งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล 12 ตุลาคม 2555. อะไรคือประชาคมอาเซียน ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญหน้า - ข้อเสนอเพื่อสร้างความพร้อมระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล 12 ตุลาคม 2555. อะไรคือประชาคมอาเซียน ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญหน้า - ข้อเสนอเพื่อสร้างความพร้อมระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล 12 ตุลาคม 2555

2 อะไรคือประชาคมอาเซียน ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญหน้า - ข้อเสนอเพื่อสร้างความพร้อมระดับ บุคคล - ข้อเสนอเพื่อสร้างความพร้อมระดับ องค์กร ซักถาม - อภิปราย

3 การค้าเสรี o Free-trade area (FTA) ยกเลิกภาษีและโควต้าระหว่าง ประเทศสมาชิก แต่ยังคงภาษีและโควต้ากับกลุ่มประเทศ นอกสมาชิก ซึ่งแล้วแต่แต่ละประเทศสมาชิกจะทำข้อตกลง o Custom union เหมือน FTA หากแต่แต่ละประเทศสมาชิก ต้องปฏิบัติต่อประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกเหมือนกัน o Common market เป็นการรวมตัวกันของหลายประเทศใน ภูมิภาคเดียวกัน ในลักษณะของประชาคม มีข้อตกลงทาง การค้าร่วมกัน รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ แรงงานและทุนระหว่างประเทศสมาชิก o Economic union เหมือน common market แต่มีข้อตกลง ที่จะใช้เงินสกุลเดียวกัน มีนโยบายการเงินการคลังร่วมกัน

4 ประชาคมอาเซียน AC ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก (pillar)  ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community; APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC)  ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community; ASCC)

5 ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน (APSC) o วัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอยู่กัน อย่างสันติภายใต้หลักประชาธิปไตย ใช้รูปแบบสันติวิธีในการ แก้ปัญหา และสร้างความมั่นคงรอบด้านเพื่อความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันของภูมิภาค โดยไม่แทรกแซงในกิจการภายในของแต่ละ ประเทศ  แนวคิดในการพัฒนาการเมืองของแต่ละประเทศไปสู่หลักการ ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และใช้หลักธรรมาภิบาลในการ บริหารประเทศ  แนวคิดในด้านการสร้างความเสมอภาค เสรีภาพ และการ เคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน  แนวคิดในการเพิ่มศักยภาพการแก้ปัญหายาเสพติด การก่อ การร้าย การค้ามนุษย์ และข้อพิพาทต่างๆภายในภูมิภาค ฯลฯ

6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) o สร้างเขตการผลิตเดียวหรือตลาดเดียว คือ มีการเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการอย่างเสรี การลงทุนอย่างเสรี รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงาน และเงินทุน ก็ต้องเป็นไปอย่างเสรี o เพิ่มการแข่งขันทางการค้าให้กับภูมิภาค ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดูแลเรื่อง intellectual property rights นโยบายภาษี รวมถึงเรื่อง e-commerce o การสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่นเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันให้กับ ASEAN SMEs พวก ICT และลด ระดับความยากจน o สร้างจุดยืนในเวทีการค้าโลก  เพิ่มผลผลิตให้กับตลาดโลก  พยายามรวมตัวให้เป็นหนึ่งเดียวกับตลาดโลก

7 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) o ในเบื้องต้นเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม และบัญชี (กลุ่มอาชีพใน Hospitality Industry) o แต่ก็มีการสร้างอุปสรรคในการโยกย้ายเพื่อปกป้อง วิชาชีพ o การเคลื่อนย้ายเงินทุนชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการ โยกย้ายอย่างเสรี o ASEAN Stock Exchange Board o กองทุนการเงินลักษณะคล้าย IMF

8 ส่วนประกอบของ AEC ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, 2554 เขตการค้าเสรีอาเซียน ลงนามปี 2535 เริ่มปี 2536 ASEAN Free Trade Area (AFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน ลงนามปี 2535 เริ่มปี 2536 ASEAN Free Trade Area (AFTA) กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ เริ่มปี 2538 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ เริ่มปี 2538 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน เริ่มปี 2541 ASEAN Investment Area (AIA) ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน เริ่มปี 2541 ASEAN Investment Area (AIA) ASEAN Economic Community

9 ททที่ ที่มา : กระทรวง พาณิชย์, 2554 200820102013 2015 สาขาการค้าบริการภายใต้ AEC Blueprint  ไม่มีข้อจำกัดการให้บริการ ข้ามพรมแดน  ทยอยให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 70%  ให้คนต่างชาติเข้ามาทำงาน ได้มากขึ้น  ไม่มีข้อจำกัดการให้บริการข้ามพรมแดน  ทยอยให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 70%  ให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานได้มากขึ้น  ไม่มีข้อจำกัดการให้บริการข้ามพรมแดน  ทยอยให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 70%  ให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานได้มากขึ้น AEC

10 ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) o จุดมุ่งหมาย คือ ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากร มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม  เช่น การยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข การพัฒนาสิทธิมนุษยชนให้มีความเสมอภาค การพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

11 ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นหรือไม่? รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วดียังไง? ไทยจะได้ – เสียอย่างไรจากประชาคม อาเซียน? เกี่ยวอะไรกับเรา?

12 ข้อเสนอเพื่อการเตรียมพร้อมระดับบุคคล  ทำความเข้าใจประชาคมอาเซียนให้ถูกต้อง  เปิดใจรับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน  ปรับตัวในเรื่องของภาษาเพื่อการสื่อสาร  Thailand is the only country in Southeast Asia, which never came under colonial control.  อย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง ต้องเปิดสมองเพื่อรับรู้ ข่าวสาร  การไม่พัฒนาตนเอง = การเดินถอยหลัง

13 ข้อเสนอเพื่อการเตรียมพร้อมระดับองค์กร  สร้างพันธมิตร สร้างความร่วมมือในและนอก อาเซียน  เพราะสินค้า (อาหาร) บริการ และคนสามารถโยกย้ายได้ เสรีขึ้น  จาก ASEAN + 3  ASEAN + 6  ….  ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ  ด้านการเงินการคลัง  ปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง  วิถีชีวิตเปลี่ยน  ประชาคมอาเซียน ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจ

14 ซักถาม – อภิปราย

15 ขอบคุณครับ Terima kasih


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล 12 ตุลาคม 2555. อะไรคือประชาคมอาเซียน ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญหน้า - ข้อเสนอเพื่อสร้างความพร้อมระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google