งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านบูเกะบากง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านบูเกะบากง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง
ภารกิจหลักตามกฎหมาย 1 การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 2 พัฒนาครูบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 3 โรงเรียนมีประกันคุณภาพการศึกษา 4 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

2 ภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย
1 จัดการเรียนรู้บูรณาการให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 3 นักเรียนมีวินัยและคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 4 จัดการศึกษาที่ส่งเสริมในรูปแบบ 2 ระบบ 5 มีการส่งเสริมสิทธิเด็กในโครงการเพื่อนเด็ก 6 พัฒนาการศึกษาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 7 จัดพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่ายอนุบาลต้นแบบ 8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโดยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

3 ภารกิจหลักที่สาธารณะมุ่งหมาย
1 การจัดการศึกษาเน้นการกระจายอำนาจและให้ชุมชนมีส่วนร่วม 2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 3 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตทุกด้าน 5 ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของนักเรียน 6 ชุมชนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ

4 ร่างพันธกิจสมมุติ โรงเรียนบ้านบูเกะบากงได้จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โดยได้พัฒนาหลักสูตรครูและบุคลากร นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด มีการประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดการศึกษาได้ยึดถือหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะชีวิตที่ดีในทุกด้าน ส่งเสริมสิทธิเด็ก และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดการศึกษาในรูปแบบ 2 ระบบ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์เครือข่ายต้นแบบ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านบูเกะบากง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google