งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานกับภาวะโลกร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานกับภาวะโลกร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงานกับภาวะโลกร้อน
Energy & Global Warming รศ. ดร. ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Source: 2001/climate.change/

2 พลังงานเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนอย่างไร?
การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ CO2 สะสมในชั้นบรรยากาศ ทำหน้าที่เสมือนผ้าห่มผืนใหญ่ห่อหุ้มโลก เกิด Greenhouse Effect Global Warming & Climate Change

3 What is Global Warming & Climate Change?
Human Activities GHG Emission Greenhouse Effect Global Warming Climate Change Severe Impacts

4

5

6 Main GHGs Minor GHGs CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6
Main (man-made) greenhouse gases Carbon dioxide is not the only greenhouse gas, but it is the main contributor to warming. Other important greenhouse gases include nitrous oxide and methane, both of which have increased in the last century. The concentration of carbon dioxide has increased primarily due to burning of fossil fuels. Land use changes such as clearing of forests, which releases into the atmosphere carbon that had been stored in trees, also increases the concentration of CO2. GHGs remain in the atmosphere for many years after being emitted. Even if we were to start reducing global emissions today, atmospheric CO2 concentrations would continue to rise.

7 GHGs Emission Reduction
Emissions Controlling (ควบคุมจากแหล่งปล่อย) Capture and Storage (ดักจับและกักเก็บ)

8 Emissions Controlling
Energy Efficiency and Conservation Management Techniques Specific Techniques Fuel Switching Low Carbon Fuels เช่น switching from coal or oil to NG No Carbon Fuels Biomass - Biogas - Other Renewables

9 Energy Resources and CO2 Emission
Gas Fossil Energy Resources Petroleum Energy Resources Tar Sand Bitumen CO2 Emission Coal Increase Greenhouse Effect Oil Shale Geothermal Geophysical Energy Resources Solar Wind Zero Emission Hydroelectric Reduce Greenhouse Effect Tidal Nuclear

10 CO2 Capture and Storage

11 “ประชาคมโลกตอบสนองอย่างไร”
แม้จะมีความเห็นและข้อถกเถียงแตกแยกกัน 2 ค่าย Whether or not climate change is happening? What can be done to address its effects? ที่ประชุม Rio Earth Summit 1992 ก็มีความเห็นร่วมกันว่า “กันไว้ ดีกว่าแก้” จึงได้มีการรับร่าง อนุสัญญา UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) เมื่อปี 1992 โดยจำแนกสมาชิกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ Annex I Parties: กลุ่ม Developed countries (41 ประเทศ) Non-Annex I Parties: กลุ่ม Developing countries (148 ประเทศ) พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เมื่อปี 1997 Emissions Reduction Commitment Target for Annex I

12 (Global Warming Potential)
GHGs under KP GHG (Greenhouse Gas) GWP (Global Warming Potential) Carbon dioxide (CO2) 1 Methane (CH4) 21 Nitrous oxide (N2O) 310 Hydrofluorocarbons (HFCs) ,700 Perfluorocarbons (PFCs) 6,500 – 9,200 Sulfur hexafluoride (SF6) 23,900 Source: Intergovernmental Panel on Climate Change (1995)

13 Kyoto Protocol (KP) Under the Kyoto Protocol, Annex I countries have commitment to reduce their GHGs emissions by an average of 5% below their 1990 emission levels by 3 กลไกยืดหยุ่น (Flexibility Mechanisms) ภายใต้พิธีสารเกียวโต 2 Project-based mechanisms: CDM & JI มีการดำเนินโครงการ  เกิดการลด GHGs จริง 1 Non-project-based mechanism: ET ไม่มีการดำเนินโครงการ  ไม่เกิดการลด GHGs เป็นการซื้อขายโควต้าเหลือปล่อยที่ไม่ได้เกิดจากการลด GHGs  ไม่ได้ช่วยให้โลกร้อนน้อยลง นิยมเรียก Hot air trading

14 Emissions Reduction Hot Air Trading

15 CDM Background CDM Background
CDM (Clean Development Mechanism): กลไกการพัฒนาที่สะอาด เป็นเพียงกลไกเดียว ภายใต้พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ที่เปิดโอกาสให้ ประเทศกำลังพัฒนามีส่วนร่วมได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการลด GHGs จึงเป็นเพียงกลไกเดียวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ‘Win-Win-Win’ Win 1: ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศเจ้าบ้านที่รับทำโครงการ (non-Annex I Host Countries) กล่าวคือ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ (มีการลงทุน) เกิดการพัฒนาสังคม (คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้น) และเกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมดีขึ้นจากโครงการสะอาด) Win 2: ช่วยให้ Annex I Countries บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง (more cost effective) Win 3: ช่วยให้ปริมาณ GHGs ในบรรยากาศโลกลดลง ปัญหาภาวะโลกร้อนลดลงประชาคมโลกได้ประโยชน์ร่วมกัน  Global Benefits Note: หาก non-Annex I ไม่ร่วมทำโครงการ CDM ประเทศ Annex I อาจไปซื้อ เครดิตจาก Hot Air แทน จะเสียประโยชน์ทุกฝ่าย ‘lost-lost-lost’ CDM Background

