งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาค อีสาน รศ. ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาค อีสาน รศ. ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาค อีสาน รศ. ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 น้ำ พลังงาน เกษตรกรรม การท่องเที่ยว SMEs สุขภ าพ สิ่งแวดล้ อม - มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวนน้อย - แร่เหมืองทองเลย น้ำเสีย ที่น้ำพอง - ปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก หน่วยผลิตย่อย - ไม่มีเทคโนโลยีของไทย - มีวัตถุดิบหลากหลายในการผลิต เป็นพลังงานชีวมวล - ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่มียูย่างเต็มที่ - ขาดแคลนแรงาน - ผลิตสินค้า มูลค่าเพิ่มน้อย - การย้ายฐานการ ผลิตไปลาว - ดินเค็ม ร้อน แล้ง - ความผันผวนของ ราคาสูง - ขาดเทคโนโลยี ช่วยในการ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว - แหล่งท่องเที่ยว ไม่ได้รับการ ปรับปรุงเพื่อพัฒนา - ขาดความสมดุล ด้านการเข้าถึง บริการสุขภาพ - ระบบสารสนเทศ ที่เหมาะสมมีใช้ไม่ ครอบคลุม - ขาดภูมิคุ้มกัน ความยากจน - มีความ ยากลำบากในการ เข้าถึงเทคโนโลยี ความยากจน - ขาดการเรียนรู้ เทคโนโลยี - ความสามารถการ แข่งขันน้อย

4 ข้าว ท่องเที่ ยว ผลไม้ อ้อย มัน การค้า ชายแดน ยาง ไม้ยืน ต้น ผัก ท่องเที่ ยว เหมือ งแร่ อุตสาหก รรม

5 การเปลี่ยนแปลงใน อนุภาคลุ่มน้ำโขงที่ ส่งผลกระทบต่อ สังคมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

6 เปรียบเทียบปริมาณการเดินทางข้ามแดนระหว่าง ด่านพรมแดนมุกดาหารและด่านหนองคาย ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

7 การ ลงทุน จาก ต่างชาติ การ คมนาคม

8 ด่านชายแดนมุกดา - หาร สะหวันนะเขต การลงทุนโดยตรงเริ่มเห็นเป็น รูปธรรมมากขึ้น การค้าขายที่คึกคักอย่างเห็นได้ชัด เช่น สินค้าชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์จาก สิงคโปร์ ส่งไปโรงงานประกอบในจีน ผลไม้ วัว

9 การลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลลาวและ Pacifica Streams Development (Malaysia) Co.Ltd. อุตสาหกรรมเป้าหมายของลาว รองเท้า เสื้อผ้าและส่วนประกอบอิเลคโทร นิคส์ อาหารแปรรูป แปรรูปไม้ ผลิตวัสดุก่อสร้าง ขนส่ง จักรกลเกษตร ท่องเที่ยว ค้าปลีก - ค้าส่ง ประเทศที่เข้ามาลงทุน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไทย ไต้หวัน เวียดนาม ทรัพยากรที่สำคัญ ทองคำ ทองแดง แร่ต่างๆ ที่ดิน น้ำ ไฟฟ้า

10 ทางสอง เลนใน เวียดนาม ยังเป็น อุปสรรค รัฐบาลมี แผนการ ขยาย Highway สินค้าไทยยังติดตลาด เช่น ผลไม้ ข้าว วัว สินค้าอุปโภค - บริโภค สินค้าอิเลคทรอนิคส์ ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มาจากไทยจริงๆ เมืองมีการขยายตัวมากขึ้น จักรยานยนต์ ยังใช้กันมาก ความ ต้องการรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น ถนน หนทางยังไม่รองรับการขยายตัว ของเมือง ด่านชายแดนเวียดนาม - จีนยัง ติดขัดเรื่องระบบเอกสาร แต่มี การค้าขายและขนส่งสินค้า คึกคักตลดอดวัน ด่านแดนสะวัน ( ลาว )- ลาวบาว ( เวียดนาม )

11 อสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวอย่างมาก ทำให้มีผู้ทำรายได้จากการเก็งกำไรมาก เศรษฐกิจขยายตัวสูงจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น สองข้างทางมีการปลูกพืช แบบเกษตรพันธะสัญญา เช่น กล้วย อ้อย ยาง ยูคา การโปรโมทเมืองหนานหนิงใน ฐานะ Asian Gateway เป็นไป อย่างคึกคักทั่วเมือง รัฐบาลจีนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ Asian Gateway อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยถูก เนรมิตขึ้นทั้งเมือง ร้านค้าทันสมัยก็มีตลอด เมืองเช่นกัน

12 ศูนย์โลจิสติกส์ว่านทง เป็นศูนย์กระจายสินค้า ไปยงทั่วไประเทศ ตั้งอยู่มเมืองผิงเสียง ชายแดนเวียดนาม - จีน Hub ทางด้านการค้า การบริการ การเงิน และเทคโนโลยี เมือง ชายแดน ท้องถิ่นด่านผู่ จ่าย การเตรียมต้อนรับ การลงทุน Business matching

13 แหล่ง Shopping ที่ทันสมัยของเมือง และรสนิยมที่เป็น ตะวันตกมาขึ้นของชาวจีน เอกชนสร้างศูนย์กระจายสินค้าการเกษตรขึ้นมาลองรับสินค้าจากไทยเวียดนาม และลาว สินค้าที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันได้แก่ ผลไม้ ยางพารา และข้าว พื้นที่ถ่ายสินค้าจากคอนเทนเนอร์ 68 ตารงเมตร พื้นที่สำนักงาน 24 ตารางเมตร ราคา 4-5 พันหยวนต่อเดือน

14 การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ อีสาน - มีนักลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะ จาก AEC - อุตสาหกรรมก่อสร้างและ อุตสาหกรรมที่ช่วยในการรองรับ นักลงทุนจะมีการขยายตัวอย่าง มาก - อุตสาหกรรมเกษตร และแปรรูป เกษตรขั้นพื้นฐานจะย้ายฐานไป ลาวเนื่องจากพื้นที่การเกษตร ของไทยมีจำกัด เช่นน้ำตาล โรงสี โรงแป้ง โรงงานกระดาษ - ความต้องการอุตสาหกรรม สนับสนุนของอุตสาหกรรม เหล่านี้และอุตสาหกรรมบริการที่ ให้ความสะดวกกับแรงงานจะ เพิ่มขึ้น

15 ควรเตรียมตัวรับมืออย่างไร สินค้าเกษตรจะมีราคาสูงขึ้นเพราะความต้องการ จากจีน และไทยไม่สามารถขยายพื้นที่ผลิตได้ อีกต่อไป ช่วงเริ่มต้นเตรียมตัวรับการขยายตัวของ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์น่าจะ ขยายตัวค่อนข้างมาก เตรียมรับนักลงทุน เตรียมรับความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนไป เตรียมรับอุตสาหกรรมสนับสนุน และการย้าย ฐานของอุตสาหกรรมเกษตร หรืออุตสาหกรรม แปรรูปขั้นกลาง / สูง / เกษตรสู่จังหวัดชายแดน


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาค อีสาน รศ. ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google