งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Source: www.cnn.com/SPECIALS/ 2001/climate.change/www.cnn.com/SPECIALS/ 2001/climate.change/ Energy & Global Warming พลังงานกับภาวะโลกร้อน รศ. ดร. ดาวัลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Source: www.cnn.com/SPECIALS/ 2001/climate.change/www.cnn.com/SPECIALS/ 2001/climate.change/ Energy & Global Warming พลังงานกับภาวะโลกร้อน รศ. ดร. ดาวัลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Source: www.cnn.com/SPECIALS/ 2001/climate.change/www.cnn.com/SPECIALS/ 2001/climate.change/ Energy & Global Warming พลังงานกับภาวะโลกร้อน รศ. ดร. ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร. ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 พลังงานเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนอย่างไร?การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ CO 2 สะสมในชั้นบรรยากาศ ทำหน้าที่เสมือนผ้าห่มผืนใหญ่ห่อหุ้มโลก เกิด Greenhouse Effect Global Warming Climate Change Global Warming & Climate Change

3 What is Global Warming & Climate Change? Human Activities GHG Emission Greenhouse Effect Global Warming Climate Change Severe Impacts

4

5

6 Main GHGs CO 2 CH 4 N 2 O Main GHGs CO 2 CH 4 N 2 O Main (man-made) greenhouse gases Carbon dioxide is not the only greenhouse gas, but it is the main contributor to warming. Other important greenhouse gases include nitrous oxide and methane, both of which have increased in the last century. The concentration of carbon dioxide has increased primarily due to burning of fossil fuels. Land use changes such as clearing of forests, which releases into the atmosphere carbon that had been stored in trees, also increases the concentration of CO 2. GHGs remain in the atmosphere for many years after being emitted. Even if we were to start reducing global emissions today, atmospheric CO 2 concentrations would continue to rise. Minor GHGs HFCs PFCs SF 6 Minor GHGs HFCs PFCs SF 6

7 GHGs Emission Reduction Emissions Controlling (ควบคุมจากแหล่งปล่อย) Capture and Storage (ดักจับและกักเก็บ)

8 Emissions Controlling Energy Efficiency and Conservation Fuel Switching  Management Techniques  Specific Techniques  Low Carbon Fuels เช่น switching from coal or oil to NG  No Carbon Fuels - Biomass - Other Renewables - Biogas

9 Energy Resources Fossil Energy Resources Geophysical Energy Resources Petroleum Tar Sand Bitumen Coal Oil Shale Geothermal Solar Wind Hydroelectric Tidal Nuclear Increase Greenhouse Effect CO 2 Emission Reduce Greenhouse Effect Zero Emission Gas Energy Resources and CO 2 Emission

10 CO 2 Capture and Storage

11 “ประชาคมโลกตอบสนองอย่างไร” แม้จะมีความเห็นและข้อถกเถียงแตกแยกกัน  ค่าย Whether or not climate change is happening? What can be done to address its effects? ที่ประชุม Rio Earth Summit 1992 ก็มีความเห็นร่วมกันว่า “กันไว้ ดีกว่าแก้” จึงได้มีการรับร่าง อนุสัญญา UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) เมื่อปี 1992 โดยจำแนกสมาชิกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ Annex I Parties: กลุ่ม Developed countries (41 ประเทศ) Non-Annex I Parties: กลุ่ม Developing countries (148 ประเทศ) พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เมื่อปี 1997 Emissions Reduction Commitment Target for Annex I

12 GHGs under KP GHG (Greenhouse Gas) GWP (Global Warming Potential) Carbon dioxide (CO 2 )1 Methane (CH 4 )21 Nitrous oxide (N 2 O)310 Hydrofluorocarbons (HFCs)140 - 11,700 Perfluorocarbons (PFCs)6,500 – 9,200 Sulfur hexafluoride (SF 6 )23,900 Source: Intergovernmental Panel on Climate Change (1995)

