งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 1

2 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่จะไม่ถึงขั้นวิกฤติ แต่ก็เป็นประเด็นที่ผู้มีส่วน ได้เสียควรร่วมกันคิด 2

3 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 1. ความเป็นสากล  ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถึงจะมีแนวคิดในระดับชาติคล้ายๆ กัน แต่มีความละเอียดอ่อนในราย ประเทศอยู่ไม่น้อย 3

4 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 2. การบริหารจัดการแบบเครือข่าย และแบบเขตสุขภาพ  ประเด็นนี้โอกาสอยู่ที่การ ผสมผสานและสร้างความพอดี ในการจัดการเพื่อตอบสนองต่อ นโยบายรัฐฯ และความต้องการ ของท้องถิ่นอย่างเสริมพลังกัน 4

5 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 3. ระบบการคลังสุขภาพระยะยาว  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงด้านการ เพิ่มงบประมาณในอนาคตสูงสุด เพราะมีตัวอย่างในหลายประเทศที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจดีมาก แต่ระบบ ประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยังเป็นภาระ ด้านการคลังแบบพอกพูนขึ้นทุกที 5

6 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 4. ระบบบริหารกองทุนที่เปลี่ยนไป  ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติไทย ถึงแม้จะมีระบบที่ดี และมีการ ดำเนินการด้านธุรการที่ค่อนข้าง ราบรื่นมาโดยตลอด แต่ในอนาคต โอกาสจะอยู่ที่ภาวะผู้นำในการฝ่า วิกฤตทั้งภายนอกภายใน 6

7 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 5. การบริหารอุปทาน  ในประเด็นนี้หมายถึง โอกาสในการ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง ตอบสนองความต้องการ และการ กำหนดเงื่อนไขกลุ่มผู้ได้รับ ผลประโยชน์ 7

8 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 6. การบริหารอุปสงค์  ประเด็นนี้หมายถึง โอกาสการบริหาร เงินเพื่อสนับสนุนการรักษาโรค ตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม อย่างมีสมรรถภาพและได้ผลสัมฤทธิ์ สูงอีกด้วย 8

9 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 7. การบริหารเจตคติต่างๆ ให้ลงตัว  คือ โอกาสที่สร้างความ พอดีในการตอบสนอง ความต้องการของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม 9

10 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 8. การบริหารข้อผิดพลาด  องค์การขนาดใหญ่อย่าง สปสช. เป็นองค์กรที่ต้องมี ขีดความสามารถในการบริหาร ความ “กลับตาลปัตร” (Paradox) ทั้งในปัจจุบันและ อนาคตได้ 10

11 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  กล่าวโดยสรุปคือ ความสำเร็จของการบริหาร เพื่อพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ในการสร้าง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะขึ้นอยู่กับแผน ยุทธศาสตร์และทีมบริหาร ที่จะต้องมองไป ทิศทางเดียวกันหรืออีกนัยหนึ่งคือ การเพิ่ม ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลได้อย่างลงตัว ใน เรื่องบริหารจัดการในประเด็นทั้ง 8 ข้างต้นโดย พร้อมเพียงกัน 11


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google