งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ องค์กร อาชญากรรม สัตว์ป่าและพืช ป่า กลุ่ม 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ องค์กร อาชญากรรม สัตว์ป่าและพืช ป่า กลุ่ม 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ องค์กร อาชญากรรม สัตว์ป่าและพืช ป่า กลุ่ม 4

2 องค์กร คือ บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกัน โดยมี วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน และดำเนิน กิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมี ขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น

3 อาชญากรรม คือ การกระทำผิด โดยทำให้เกิดความ เดือดร้อน เสียหาย ต่อ ทรัพย์สิน หรือ บุคคล

4 องค์กรอาชญากรรม ความหมาย ▫ กลุ่มบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่สามคน ขึ้นไป ที่รวมตัวหรือประสานการ ดำเนินงานระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อหรือกระทำความผิดร้ายแรง ฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน หรือ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

5 การจัดการองค์กร อาชญากรรมสัตว์ป่าและ พืชป่า การประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุง / เพิ่มเติมกฎหมาย เทคโนโลยี นโยบายของรัฐ

6 การจัดการองค์กร อาชญากรรมสัตว์ป่าและ พืชป่า การประชาสัมพันธ์ ▫ การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ สร้าง จิตสำนึกแก่เด็ก / เยาวชน ชาวบ้าน ( เน้น เรื่องกฎหมาย โดยเฉพาะบทลงโทษ ) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  สำหรับเด็ก / เยาวชนอาจ ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ในหลักสูตรการเรียน การสอนด้วย ▫ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อ วิทยุ แผ่นพับ หนังสือ เป็นต้น

7 การจัดการองค์กร อาชญากรรมสัตว์ป่าและ พืชป่า การบังคับใช้กฎหมาย ▫ มีหน่วยงานตรวจสอบการกระทำความผิด ของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ ▫ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดลักลอบ / ขนถ่าย สินค้า ▫ ดักฟังโทรศัพท์ / ยึดตรวจสอบเอกสาร และวัตถุต้องสงสัย ▫ ยึดทรัพย์เหมือนคดียาเสพติด ▫ การให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส

8 การจัดการองค์กร อาชญากรรมสัตว์ป่าและ พืชป่า การปรับปรุง / เพิ่มเติมกฎหมาย ▫ เพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด ▫ เพิ่มโทษปรับให้สูงขึ้น ▫ กำหนดให้ผู้สนับสนุนรับโทษเท่ากับหรือ มากกว่าตัวการ ▫ ขึ้นบัญชีไม้พะยูงให้มีสถานภาพเหมือนไม้ สัก ไม้ยาง ▫ กฎหมายพิเศษทำเป็นคดีสำคัญ ค้นโดย ไม่ต้องขอหมายศาล เพราะมีกฎหมายให้ อำนาจ

9 การจัดการองค์กร อาชญากรรมสัตว์ป่าและ พืชป่า เทคโนโลยี ▫ ติดกล้อง CCTV บริเวณจุดลักลอบ / ขนถ่าย สินค้า ▫ เพิ่มเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

10 การจัดการองค์กร อาชญากรรมสัตว์ป่าและ พืชป่า นโยบายของรัฐ ▫ การขอความร่วมมือจากประเทศภาคี อนุสัญญาไซเตส โดยเฉพาะประเทศ เพื่อนบ้านให้เข้มงวดในการบังคับใช้ กฎหมาย ตัวอย่างเช่น กรณีไม้พะยูง

11 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ องค์กร อาชญากรรม สัตว์ป่าและพืช ป่า กลุ่ม 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google