13 Kyoto Protocol (KP) Under the Kyoto Protocol, Annex I countries have commitment to reduce their GHGs emissions by an average of 5% below their 1990 emission levels by 2008-2012. 3 กลไกยืดหยุ่น (Flexibility Mechanisms) ภายใต้พิธีสารเกียวโต 2 Project-based mechanisms: CDM & JI  มีการดำเนินโครงการ  เกิดการลด GHGs จริง 1 Non-project-based mechanism: ET  ไม่มีการดำเนินโครงการ  ไม่เกิดการลด GHGs  เป็นการซื้อขายโควต้าเหลือปล่อยที่ไม่ได้เกิดจากการลด GHGs  ไม่ได้ช่วยให้โลกร้อนน้อยลง นิยมเรียก Hot air trading

14 KyotoMechanisms JI (Joint Implementation) KP’s Article 6 Project-based Annex I + Annex I Co-operation CDM (Clean Development Mechanism) KP’s Article 12 Project-based Annex I + Non-Annex I Co-operation ET (Emission Trading) KP’s Article 17 Non-Project-based Annex I + Annex I Co-operation Hot Air Trading Emissions Reduction

15 CDM Background CDMกลไกการพัฒนาที่สะอาด CDM (Clean Development Mechanism): กลไกการพัฒนาที่สะอาด  เป็นเพียงกลไกเดียว ภายใต้พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ที่เปิดโอกาสให้ ประเทศกำลังพัฒนามีส่วนร่วมได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการลด GHGs  จึงเป็นเพียงกลไกเดียวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ‘Win-Win-Win’ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Win 1: ช่วยให้ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเทศเจ้าบ้านที่รับทำโครงการ non-Annex Iพัฒนาเศรษฐกิจ (non-Annex I Host Countries) กล่าวคือ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ (มีการลงทุน) พัฒนาสังคมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาสังคม (คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้น) และเกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมดีขึ้นจากโครงการสะอาด) Annex I Win 2: ช่วยให้ Annex I Countries บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก more cost effective ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง (more cost effective) Global Benefits Win 3: ช่วยให้ปริมาณ GHGs ในบรรยากาศโลกลดลง ปัญหาภาวะโลกร้อนลดลง ประชาคมโลกได้ประโยชน์ร่วมกัน  Global Benefits Note: หาก non-Annex I ไม่ร่วมทำโครงการ CDM ประเทศ Annex I อาจไปซื้อ เครดิตจาก Hot Air แทน จะเสียประโยชน์ทุกฝ่าย ‘lost-lost-lost’ CDM Background

16 CDM Credit CERs CDM Credit or CERs CERs Emissions reduction units from CDM project implementation must be certified by CDM Executive Board (CDM EB) before transferred to Annex I Entities; hence it ’ s usually called CERs (certified emissions reduction) CO 2 Emissions years With CDM project Without CDM project (business as usual) CERs

17 Possible CDM Transaction Models 4 Bilateral Co-operation: traditional way  คล้ายการร่วมลงทุน (JV) ทั่วไป แต่มี CERs เป็นผลิตภัณฑ์ร่วม การแบ่งผลประโยชน์ขึ้นกับข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย  ทราบ CERs buyer และผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองฝ่าย ก่อนการขึ้นทะเบียนโครงการ (EB registration)  มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Emissions Reduction Purchase Agreement) 4 Multilateral Co-operation  เป็นการลงทุนผ่าน multilateral financial institutions เช่น WB, ADB หรือผ่าน carbon funds or brokerages  ทราบ CERs buyer และมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4 Unilateral Co-operation: just recently (since Feb.2005)  เจ้าของโครงการในประเทศกำลังพัฒนา ลงทุนเองทั้งหมด (อาจลงทุนผ่าน โบรกเกอร์ก็ได้) แล้วนำ CERs ไปขายในตลาดโลกแบบ Spot Market  ระบุ CERs buyer ขณะที่กำลังจะขาย CERs ไม่ต้องระบุตอน EB Registration Source: Wytze 2006

