งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ในส่วนของกรมบัญชีกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ในส่วนของกรมบัญชีกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ในส่วนของกรมบัญชีกลาง
เงินก้อน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ

2 การคำนวณเงินก้อน ปีที่เกษียณอายุ
เกิด 1 ต.ค. 91 อายุครบ 60 ปี วันที่ 30 ก.ย.51 จะเกษียณอายุ 1 ต.ค. 51 (ปีงบประมาณ 2552) ถ้าเกิด 2 ต.ค. 91 อายุครบ 60 ปี วันที่ 1 ต.ค.51 จะเกษียณอายุ 1 ต.ค. 52 (ปีงบประมาณ 2553)

3 โครงการปีที่ 1(1 ตุลาคม 2551)
ช่วงดำเนินการ โครงการปีที่ เกษียณอายุจริง 1 ต.ค.50 – 30 ก.ย. 51 เข้าโครงการ 1 ต.ค ต.ค.52

4 ตัวอย่างการคิดเวลาราชการที่เหลือ
ช่วงวันเกิดระหว่าง อายุตัว ปีที่ควรเกษียณอายุ โครงการปีที่ (8+เวลาราชการที่เหลือ แต่ไม่เกิน 15 เท่า) ในปีที่ 1 1 (1 ต.ค.51) 2 (1 ต.ค. 52) 3 (1 ต.ค. 53) 4 (1 ต.ค. 54) 5 (1 ต.ค. 55) 2 ต.ค. 91 – 1 ต.ค. 92 59 1 ต.ค. 52 8+1=9 - 2 ต.ค. 92 – 1 ต.ค. 93 58 1 ต.ค. 53 8+2=10 2 ต.ค. 93 – 1 ต.ค. 94 57 1 ต.ค. 54 8+3=11 2 ต.ค. 94 – 1 ต.ค. 95 56 1 ต.ค. 55 8+4=12 2 ต.ค. 95 – 1 ต.ค. 96 55 1 ต.ค. 56 8+5=13

5 ตัวอย่างการคิดเวลาราชการที่เหลือ
ช่วงวันเกิดระหว่าง อายุตัว ปีที่ควรเกษียณอายุ โครงการปีที่ (8+เวลาราชการที่เหลือ แต่ไม่เกิน 15 เท่า) ในปีที่ 1 1 (1 ต.ค.51) 2 (1 ต.ค. 52) 3 (1 ต.ค. 53) 4 (1 ต.ค. 54) 5 (1 ต.ค. 55) 2 ต.ค. 96 – 1 ต.ค. 97 54 1 ต.ค. 57 8+6=14 8+5=13 8+4=12 8+3=11 8+2=10 2 ต.ค. 97 – 1 ต.ค. 98 53 1 ต.ค. 58 8+7=15 2 ต.ค. 98 – 1 ต.ค. 99 52 1 ต.ค. 59 2 ต.ค. 99 – 1 ต.ค. 00 51 1 ต.ค. 60 2 ต.ค. 00 – 1 ต.ค. 01 50 1 ต.ค. 61

6 ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 เช่น ข้าราชการพลเรือน บริหารระดับสูง 10,000 – 21,000 บาท บริหารระดับกลาง ,600 บาท

7 เหตุในการรับบำเหน็จหรือบำนาญ
เหตุรับราชการนาน อายุตัวไม่กำหนด อายุราชการตั้งแต่ 25 ปี (24 ปี 6 เดือน) เหตุสูงอายุ อายุตัวตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อายุราชการตั้งแต่ 10 ปี (9 ปี 6 เดือน)

8 การขอรับเงิน เงินก้อน แหล่งเงินงบบุคลากรของส่วนราชการ
เงินก้อน แหล่งเงินงบบุคลากรของส่วนราชการ - คำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการฯ เงินบำเหน็จบำนาญ แหล่งเงินงบกลาง - แบบขอรับบำเหน็จบำนาญ (แบบ 5300) - แบบแสดงรายการลดหย่อนภาษี(แบบ สบง.1) - แบบการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ(แบบ สบง.10)

9 การยื่นเรื่องขอรับ เงินก้อน - ยื่นที่ส่วนราชการสังกัดสุดท้าย
- รวบรวมส่งส่วนราชการเจ้าสังกัด - ส่งกรมบัญชีกลาง เงินบำเหน็จบำนาญ - ส่วนกลางส่งกรมบัญชีกลาง - ส่วนภูมิภาคส่งสำนักงานคลังเขต 1-7

10 ขั้นตอนการเสนอร่าง พรฎ. เงินช่วยเหลือฯ
กระทรวงการคลังเสนอ ครม. 17 ก.ย. 50 ครม. พิจารณา ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.) สคก. เสนอ ครม. ครม. ทราบ ทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ในส่วนของกรมบัญชีกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google