16 CDM Credit or CERs Emissions reduction units from CDM project implementation must be certified by CDM Executive Board (CDM EB) before transferred to Annex I Entities; hence it’s usually called CERs (certified emissions reduction) Without CDM project (business as usual) CO2 Emissions CERs With CDM project years

17 Possible CDM Transaction Models
Bilateral Co-operation: traditional way คล้ายการร่วมลงทุน (JV) ทั่วไป แต่มี CERs เป็นผลิตภัณฑ์ร่วม การแบ่งผลประโยชน์ขึ้นกับข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ทราบ CERs buyer และผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองฝ่าย ก่อนการขึ้นทะเบียนโครงการ (EB registration) มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Emissions Reduction Purchase Agreement) Multilateral Co-operation เป็นการลงทุนผ่าน multilateral financial institutions เช่น WB, ADB หรือผ่าน carbon funds or brokerages ทราบ CERs buyer และมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Unilateral Co-operation: just recently (since Feb.2005) เจ้าของโครงการในประเทศกำลังพัฒนา ลงทุนเองทั้งหมด (อาจลงทุนผ่าน โบรกเกอร์ก็ได้) แล้วนำ CERs ไปขายในตลาดโลกแบบ Spot Market ระบุ CERs buyer ขณะที่กำลังจะขาย CERs ไม่ต้องระบุตอน EB Registration Source: Wytze 2006

18 Advantages & Disadvantages
กรณี Bilateral & Multilateral No risk for project participants due to ERPA available กรณี Multilateral  No need for CERs investor to involve in the project preparation & implementation ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญจากกองทุน แต่ค่าดำเนินการและค่าตัวผู้เชี่ยวชาญอาจสูงกว่า กรณี Unilateral  ไม่มี ERPA ผู้ลงทุนต้องแบกรับความเสี่ยงเองทั้งหมด อาจหาแหล่งเงินกู้ยาก โอกาสลงทุน Advanced Technology น้อยกว่า แต่มีข้อดีหลายอย่าง (มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น) ต้นทุนดำเนินการและค่าตัวผู้เชี่ยวชาญในประเทศน่าจะถูกว่า มีโอกาสขาย CERs ได้ราคาสูงกว่า เนื่องจากเป็น Spot Market โครงการเล็กๆที่ดีต่อประเทศ แต่ต่างชาติไม่สนใจ มีโอกาสมากขึ้น การลงทุนแบบ Unilateral จึงเหมาะกับ Domestic Technology (ลงทุนต่ำ ไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติมาก) และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ Source: Wytze 2006

19 Possible CDM Approaches
Single Project Approach: traditional way Programmatic CDM approach:ยังไม่มี Approved Methodology? Programme of activities (bringing together several CDM projects) Implement within one country, not mandatory activities Reduce transaction costs per project Examples: biogas systems for farmers Sectoral CDM approach: ยังไม่มี Approved Methodology? Government policy to reduce GHG emissions in a sector Baseline and additionality assessment complex Examples: transport (green transport plan), efficient buildings Perverse incentive: countries with progressive energy strategies reduce their CDM potential Source: Wytze 2006

20 Programmatic vs Project-based CDM
P-CDM Project 1 P-CDM Project 2 Note: Project activity is an emissions reduction activity occurs at a single location within a narrowly defined boundary. Program of activities would be a program supported by a single entity that encourages or mandates a number of emissions reduction activities; hence multiple locations under a program.