18 Advantages & Disadvantages กรณี Bilateral & Multilateral  No risk for project participants due to ERPA available  กรณี Multilateral  No need for CERs investor to involve in the project preparation & implementation ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ ผู้เชี่ยวชาญจากกองทุน แต่ค่าดำเนินการและค่าตัวผู้เชี่ยวชาญอาจสูงกว่า กรณี Unilateral  ไม่มี ERPA ผู้ลงทุนต้องแบกรับความเสี่ยงเองทั้งหมด อาจหาแหล่งเงินกู้ยาก โอกาสลงทุน Advanced Technology น้อยกว่า แต่มีข้อดีหลายอย่าง (มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น)  ต้นทุนดำเนินการและค่าตัวผู้เชี่ยวชาญในประเทศน่าจะถูกว่า  มีโอกาสขาย CERs ได้ราคาสูงกว่า เนื่องจากเป็น Spot Market  โครงการเล็กๆที่ดีต่อประเทศ แต่ต่างชาติไม่สนใจ มีโอกาสมากขึ้น การลงทุนแบบ Unilateral จึงเหมาะกับ Domestic Technology (ลงทุนต่ำ ไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติมาก) และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ Source: Wytze 2006

19 4 Single Project Approach 4 Single Project Approach: traditional way  Programmatic CDM approach  Programmatic CDM approach: ยังไม่มี Approved Methodology? –Programme of activities (bringing together several CDM projects) –Implement within one country, not mandatory activities –Reduce transaction costs per project –Examples: biogas systems for farmers  Sectoral CDM approach  Sectoral CDM approach: ยังไม่มี Approved Methodology? –Government policy to reduce GHG emissions in a sector –Baseline and additionality assessment complex –Examples: transport (green transport plan), efficient buildings –Perverse incentive: countries with progressive energy strategies reduce their CDM potential Possible CDM Approaches Source: Wytze 2006

20 Programmatic vs Project-based CDM Policy or Standard Ex. Install 10,000 MW of Renewables Program of Activities: Grid Wind Project Activity 1 Ex. 100 MW Wind Project Activity 2 Ex. 120 MW Wind Program of Activities: Off-grid Solar Project Activity 1 Ex. 10 MW PV Project Activity 2 Ex. 100 MW PV Program of Activities: Etc. P-CDM Project 1P-CDM Project 2 Note: Project activity Project activity is an emissions reduction activity occurs at a single location within a narrowly defined boundary. Program of activities Program of activities would be a program supported by a single entity that encourages or mandates a number of emissions reduction activities; hence multiple locations under a program.

21 20082012 First Kyoto Commitment Period Second Commitment Period? 2005 First Phase EU ETS Jan 2000 Timing of CER transactions Second Phase EU ETS Kyoto Protocol entered into force 16 Feb. 2005 CDM projects can generate credits from 2000, but CDM credits can be used in EU ETS from 2005 CDM projects can generate credits from 2000, but CDM credits can be used in EU ETS from 2005

22 EU ETS Background เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพิธีสารเกียวโตง่ายขึ้น สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้ ETS An European Directive on CO 2 Emission Trading Scheme (EU ETS)  รับร่าง 22 July 2003 มีผลบังคับใช้ since January 2005 two phases It was agreed that the EU ETS would have two phases: during 2005-2007  Learning Phase: during 2005-2007, not legally binding coincide with the 2008-2012  Implement Phase: coincide with the 2008-2012 Kyoto commitment period annual emission caps สาระสำคัญของ EU ETS คือ มีการกำหนด annual emission caps หรือ emissions allowances (EUAs) emissions allowances (EUAs) สำหรับอุตสาหกรรมหลักในยุโรป (ไฟฟ้า เหล็ก ซีเมนต์และปูนขาว กระดาษและเยื่อ รวมประมาณ 13,000 แห่ง) ทั้งนี้ผู้ประกอบการ (Installations) อาจดำเนินการโดย …  Adjust their energy consumption patterns หรือ  Purchase emission allowances from other installations หาก Non-compliance within the scheme implies 40 ยูโร 100 ยูโร  จะถูกปรับ 40 ยูโร ต่อตัน CO 2 และเพิ่มเป็น 100 ยูโร ในช่วงเฟสสอง Source: Wytze 2006 EU ETS Background

