้นตอนการเสนอร่าง พรฎ. เงินช่วยเหลือฯ กระทรวงการคลังเสนอ ครม. 17 ก. ย. 50 กระทรวงการคลังเสนอ ครม. 17 ก. ย. 50 ครม. พิจารณา ครม. พิจารณา ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา ( สคก.) ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา ( สคก.) สคก. เสนอ ครม. สคก. เสนอ ครม. ครม. ทราบ ครม. ทราบ ทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย ทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับ มีผลใช้บังคับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนด ในส่วนของ กรมบัญชีกลาง 1. เงินก้อน 2. เงินบำเหน็จ บำนาญ 3. เงินบำเหน็จดำรง ชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google