21 Timing of CER transactions Kyoto Protocol entered into force
CDM projects can generate credits from 2000, but CDM credits can be used in EU ETS from 2005 First Kyoto Commitment Period First Phase EU ETS Second Commitment Period? Jan2000 2005 2008 2012 Kyoto Protocol entered into force 16 Feb. 2005 Second Phase EU ETS

22 EU ETS Background EU ETS Background
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพิธีสารเกียวโตง่ายขึ้น สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้ An European Directive on CO2 Emission Trading Scheme (EU ETS) รับร่าง 22 July 2003 มีผลบังคับใช้ since January 2005 It was agreed that the EU ETS would have two phases: Learning Phase: during , not legally binding Implement Phase: coincide with the Kyoto commitment period สาระสำคัญของ EU ETS คือ มีการกำหนด annual emission caps หรือ emissions allowances (EUAs) สำหรับอุตสาหกรรมหลักในยุโรป (ไฟฟ้า เหล็ก ซีเมนต์และปูนขาว กระดาษและเยื่อ รวมประมาณ 13,000 แห่ง) ทั้งนี้ผู้ประกอบการ (Installations) อาจดำเนินการโดย … Adjust their energy consumption patterns หรือ Purchase emission allowances from other installations หาก Non-compliance within the scheme implies จะถูกปรับ 40 ยูโร ต่อตัน CO2 และเพิ่มเป็น 100 ยูโร ในช่วงเฟสสอง EU ETS Background Source: Wytze 2006

23 EU Linking Directive Background
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม EU ETS ง่ายขึ้น สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้ An European Directive 2004/101/EC (so-called EU Linking Directive) adopted by the EU Foreign Affairs Ministers (16 September 2004) as an amendment to the ETS Directive สาระสำคัญของ Linking Directive คือ การเชื่อมโยง the EU ETS เข้ากับ Kyoto Protocol เพื่อเปิดโอกาสให้ EU Installations สามารถซื้อ emission reduction credits จากต่างประเทศผ่านทาง project-based Kyoto mechanisms: JI & CDM Linking with CDM has been effective since Jan 2005 Linking with JI will be effective on Jan 2008 ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เพิ่มโอกาส … to reduce costs for EU installations to contribute technology trnsfers to developing countries Source: Wytze 2006

24 Europe’s Carbon Market Share
As of March 2006 Europe and Japan are major shares in the carbon market Demand increasing in Europe since 2005 (may be due to EU ETS) Private entities dominate, especially in Japan Source: Hayashi 2006

25 Possible CER Prices in Europe
€ for medium-risk forwards € for low risk forwards / DNA approved projects. € for registered projects €15 for Gold Standard registered projects EU intermediaries do not believe that CER price will become equal to EU allowance price: Risk (counterpart, delivery, etc.) CER and EUA are fundamentally different CERs are bankable (from to ) CERs are capped by EU States Risk of ITL not being operational on time Limited awareness of Linking Directive reduces arbitrage Only guaranteed CERs are quite similar to EUA Source: Wytze 2006

26 CDM Status in Thailand Ratified UNFCCC: December 1994 Ratified KP: August 2002 Institutional Framework - MONRE (Ministry of Natural Resources and Environment) was appointed by Cabinet in July 2003 as ‘DNA-CDM’ - ONEP (Office of Natural Resources & Environmental Policy and Planning) was appointed as ‘KP National Focal Point’ and ‘DNA Secretariat’ (to coordinate on CDM implementation in Thailand)

27 Maximising CDM Opportunities
CDM has two demand-supply chains Annex I Side: CER demand – technology supply Non-Annex I Side: Technology demand – CER supply In actual practice, chain 1 dominates Letter of Approval is often Letter of no Objection Several non-Annex I Parties do not have criteria or strategy for maximising CDM Opportunities Technology Need Assessment (TNA) Ideally, a CDM host country would assess what it needs in terms of sustainable technologies Source: Wytze 2006

28 Roles of Intermediaries
ปัจจุบันบริษัทตัวกลางในการซื้อขาย CERs เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากบริษัทตัวกลางจะทำหน้าที่ บริหารความเสี่ยงและราคา โดยจัดการสมดุลระหว่าง CER Demand & Supply โดยทั่วไปบริษัทตัวกลางมัก… จ่ายค่า CERs ให้ host country entities ด้วยราคาประมาณ 30-40% of EU ETS price (กรณี forward CERs) ขายให้ Buyers ด้วยราคาประมาณ 40-60% of EU ETS price (กรณี no guaranteed delivery) or even over 90% (กรณี guaranteed delivery) Note: ส่วนต่างที่ได้ คือ margin to cover risk & commercialization ตัวอย่างบริษัทตัวกลางที่ well-known ในปัจจุบัน ได้แก่ Ecosecurities, NatSource, Evolution Markets, etc. Intermediaries play a role in either unilateral or bilateral Source: Wytze 2006

29 Topics for Discussion How could Thailand having progressive Energy Strategy get benefit from the CDM? Are there possibilitites for Thailand to implement CDM via Programmatic or Sectoral CDM Approaches? How to maximise CDM opportunities? Should Thailand implement Unilateral CDM and which cases? How could Thailand maximise benefit from the EU Linking Directive?


ดาวน์โหลด ppt พลังงานกับภาวะโลกร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google