23 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม EU ETS ง่ายขึ้น สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้ An European Directive 2004/101/EC (so-called EU Linking Directive)  adopted by the EU Foreign Affairs Ministers (16 September 2004) as an amendment to the ETS Directive สาระสำคัญของ Linking Directive คือ การเชื่อมโยง the EU ETS เข้ากับ Kyoto Protocol เพื่อเปิดโอกาสให้ EU Installations สามารถซื้อ emission reduction credits จากต่างประเทศผ่านทาง project-based Kyoto mechanisms: JI & CDM  Linking with CDM has been effective since Jan 2005  Linking with JI will be effective on Jan 2008 ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เพิ่มโอกาส …  to reduce costs for EU installations  to contribute technology trnsfers to developing countries Source: Wytze 2006 EU Linking Directive Background

24 4 Europe and Japan are major shares in the carbon market 4 Demand increasing in Europe since 2005 (may be due to EU ETS) 4 Private entities dominate, especially in Japan Europe’s Carbon Market Share Source: Hayashi 2006 As of March 2006

25 4 € 4 - 6 for medium-risk forwards € 8 -10 for low risk forwards / DNA approved projects. €11-14 for registered projects €15 for Gold Standard registered projects 4 EU intermediaries do not believe that CER price will become equal to EU allowance price: –Risk (counterpart, delivery, etc.) –CER and EUA are fundamentally different CERs are bankable (from 2005-07 to 2008-12) CERs are capped by EU States Risk of ITL not being operational on time Limited awareness of Linking Directive reduces arbitrage Only guaranteed CERs are quite similar to EUA Possible CER Prices in Europe Source: Wytze 2006

26 CDM Status in Thailand Ratified UNFCCC: December 1994 Ratified KP: August 2002 Institutional Framework - MONRE ( Ministry of Natural Resources and Environment ) was appointed by Cabinet in July 2003 as ‘DNA-CDM’ - ONEP ( Office of Natural Resources & Environmental Policy and Planning ) was appointed as ‘KP National Focal Point’ and ‘DNA Secretariat’ (to coordinate on CDM implementation in Thailand)

27 4 CDM has two demand-supply chains Annex I Side Annex I Side: CER demand – technology supply Non-Annex I Side Non-Annex I Side: Technology demand – CER supply In actual practice, chain 1 dominates 4 Letter of Approval is often Letter of no Objection Several non-Annex I Parties do not have criteria or strategy for maximising CDM Opportunities 4 Technology Need Assessment (TNA) Ideally, a CDM host country would assess what it needs sustainable technologies in terms of sustainable technologies Maximising CDM Opportunities Source: Wytze 2006

28 4 ปัจจุบันบริษัทตัวกลางในการซื้อขาย CERs เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากบริษัทตัวกลางจะทำหน้าที่ บริหารความเสี่ยงและราคา โดยจัดการสมดุลระหว่าง CER Demand & Supply 4 โดยทั่วไปบริษัทตัวกลางมัก… –จ่ายค่า CERs ให้ host country entities ด้วยราคาประมาณ  30-40% of EU ETS price (กรณี forward CERs) –ขายให้ Buyers ด้วยราคาประมาณ  40-60% of EU ETS price (กรณี no guaranteed delivery) or  even over 90% (กรณี guaranteed delivery) Note: ส่วนต่างที่ได้ คือ margin to cover risk & commercialization 4 ตัวอย่างบริษัทตัวกลางที่ well-known ในปัจจุบัน ได้แก่ Ecosecurities, NatSource, Evolution Markets, etc. 4 Intermediaries play a role in either unilateral or bilateral Roles of Intermediaries Source: Wytze 2006

29 4 How could Thailand having progressive Energy Strategy get benefit from the CDM? ProgrammaticSectoral 4 Are there possibilitites for Thailand to implement CDM via Programmatic or Sectoral CDM Approaches? 4 How to maximise CDM opportunities? 4 Should Thailand implement Unilateral CDM and which cases? 4 How could Thailand maximise benefit from the EU Linking Directive? Topics for Discussion


ดาวน์โหลด ppt Source: www.cnn.com/SPECIALS/ 2001/climate.change/www.cnn.com/SPECIALS/ 2001/climate.change/ Energy & Global Warming พลังงานกับภาวะโลกร้อน รศ. ดร. ดาวัลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google