งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านบูเกะบากง ภารกิจหลักตามกฎหมาย 1 การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 2 พัฒนาครูบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 3 โรงเรียนมีประกันคุณภาพการศึกษา 4 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านบูเกะบากง ภารกิจหลักตามกฎหมาย 1 การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 2 พัฒนาครูบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 3 โรงเรียนมีประกันคุณภาพการศึกษา 4 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง ภารกิจหลักตามกฎหมาย 1 การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 2 พัฒนาครูบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 3 โรงเรียนมีประกันคุณภาพการศึกษา 4 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

2 ภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย 1 จัดการเรียนรู้บูรณาการให้สอดคล้องกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 2 ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 3 นักเรียนมีวินัยและคุณธรรม จริยธรรมที่พึง ประสงค์ 4 จัดการศึกษาที่ส่งเสริมในรูปแบบ 2 ระบบ 5 มีการส่งเสริมสิทธิเด็กในโครงการเพื่อนเด็ก 6 พัฒนาการศึกษาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน 7 จัดพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายอนุบาลต้นแบบ 8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโดยการพัฒนา ห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

3 ภารกิจหลักที่สาธารณะมุ่งหมาย 1 การจัดการศึกษาเน้นการกระจายอำนาจและให้ ชุมชนมีส่วนร่วม 2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก สถานศึกษา 3 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตทุกด้าน 5 ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของนักเรียน 6 ชุมชนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง มีคุณภาพ

4 ร่างพันธกิจสมมุติ โรงเรียนบ้านบูเกะบากงได้จัดการศึกษาภาค บังคับ 9 ปี โดยได้พัฒนาหลักสูตรครูและ บุคลากร นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด มีการประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัด การศึกษาได้ยึดถือหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะ ชีวิตที่ดีในทุกด้าน ส่งเสริมสิทธิเด็ก และ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดการศึกษาในรูปแบบ 2 ระบบ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์เครือข่าย ต้นแบบ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นห้องสมุดมี ชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและ ภายนอก


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านบูเกะบากง ภารกิจหลักตามกฎหมาย 1 การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 2 พัฒนาครูบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 3 โรงเรียนมีประกันคุณภาพการศึกษา 4 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google