งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 7 กรกฎาคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 7 กรกฎาคม 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 7 กรกฎาคม 2553
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 04/04/60 ระบบสารสนเทศ กับการบริหารยา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เรียน ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นาวาอากาศเอก ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้รับมอบหมายจากท่านเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ให้มานำเสนอ ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ทอ. Air Force Medical Services IT “Road to the Future” น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 7 กรกฎาคม 2553 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

2 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

3 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศ จำนวนเตียงที่ให้บริการทั้งสิ้น 770 เตียง จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 672,800 ครั้ง (ม.ค. – ธ.ค. 2552) จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยใน 24,165 ครั้ง (ม.ค. – ธ.ค. 2552) กำลังพล แพทย์ 400 คน พยาบาล 776 คน น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

4 วิสัยทัศน์ ระบบสารสนเทศรพ.ภูมิพลอดุลยเดช
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 04/04/60 วิสัยทัศน์ ระบบสารสนเทศรพ.ภูมิพลอดุลยเดช Digital Hospital In the Year 2554 (2551 – 2554) วิสัยทัศน์ของระบบสารสนเทศทางการแพทย์ของ ทอ. คือ Digital Medical Services In the Year 2554 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

5 Digital Hospital รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 04/04/60 Digital Hospital รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทน มูลค่า 75 ล้านบาท ต.ค ถึง ก.ย. 2551 เริ่มใช้ ม.ค เต็มระบบ ก.ค. 2551 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ รพ.ใหม่ทั้งระบบโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญ เน้นการพัฒนาบุคลากรของรพ.ให้มีส่วนร่วมมากที่สุด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นรพ.หลักของกองทัพอากาศ จึงมีเป้าหมายที่จะเป็น Digital Hospital โดยได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งระบบ จำนวน 75 ล้านบาท และเริ่มพัฒนาตั้งแต่ ตุลาคม 2549 จนแล้วเสร็จใช้งานทั้งระบบในเดือน กรกฎาคม 2551 โดยที่ผู้บริหารรพ. มีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการทำงานของรพ.ใหม่ทั้งระบบ เพื่อให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบการให้บริการสาธารณสุขสมัยใหม่ ซึ่งเน้นการบริหารข้อมูลเป็นหลัก โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมีอสำคัญ นอกจากนี้ ยังเน้นการพัฒนาบุคลากรของรพ. ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบให้มากที่สุด น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

6 Digital Hospital รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 04/04/60 Digital Hospital รพ.ภูมิพลอดุลยเดช แพทย์ เวชระเบียน การเงิน เภสัชกรรม พยาธิวิทยา X ray LAB อื่นๆ ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบดิจิตอล เน้นการใช้งานในทุกระดับ อบรมแพทย์ 420 คน (95 %) อบรมพยาบาล 700 คน อบรมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษา 1,000 คน ในปัจจุบัน ข้อมูลเกือบทั้งหมดของรพ.อยู่ในรูปแบบของดิจิตอล เน้นการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการในทุกระดับ มีการอบรมบุคลากรกว่า 2000 คน เพื่อให้ใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นความสำคัญที่แพทย์ เพราะเป็นศูนย์กลางของการบริหารข้อมูลที่สำคัญของโรงพยาบาล น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

7 เวชระเบียน ตรวจสอบสิทธิ
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 04/04/60 เวชระเบียน ตรวจสอบสิทธิ การให้บริการในปัจจุบัน ข้อมูลอยู่ในรูปแบบของดิจิตอล ตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มมารับบริการที่เวชระเบียน การตรวจสอบสทธิ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

8 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
ห้องตรวจโรค 04/04/60 ข้อมูลจะถูกส่งไปที่ห้องตรวจโรค พยาบาลบันทึกข้อมูลที่สำคัญเข้าในระบบ และส่งผู้ปวยให้แพทย์ตรวจ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

9 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 ห้องตรวจโรค (แพทย์) บันทึกประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค (ICD9 ICD10) สั่งยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ นัดผู้ป่วย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

10 ประวัติการใช้ยาย้อนหลัง

11 Electronic OPD card

12 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
04/04/60 กราฟแสดงระดับน้ำตาล ตัวอย่างการเข้าดูข้อมูลผู้ป่วย รูปนี้เป็นกราฟแสดงระดับน้ำตาลในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานในรอบหนึ่งปี จะเห็นได้ว่าระดับน้ำตาลของผู้ป่วยรายนี้เริ่มสูงเกินมาตรฐานในช่วงหลังของการรักษา น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

13 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
04/04/60 ใบแนะนำการตรวจรักษา ใช้แทนใบสั่งยา ใบสั่งตรวจ การรักษาต่าง ๆ และคำแนะนำผู้ป่วย เมื่อแพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยเสร็จ ผู้ป่วยจะได้รับใบแนะนำการตรวจรักษา ซึ่งใช้แทนใบสั่งยา ใบสั่งตรวจต่างๆ และมีคำแนะนำการปฏิบัติตัวต่างๆให้ผู้ป่วยทราบ ผู้ป่วยจะใช้ใบนี้เข้ารับการบริการตามจุดต่างๆ ผ่านรหัส Barcode น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

