งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาค อีสาน รศ. ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาค อีสาน รศ. ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาค อีสาน รศ. ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 น้ำ พลังงาน เกษตรกรรม การท่องเที่ยว SMEs สุขภ าพ สิ่งแวดล้ อม - มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวนน้อย - แร่เหมืองทองเลย น้ำเสีย ที่น้ำพอง - ปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก หน่วยผลิตย่อย - ไม่มีเทคโนโลยีของไทย - มีวัตถุดิบหลากหลายในการผลิต เป็นพลังงานชีวมวล - ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่มียูย่างเต็มที่ - ขาดแคลนแรงาน - ผลิตสินค้า มูลค่าเพิ่มน้อย - การย้ายฐานการ ผลิตไปลาว - ดินเค็ม ร้อน แล้ง - ความผันผวนของ ราคาสูง - ขาดเทคโนโลยี ช่วยในการ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว - แหล่งท่องเที่ยว ไม่ได้รับการ ปรับปรุงเพื่อพัฒนา - ขาดความสมดุล ด้านการเข้าถึง บริการสุขภาพ - ระบบสารสนเทศ ที่เหมาะสมมีใช้ไม่ ครอบคลุม - ขาดภูมิคุ้มกัน ความยากจน - มีความ ยากลำบากในการ เข้าถึงเทคโนโลยี ความยากจน - ขาดการเรียนรู้ เทคโนโลยี - ความสามารถการ แข่งขันน้อย

4 ข้าว ท่องเที่ ยว ผลไม้ อ้อย มัน การค้า ชายแดน ยาง ไม้ยืน ต้น ผัก ท่องเที่ ยว เหมือ งแร่ อุตสาหก รรม

5 การเปลี่ยนแปลงใน อนุภาคลุ่มน้ำโขงที่ ส่งผลกระทบต่อ สังคมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

6 เปรียบเทียบปริมาณการเดินทางข้ามแดนระหว่าง ด่านพรมแดนมุกดาหารและด่านหนองคาย ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx

7 การ ลงทุน จาก ต่างชาติ การ คมนาคม

8 ด่านชายแดนมุกดา - หาร สะหวันนะเขต การลงทุนโดยตรงเริ่มเห็นเป็น รูปธรรมมากขึ้น การค้าขายที่คึกคักอย่างเห็นได้ชัด เช่น สินค้าชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์จาก สิงคโปร์ ส่งไปโรงงานประกอบในจีน ผลไม้ วัว

9 การลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลลาวและ Pacifica Streams Development (Malaysia) Co.Ltd. อุตสาหกรรมเป้าหมายของลาว รองเท้า เสื้อผ้าและส่วนประกอบอิเลคโทร นิคส์ อาหารแปรรูป แปรรูปไม้ ผลิตวัสดุก่อสร้าง ขนส่ง จักรกลเกษตร ท่องเที่ยว ค้าปลีก - ค้าส่ง ประเทศที่เข้ามาลงทุน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไทย ไต้หวัน เวียดนาม ทรัพยากรที่สำคัญ ทองคำ ทองแดง แร่ต่างๆ ที่ดิน น้ำ ไฟฟ้า http://www.savanpark.com/

10 ทางสอง เลนใน เวียดนาม ยังเป็น อุปสรรค รัฐบาลมี แผนการ ขยาย Highway สินค้าไทยยังติดตลาด เช่น ผลไม้ ข้าว วัว สินค้าอุปโภค - บริโภค สินค้าอิเลคทรอนิคส์ ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มาจากไทยจริงๆ เมืองมีการขยายตัวมากขึ้น จักรยานยนต์ ยังใช้กันมาก ความ ต้องการรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น ถนน หนทางยังไม่รองรับการขยายตัว ของเมือง ด่านชายแดนเวียดนาม - จีนยัง ติดขัดเรื่องระบบเอกสาร แต่มี การค้าขายและขนส่งสินค้า คึกคักตลดอดวัน ด่านแดนสะวัน ( ลาว )- ลาวบาว ( เวียดนาม )

11 อสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวอย่างมาก ทำให้มีผู้ทำรายได้จากการเก็งกำไรมาก เศรษฐกิจขยายตัวสูงจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น สองข้างทางมีการปลูกพืช แบบเกษตรพันธะสัญญา เช่น กล้วย อ้อย ยาง ยูคา การโปรโมทเมืองหนานหนิงใน ฐานะ Asian Gateway เป็นไป อย่างคึกคักทั่วเมือง รัฐบาลจีนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ Asian Gateway อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยถูก เนรมิตขึ้นทั้งเมือง ร้านค้าทันสมัยก็มีตลอด เมืองเช่นกัน

12 ศูนย์โลจิสติกส์ว่านทง เป็นศูนย์กระจายสินค้า ไปยงทั่วไประเทศ ตั้งอยู่มเมืองผิงเสียง ชายแดนเวียดนาม - จีน Hub ทางด้านการค้า การบริการ การเงิน และเทคโนโลยี เมือง ชายแดน ท้องถิ่นด่านผู่ จ่าย การเตรียมต้อนรับ การลงทุน Business matching

13 แหล่ง Shopping ที่ทันสมัยของเมือง และรสนิยมที่เป็น ตะวันตกมาขึ้นของชาวจีน เอกชนสร้างศูนย์กระจายสินค้าการเกษตรขึ้นมาลองรับสินค้าจากไทยเวียดนาม และลาว สินค้าที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันได้แก่ ผลไม้ ยางพารา และข้าว พื้นที่ถ่ายสินค้าจากคอนเทนเนอร์ 68 ตารงเมตร พื้นที่สำนักงาน 24 ตารางเมตร ราคา 4-5 พันหยวนต่อเดือน

14 การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ อีสาน - มีนักลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะ จาก AEC - อุตสาหกรรมก่อสร้างและ อุตสาหกรรมที่ช่วยในการรองรับ นักลงทุนจะมีการขยายตัวอย่าง มาก - อุตสาหกรรมเกษตร และแปรรูป เกษตรขั้นพื้นฐานจะย้ายฐานไป ลาวเนื่องจากพื้นที่การเกษตร ของไทยมีจำกัด เช่นน้ำตาล โรงสี โรงแป้ง โรงงานกระดาษ - ความต้องการอุตสาหกรรม สนับสนุนของอุตสาหกรรม เหล่านี้และอุตสาหกรรมบริการที่ ให้ความสะดวกกับแรงงานจะ เพิ่มขึ้น

15 ควรเตรียมตัวรับมืออย่างไร สินค้าเกษตรจะมีราคาสูงขึ้นเพราะความต้องการ จากจีน และไทยไม่สามารถขยายพื้นที่ผลิตได้ อีกต่อไป ช่วงเริ่มต้นเตรียมตัวรับการขยายตัวของ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์น่าจะ ขยายตัวค่อนข้างมาก เตรียมรับนักลงทุน เตรียมรับความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนไป เตรียมรับอุตสาหกรรมสนับสนุน และการย้าย ฐานของอุตสาหกรรมเกษตร หรืออุตสาหกรรม แปรรูปขั้นกลาง / สูง / เกษตรสู่จังหวัดชายแดน


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาค อีสาน รศ. ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google