งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำรวจ สิ่งที่รู้แล้ว และ อ ยากรู้ ( คำถาม ) เฉพาะบุคคล และ กลุ่ม Think - pair – Share Round Table Round Robin Place Mat Brainstorming Blackboard Share.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำรวจ สิ่งที่รู้แล้ว และ อ ยากรู้ ( คำถาม ) เฉพาะบุคคล และ กลุ่ม Think - pair – Share Round Table Round Robin Place Mat Brainstorming Blackboard Share."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำรวจ สิ่งที่รู้แล้ว และ อ ยากรู้ ( คำถาม ) เฉพาะบุคคล และ กลุ่ม Think - pair – Share Round Table Round Robin Place Mat Brainstorming Blackboard Share

2 Mind mapping สาระ Web เชื่อมโยง มาตรฐาน แหล่งความรู้ 2. Plan นำเสนอ ต่อทีม ครู + นร. ปฏิทินการ เรียนรู้ ( ยืดหยุ่น ) แผนการ สอน สัมพันธ์กับ มาตรฐาน

3 ข้าว - สามารถแสดงออกทาง จินตนาการผ่านรูปร่าง สี เส้น แสง เงาได้อย่างประณีต - แสดงออกถึงความไพเราะ ของเสียง การขับร้องและ แสดงท่าทางประกอบได้ - สามารถออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ได้ ภาษาไทย - สามารถพูด อ่าน เขียน คำ คล้องจองสั้น ๆ ได้ - คัดลายมือได้ถูกต้อง - นำปริศนาคำทายและบทร้อง เล่นในท้องถิ่นมาเล่นได้ - มีมารยาทในการฟัง การดูและ การพูดได้ - ตั้งคำถามและตอบคำถามจาก เรื่องที่ฟังได้ - อ่านและเขียนคำแจกลูกตาม ตัวสะกด - สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างมี วิจารณญาน - มีนิสัยรักการอ่าน ทักษะชีวิต - สามารถปลูกข้าวได้และรู้จักวิธีนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกข้าว เช่น ใช้ รถไถเพื่อประหยัดแรงงาน - เลือกและใช้เครื่องมือในการปลูกข้าว ได้อย่างเหมาะสม - สามารถหุงข้าวและประกอบอาหารอย่า ง่ายได้ - ปฏิบัติตนในการเป็นผู้มีมารยาทที่ดีใน การรับประทานอาหาร วิทยาศาสตร์ - รู้จัก สิ่งมีชีวิตและ ไม่มีชีวิตใน นาข้าวได้ - บอก โครงสร้าง ของ ต้นข้าวได้ - รู้ความหมายของ น้ำหนัก ส่วนสูงบอก ค่าน้ำหนัก ส่วนสูง ของสิ่งของได้ อังกฤษ - พูด ฟังคำศัพท์ ภาษาอังกฤษเกี่ยว กับข้าวได้ - สนทนา ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ชีวิตประจำวัน ได้ สุนท รีย์ คณิตศาสตร์ มนุษย์และสังคมศึกษา - แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของ ตนเองได้อย่างเหมาะสม - มีความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือผู้อื่น และรู้สึกเห็นอกเห็นใจ - ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดีได้ - สามารถทำงานเป็นทีมได้และรู้ บทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพความ คิดเห็นของผู้อื่น - เข้าใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผล ต่อการปลูกข้าว - สามารถสืบค้นข้อมูล ความเป็นมา เกี่ยวกับข้าวได้ พลานามัย - สามารถ ปฏิบัติตน เบื้องต้นใน การป้องกัน ตนเองให้ ปลอดภัยจาก แมลงกัดต่อย - สามารถ เคลื่อนไหว ร่างกายใน ลักษณะต่าง ๆ ได้


ดาวน์โหลด ppt สำรวจ สิ่งที่รู้แล้ว และ อ ยากรู้ ( คำถาม ) เฉพาะบุคคล และ กลุ่ม Think - pair – Share Round Table Round Robin Place Mat Brainstorming Blackboard Share.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google