14 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
ระบบสารสนเทศรพ.ภูมิพลอดุลยเดช 04/04/60 04/04/60 ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนำใบแนะนำการตรวจรักษาเข้ารับบริการที่ห้องจ่ายยา น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 14

15 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
04/04/60 แผนกเภสัชกรรม ดำเนินการจัดยาตามที่แพทย์ได้บันทึกไว้ในระบบสารสนเทศ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

16 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
04/04/60 ผู้ป่วยรับยา น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

17 เปรียบเทียบระยะเวลารอคอยรับยา ก่อนและหลังใช้ระบบ
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 04/04/60 เปรียบเทียบระยะเวลารอคอยรับยา ก่อนและหลังใช้ระบบ นาที ลดลง 24 % ลดลง 37.2 % ลดลง 30.9 % ลดลง 47.2 % ลดลง 15.9 % ลดลง 16 % ลดลง 24.7% ตัวอย่างการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วย กราฟนี้แสดงถึงระยะเวลารอคอยการรับยาของผู้ป่วย โดยที่ก่อนใช้ระบบ ผู้ป่วยทั่วไปต้องรอถึง 80 นาที ในชั่วโมงเร่งด่วน ในระบบใหม่ สามารถลดระยะเวลารอคอยเหลือ 50 นาที หรือ 37.2 % ในส่วนของข้าราชการทอ. สามารถลดระยะเวลารอคอยรับยาลงได้จาก 60 นาที เหลือ 32 นาที หรือลดได้ 47.2 % ลดลง 35.8 % น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

18 ค่าใช้จ่าย ด้านการรักษาพยาบาล
Air Force Medical Services IT 04/04/60 ค่าใช้จ่าย ด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก ปีงบประมาณ 2548 จำนวน 3 หมื่นล้านบาท เพิ่มเป็น 8 หมื่นล้านบาทในปีนี้ นโยบายใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยเฉพาะการใช้ยาในผู้ป่วยนอก ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการมีอัตราเพิ่มในเกณฑ์ที่สูงมาก โดยเพิ่มจาก 3 หมื่นล้านบาท ในปี 2548 และคาดว่าจะสูงถึง 8 หมื่นล้านล้านบาทในปีนี้ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยเฉพาะการใช้ยาในผู้ป่วยนอก น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

19 นโยบายด้านการบริหารยา
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 4/4/2017 นโยบายด้านการบริหารยา คณะกรรมการยาของรพ.ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้ยาของแพทย์ ร่วมกับองค์กรแพทย์ แพทย์รับผิดชอบในการสั่งยาทุกกรณี เภสัชกรไม่สามารถเพีมจำนวนยาในใบสั่งยาแพทย์ได้ แบ่งกลุ่มแพทย์ที่สามารถสั่งยาในกลุ่มควบคุมต่างๆ กำหนด max dose, ระยะเวลา น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

20 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 หลักการ แพทย์ที่ไม่มีสิทธิสั่งยาสามารถ remed ยาเดิมของผู้ป่วยได้ แต่ไม่มีสิทธิสั่งยาใหม่ (Authorization) แต่ไม่เกิน 6 เดือน ยาบางกลุ่มจะถูก lock ให้ต้องสั่งใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถใช้คำสั่ง remed โดยแพทย์ผู้อื่นได้ มีการบันทึก DUE, SMP,Non ED แบบ electronics น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

21 Drug Utilization evaluation
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 4/4/2017 การประเมินการใช้ยา Drug Utilization evaluation น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

22 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 ความเป็นมา เริ่มทำ ปี 2545 พัฒนาการทำ DUE ปี 2550 ระบบสารสนเทศ 2551 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

23 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 DUE ปี HA กับงานคุณภาพ : มาตรฐานที่ 3 ของเภสัชกรรม DUE : Statin, Carbapenam, Vancomycin เป็นระบบ manual ต้องทำทุกครั้ง ปัญหา การไม่ยอมรับในการทำงาน เพิ่มภาระงาน ความถูกต้อง การประเมินผล Manual น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

24 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 DUE ปี 2550 เพิ่ม DUE ในกลุ่ม Statin, Clopidogrel, Thiazolidinedione, Gabapentin จัดทำแบบฟอร์ม ให้สะดวกในการกรอกข้อมูล และประเมินผล น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

25 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

26 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 DUE ปี ปัจจุบัน ใช้ระบบสารสนเทศ แพทย์เป็นผู้บันทึกใบสั่งยาด้วยตัวเอง ยกเลิกใบสั่งยาผู้ป่วยนอก การบันทึกข้อมูล DUE, SMP, Non ED indication โดยระบบสารสนเทศ ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการประเมินผลและ feedback น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

27 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
04/04/60 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

28 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
04/04/60 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

29 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
04/04/60 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

