งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 7 กรกฎาคม 2553. ร. พ. ภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศ จำนวนเตียงที่ให้บริการทั้งสิ้น 770 เตียง จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 7 กรกฎาคม 2553. ร. พ. ภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศ จำนวนเตียงที่ให้บริการทั้งสิ้น 770 เตียง จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 7 กรกฎาคม 2553

2

3 ร. พ. ภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศ จำนวนเตียงที่ให้บริการทั้งสิ้น 770 เตียง จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 672,800 ครั้ง (ม.ค. – ธ.ค. 2552) จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยใน 24,165 ครั้ง (ม.ค. – ธ.ค. 2552) กำลังพล –แพทย์ 400 คน –พยาบาล 776 คน

4 วิสัยทัศน์ ระบบสารสนเทศรพ.ภูมิพลอดุลยเดช

5 Digital Hospital รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทน มูลค่า 75 ล้านบาท –ต.ค. 2549 ถึง ก.ย. 2551 –เริ่มใช้ ม.ค. 2551 เต็มระบบ ก.ค. 2551 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ รพ.ใหม่ทั้ง ระบบโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือ สำคัญ เน้นการพัฒนาบุคลากรของรพ.ให้มีส่วน ร่วมมากที่สุด

6 ข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน รูปแบบดิจิตอล เน้นการใช้งานในทุก ระดับ อบรมแพทย์ 420 คน (95 %) อบรมพยาบาล 700 คน อบรมเจ้าหน้าที่สนับสนุน การรักษา 1,000 คน Digital Hospital รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

7 เวชระเบียน ตรวจสอบสิทธิ

8 ห้องตรวจโรค

9 ห้องตรวจโรค (แพทย์) บันทึกประวัติ ตรวจ ร่างกาย วินิจฉัยโรค (ICD9 ICD10) สั่งยา การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ นัดผู้ป่วย

10 ประวัติการใช้ยาย้อนหลัง

11 Electronic OPD card

12 กราฟแสดงระดับน้ำตาล

13 ใบแนะนำการตรวจรักษา ใช้แทนใบสั่งยา ใบสั่งตรวจ การรักษาต่าง ๆ และคำแนะนำผู้ป่วย

14 ห้องจ่ายยา

15

16

17 นาที ลดลง 15.9 % ลดลง 24 % ลดลง 16 % ลดลง 30.9 % ลดลง 24.7% ลดลง 37.2 % ลดลง 35.8 % ลดลง 47.2 % เปรียบเทียบระยะเวลารอคอยรับยา ก่อนและหลังใช้ระบบ

18 ค่าใช้จ่าย ด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มขึ้นใน อัตราที่สูงมาก ปีงบประมาณ 2548 จำนวน 3 หมื่นล้านบาท เพิ่มเป็น 8 หมื่นล้านบาทในปีนี้ นโยบายใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยเฉพาะการใช้ยาในผู้ป่วยนอก

19 นโยบายด้านการบริหารยา คณะกรรมการยาของรพ.ทำหน้าที่กำหนด นโยบายและตรวจสอบการใช้ยาของแพทย์ ร่วมกับองค์กรแพทย์ แพทย์รับผิดชอบในการสั่งยาทุกกรณี เภสัชกรไม่สามารถเพีมจำนวนยาในใบสั่ง ยาแพทย์ได้ แบ่งกลุ่มแพทย์ที่สามารถสั่งยาในกลุ่ม ควบคุมต่างๆ กำหนด max dose, ระยะเวลา

20 หลักการ แพทย์ที่ไม่มีสิทธิสั่งยาสามารถ remed ยา เดิมของผู้ป่วยได้ แต่ไม่มีสิทธิสั่งยาใหม่ (Authorization) แต่ไม่เกิน 6 เดือน ยาบางกลุ่มจะถูก lock ให้ต้องสั่งใหม่ทุก ครั้ง ไม่สามารถใช้คำสั่ง remed โดยแพทย์ ผู้อื่นได้ มีการบันทึก DUE, SMP,Non ED แบบ electronics

21 DRUG UTILIZATION EVALUATION การประเมินการใช้ยา

22 ความเป็นมา เริ่มทำ ปี 2545 พัฒนาการทำ DUE ปี 2550 ระบบสารสนเทศ 2551

23 DUE ปี 2545 - 2550 HA กับงานคุณภาพ : มาตรฐานที่ 3 ของ เภสัชกรรม DUE : Statin, Carbapenam, Vancomycin เป็นระบบ manual ต้องทำทุกครั้ง ปัญหา –การไม่ยอมรับในการทำงาน เพิ่มภาระงาน –ความถูกต้อง –การประเมินผล Manual

