งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำรวจ สิ่งที่รู้แล้ว และ อยากรู้(คำถาม) เฉพาะบุคคล และ กลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำรวจ สิ่งที่รู้แล้ว และ อยากรู้(คำถาม) เฉพาะบุคคล และ กลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำรวจ สิ่งที่รู้แล้ว และ อยากรู้(คำถาม) เฉพาะบุคคล และ กลุ่ม
สำรวจ สิ่งที่รู้แล้ว และ อยากรู้(คำถาม) เฉพาะบุคคล และ กลุ่ม Think - pair – Share Round Table Round Robin Place Mat Brainstorming Blackboard Share

2 Mind mapping สาระ Web เชื่อมโยงมาตรฐาน แหล่งความรู้
2. Plan Mind mapping สาระ Web เชื่อมโยงมาตรฐาน แหล่งความรู้ นำเสนอต่อทีม ครู+นร. ปฏิทินการเรียนรู้ (ยืดหยุ่น) แผนการสอน สัมพันธ์กับมาตรฐาน

3 ข้าว มนุษย์และสังคมศึกษา สุนทรีย์ คณิตศาสตร์ - สามารถแสดงออกทาง
จินตนาการผ่านรูปร่าง สี เส้น แสง เงาได้อย่างประณีต - แสดงออกถึงความไพเราะ ของเสียง การขับร้องและ แสดงท่าทางประกอบได้ - สามารถออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ได้ สุนทรีย์ คณิตศาสตร์ พลานามัย - สามารถปฏิบัติตนเบื้องต้นในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากแมลงกัดต่อย -สามารถเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่าง ๆ ได้ วิทยาศาสตร์ - รู้จักสิ่งมีชีวิตและ ไม่มีชีวิตในนาข้าวได้ - บอกโครงสร้างของ ต้นข้าวได้ - รู้ความหมายของน้ำหนัก ส่วนสูงบอกค่าน้ำหนัก ส่วนสูง ของสิ่งของได้ ภาษาไทย - สามารถพูด อ่าน เขียน คำคล้องจองสั้น ๆ ได้ - คัดลายมือได้ถูกต้อง - นำปริศนาคำทายและบทร้องเล่นในท้องถิ่นมาเล่นได้ - มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูดได้ - ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ - อ่านและเขียนคำแจกลูกตามตัวสะกด - สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมี วิจารณญาน - มีนิสัยรักการอ่าน อังกฤษ - พูด ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข้าวได้ - สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ได้ ข้าว มนุษย์และสังคมศึกษา - แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเหมาะสม - มีความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นและรู้สึกเห็นอกเห็นใจ - ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดีได้ - สามารถทำงานเป็นทีมได้และรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น - เข้าใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการปลูกข้าว - สามารถสืบค้นข้อมูล ความเป็นมาเกี่ยวกับข้าวได้ ทักษะชีวิต - สามารถปลูกข้าวได้และรู้จักวิธีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกข้าว เช่น ใช้รถไถเพื่อประหยัดแรงงาน - เลือกและใช้เครื่องมือในการปลูกข้าวได้อย่างเหมาะสม - สามารถหุงข้าวและประกอบอาหารอย่าง่ายได้ - ปฏิบัติตนในการเป็นผู้มีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร


ดาวน์โหลด ppt สำรวจ สิ่งที่รู้แล้ว และ อยากรู้(คำถาม) เฉพาะบุคคล และ กลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google