30

31 การประเมินการใช้ยา และเหตุผลการสั่งใช้ DUE
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 4/4/2017 การประเมินการใช้ยา และเหตุผลการสั่งใช้ DUE น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

32 เหตุผลประกอบการสั่งใช้ PPI
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 4/4/2017 เหตุผลประกอบการสั่งใช้ PPI ลำดับ เหตุผลการสั่งใช้ จำนวน 1 Non variceal Bleeding 35 2 Gastric ulcder , Duodenal ulcer , Gastritis 265 3 GERD , NERD 300 4 Non – ulcer dyspepsia ( หลังทำ scope หรือ GI study ) 41 5 ใช้ร่วมกับยา NSAID ในกรณีที่มี ปัจจัยเสี่ยง 295 6 ใช้ omeprazole แล้วไม่ได้ผล 215 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

33 เหตุผลประกอบการสั่งใช้ COX II
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 4/4/2017 เหตุผลประกอบการสั่งใช้ COX II ลำดับ เหตุผลการสั่งใช้ จำนวน 1 มี GI risk ผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป 689 2 มี GI risk ผู้ป่วยมีประวัติการใช้ High dose NSAIDS 324 3 มี GI risk ผู้ป่วยมีประวัติ Ulcer 794 4 มี GI risk ผู้ป่วยได้รับยา ASA, corticosteroid หรือ anticoagulant ร่วมในการรักษา 77 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

34 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
04/04/60 การควบคุมการใช้ยา ก่อน หลัง จากรูปแสดงให้เห็นว่า เมื่อเริ่มใช้ระบบ การใช้ยาในกลุ่มควบคุมมีแน้วโน้มลดลง บาท น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

35 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 การประเมินผล สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนมากขึ้น การตรวจสอบเบื้องต้นผ่าน electronic OPD และรายงานต่างๆ ทราบแนวทางการใช้ยาของแพทย์แต่ละท่าน สรุปประเด็น นำเสนอคณก.บริหารและนำไปสู่การแก้ไขร่วมกับองค์กรแพทย์ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

36 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 การประเมินผล มีระบบรายงานจากสารสนเทศ รายงานปริมาณยาที่สั่งมากเกินกำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด รายงานผลการทำ DUE ในแต่ละกลุ่ม แยกตามข้อบ่งชี้ แพทย์ และผู้ป่วย รายงานการใช้ยา 20 อันดับแรกของรพ. รายงานแพทย์ 50 ท่านแรกที่สั่งยาสูงสุดตามมูลค่า ฯลฯ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

37 โครงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ ๒๗ คลินิก
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 04/04/60 โครงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ ๒๗ คลินิก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสุขภาพระหว่างคลินิกชุมชนอบอุ่น 27 คลินิกกับรพ.ภูมิพลอดุลยเดชในแบบ Real Time ฐานข้อมูลสุขภาพประชากรบัตรทองใน 5 เขตจำนวน 200,000 คน งบประมาณ สปสช ระยะเวลาโครงการ ต.ค. 52 ถึง ก.ย. 53 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

38 โครงการเชื่อมข้อมูลสารสนเทศ 27 คลินิก
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 04/04/60 โครงการเชื่อมข้อมูลสารสนเทศ 27 คลินิก น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

39 ภาพการทำงานฝั่งคลินิก
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 4/4/2017 ภาพการทำงานฝั่งคลินิก น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

40 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

41 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

42 ภาพการทำงานฝั่งโรงพยาบาล ฯ
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 4/4/2017 ภาพการทำงานฝั่งโรงพยาบาล ฯ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

43 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

44 เครือข่ายสุขภาพกองทัพอากาศ
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา 04/04/60 เครือข่ายสุขภาพกองทัพอากาศ เชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลแบบ real time ระหว่าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดชและ รพ.กองบิน รวมถึงกองเวชศาสตร์ป้องกัน แพทย์ที่ให้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ไปใช้บริการได้ตลอดเวลา มีฐานข้อมูลรวมของกองทัพอากาศเกี่ยวกับสุขภาพของข้าราชการและครอบครัว เริ่มโครงการ 2555 ประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพกองทัพอากาศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทั้งหมดของกองทัพอากาศ ทำให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้มารับบริการได้ และเป็นฐานข้อมูลรวมเกี่ยวกับสุขภาพของข้าราชการ คาดว่าจะเริ่มโครงการในปี 2555 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

45 เครือข่ายสุขภาพกองทัพอากาศ
นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา เครือข่ายสุขภาพกองทัพอากาศ 04/04/60 รพ.กองบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองเวชศาสตร์ป้องกัน รพ.จันทรุเบกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช แสดงถึงรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพกองทัพอากาศ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

46 นำเสนอระบบสารสนเทศด้านบริหารยา
4/4/2017 สรุป ระบบสารสนเทศเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายของกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารระดับสูงและความร่วมมือของแพทย์มีส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศประสบความสำเร็จ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์


ดาวน์โหลด ppt น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 7 กรกฎาคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google