24 DUE ปี 2550 เพิ่ม DUE ในกลุ่ม Statin, Clopidogrel, Thiazolidinedione, Gabapentin จัดทำแบบฟอร์ม ให้สะดวกในการกรอก ข้อมูล และประเมินผล

25

26 DUE ปี 2551 - ปัจจุบัน ใช้ระบบสารสนเทศ แพทย์เป็นผู้บันทึกใบสั่งยาด้วยตัวเอง ยกเลิกใบสั่งยาผู้ป่วยนอก การบันทึกข้อมูล DUE, SMP, Non ED indication โดยระบบสารสนเทศ ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการประเมินผล และ feedback

27

28

29

30

31 การประเมินการใช้ยา และเหตุผลการสั่งใช้ DUE

32 เหตุผลประกอบการสั่งใช้ PPI ลำดับเหตุผลการสั่งใช้จำนวน 1Non variceal Bleeding35 2 Gastric ulcder, Duodenal ulcer, Gastritis 265 3GERD, NERD300 4 Non – ulcer dyspepsia ( หลังทำ scope หรือ GI study ) 41 5 ใช้ร่วมกับยา NSAID ในกรณีที่มี ปัจจัยเสี่ยง 295 6ใช้ omeprazole แล้วไม่ได้ผล215

33 เหตุผลประกอบการสั่งใช้ COX II ลำดับเหตุผลการสั่งใช้จำนวน 1 มี GI risk ผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป 689 2 มี GI risk ผู้ป่วยมีประวัติการใช้ High dose NSAIDS 324 3มี GI risk ผู้ป่วยมีประวัติ Ulcer794 4 มี GI risk ผู้ป่วยได้รับยา ASA, corticosteroid หรือ anticoagulant ร่วมในการรักษา 77

34 การควบคุมการใช้ยา ก่อน หลัง บาท

35 การประเมินผล สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนมากขึ้น การตรวจสอบเบื้องต้นผ่าน electronic OPD และรายงานต่างๆ ทราบแนวทางการใช้ยาของแพทย์แต่ละ ท่าน สรุปประเด็น นำเสนอคณก.บริหารและ นำไปสู่การแก้ไขร่วมกับองค์กรแพทย์

36 การประเมินผล มีระบบรายงานจากสารสนเทศ –รายงานปริมาณยาที่สั่งมากเกินกำหนดใน ช่วงเวลาที่กำหนด –รายงานผลการทำ DUE ในแต่ละกลุ่ม แยกตาม ข้อบ่งชี้ แพทย์ และผู้ป่วย –รายงานการใช้ยา 20 อันดับแรกของรพ. –รายงานแพทย์ 50 ท่านแรกที่สั่งยาสูงสุดตาม มูลค่า –ฯลฯ

37 โครงการเชื่อมโยงระบบ สารสนเทศ ๒๗ คลินิก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยประกันสุขภาพระหว่างคลินิกชุมชน อบอุ่น 27 คลินิกกับรพ.ภูมิพลอดุลยเดชใน แบบ Real Time ฐานข้อมูลสุขภาพประชากรบัตรทองใน 5 เขตจำนวน 200,000 คน งบประมาณ สปสช ระยะเวลาโครงการ ต.ค. 52 ถึง ก.ย. 53

38 โครงการเชื่อมข้อมูลสารสนเทศ 27 คลินิก

39 ภาพการทำงานฝั่งคลินิก

40

41

42 ภาพการทำงานฝั่งโรงพยาบาล ฯ

43

44 เครือข่ายสุขภาพกองทัพอากาศ เชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลแบบ real time ระหว่าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดชและ รพ.กองบิน รวมถึงกองเวชศาสตร์ป้องกัน แพทย์ที่ให้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการ รักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ไปใช้บริการได้ตลอดเวลา มีฐานข้อมูลรวมของกองทัพอากาศเกี่ยวกับสุขภาพ ของข้าราชการและครอบครัว เริ่มโครงการ 2555

45 เครือข่ายสุขภาพกองทัพอากาศ รพ.กองบินสถาบันเวชศาสตร์การบินรพ.กองบินสถาบันเวชศาสตร์การบิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดชรพ.ภูมิพลอดุลยเดช กองเวชศาสตร์ป้องกันรพ.จันทรุเบกษากองเวชศาสตร์ป้องกันรพ.จันทรุเบกษา

46 สรุป ระบบสารสนเทศเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วย ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายของกรมบัญชีกลาง และผู้บริหาร ระดับสูงและความร่วมมือของแพทย์มีส่วน สำคัญที่สุดที่จะทำให้การควบคุมค่าใช้จ่าย ด้านยาของประเทศประสบความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 7 กรกฎาคม 2553. ร. พ. ภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศ จำนวนเตียงที่ให้บริการทั้งสิ้น 770 เตียง จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google