งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการที่ ๑๒ Graphics in DOS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการที่ ๑๒ Graphics in DOS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการที่ ๑๒ Graphics in DOS

2 โปรแกรมกราฟิกส์ ก่อนจะทราบคำสั่งต่างๆ ที่ใช้โปรแกรมกราฟิกส์ คงต้องมาเตรียมวัตถุดิบในที่นี้คือไฟล์ไลบรารี่ต่างๆ ที่จะช่วยเหลือให้เราสามารถเขียนโปรแกรมกราฟิกส์ได้สำเร็จ เราควรต้องตรวจสอบไฟล์ต่อไปนี้ ไฟล์ไลบราลีที่เราต้องใช้คือ graphics.h มีอยู่ในไดเรกทอรี่ “C:\<BORLAND C++ DIR>\INCLUDE\” ไฟล์กราฟิกส์ไดรเวอร์ คือไฟล์สกุล .BGI มีอยู่ใน “C:\<BORLAND C++ DIR>\BGI\”

3 วิธีคอมไพล์และรันโปรแกรมกราฟิกส์
ทำการพิมพ์โปรแกรมกราฟิกส์ลงใน Editor เลื่อนเมาส์ไปที่หน้าต่าง Editor แล้วคลิกเมาส์ขวาจะมาสปีดเมนูเกิดขึ้นให้เลือก TargetExpert เมื่อหน้าต่าง TargetExpert ปรากฏให้ดูทางซ้ายมือสุดมี Target Type เลือก Application [.exe] ในช่อง Platform ให้คลิกเมาส์ที่รายการ DOS ในกรอบ Libraries ให้คลิกเมาส์ที่ BGI คลิก OK กด F9 เพื่อคอมไพล์ และ Ctrl+F9 เพื่อรัน

4 ลองคอมไพล์และรันกันเลย
//FirstCircle.cpp #include <graphics.h> #include <conio.h> void main(){ int GrDriver=DETECT, GrMode; initgraph(&GrDriver, &GrMode, "C:\\BC5\\BGI"); setcolor(YELLOW); circle(getmaxx()/2,getmaxy()/2,getmaxy()/2); getch(); closegraph(); }

5 //DetectGraphicCard.cpp #include <graphics.h> #include <conio.h> #include <iostream.h> char *Driver[] = { "DETECT", "CGA", "MCGA", "EGA", "EGA64", "EGAMONO", "IBM8514", "HERCMONO", "ATT400", "VGA", "IBM3270"}; void main(){ int GrDriver, GrMode, LoMode, HiMode; detectgraph(&GrDriver, &GrMode); getmoderange(GrDriver,&LoMode,&HiMode); clrscr(); cout << "You have " << Driver[GrDriver] << " video display card.\n"; cout << "Graphics driver mode range = " << LoMode << " to " << HiMode; getch(); }

6 //CheckError.cpp #include <graphics.h> #include <conio.h> #include <iostream.h> void main(){ int GrDriver = DETECT, GrMode, GrError; initgraph(&GrDriver, &GrMode, “/*c:\\bc5\\bgi*/”); GrError = graphresult(); if (GrError!=0) { cout << “\aGRAPHIC ERROR:” << grapherrormsg(GrError); exit(GrError); } setcolor(YELLOW); circle(getmaxx()/2,getmaxy()/2,getmaxy()/2); getch(); closegraph()

7 เนื่องจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดควรมีทุกโปรแกรมดังนั้นขอละส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ ด้วยข้อความ <<<check result>>> ทุกครั้ง int GrDriver = DETECT, GrMode, GrError; initgraph(&GrDriver, &GrMode, “/*c:\\bc5\\bgi*/”); GrError = graphresult(); if (GrError!=0) { cout << “\aGRAPHIC ERROR:” << grapherrormsg(GrError); exit(GrError); }

8 //AspectRatio.cpp #include <graphics.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <iostream.h> void main(){ int XAspect, YAspect; <<<check result>>> restorecrtmode(); getaspectratio(&XAspect, &YAspect); cout << "Graph Driver = " << GrDriver << endl; cout << "Graph Mode = " << GrMode << endl; cout << "XAspect = " << XAspect << endl; cout << "YAspect = " << YAspect << endl; cout << "Aspect Ratio = " << XAspect/YAspect << endl; getch(); closegraph(); }

9 ผลการรัน Graph Driver = 9 Graph Mode = 2 Xaspect = 10000
Yaspect = 10000 Aspect Ratio = 1

10 //AspectRatio.cpp #include <graphics.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <iostream.h> void main(){ int XAspect, YAspect; <<< check result >>> setcolor(YELLOW); circle(getmaxx()/2,getmaxy()/2,getmaxy()/2); getch(); restorecrtmode(); getaspectratio(&XAspect, &YAspect); cout << "Graph Driver = " << GrDriver << endl; cout << "Graph Mode = " << GrMode << endl; cout << "XAspect = " << XAspect << endl; cout << "YAspect = " << YAspect << endl; cout << "Aspect Ratio = " << XAspect/YAspect << endl; setgraphmode(GrMode); setcolor(LIGHTRED); closegraph(); }

11 //SetViewport.cpp #include <iostream.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <graphics.h> void main(){ int Color,rad = 50; <<<check result>>> setviewport(200,100,getmaxx()-200,getmaxy()-100,1); randomize(); do { Color = random(getmaxcolor()); setcolor(Color); circle( 200, 100, rad ); rad += 20; }while(rad < 200); getch(); closegraph(); }

12 //SetViewport.cpp #include <iostream.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <graphics.h> int RandomColor(void); void main(){ int Color = 1; <<<check result>>> setviewport(200,100,getmaxx()-200,getmaxy()-100,1); randomize(); do { Color = RandomColor(); setbkcolor(Color); delay(1000); setcolor(Color); circle( 100, 100, 200 ); delay(1000) }while(!kbhit()); closegraph(); } int RandomColor(void){ int x; do { x = random(getmaxcolor()+1); }while (x==0); return x; }

13 //PutGetDot.cpp #include <iostream.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <graphics.h> void main(){ int Color; <<<check result>>> for(int y=0;y<=getmaxy();y++) for(int x=0;x<=getmaxx();x++) putpixel(x,y,x%16); getch(); randomize(); do { int X = random(getmaxx()), Y = random(getmaxy()); if (getpixel(X,Y)==RED) putpixel(X,Y,WHITE); }while(!kbhit()); closegraph(); }

14 //DrawPixel.cpp #include <graphics.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <iostream.h> void main(){ int X,Y; char Ch='x'; int Color=BLACK; setbkcolor(WHITE); X=getmaxx()/2; Y=getmaxy()/2; while(Ch!=27) { moveto(X,Y);putpixel(X,Y,Color); Ch = getch(); if(Ch==0){ // entended code switch(Ch){ case 72: --Y; if(Y<0); break; //up arrow case 80: ++Y; if(Y>getmaxy()) Y=getmaxy(); break; //down arrow case 77: ++X; if(X>getmaxx()) X=getmaxx(); break; //right case 75: --X; if(X<0) X=0; break; //left default: cout < '\a'; } else{ case '0':Color=WHITE; break; case '1':Color=BLUE; break; case '2':Color=GREEN; break; case '3':Color=CYAN; break; case '4':Color=RED; break; case '5':Color=MAGENTA; break; case '6':Color=BROWN; break; case '7':Color=LIGHTGRAY; break; case '8':Color=LIGHTRED; break; case '9':Color=YELLOW; break; default: cout << '\a'; closegraph();

15 //Line.cpp #include <iostream.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <graphics.h> void main(){ <<<check result>>> setlinestyle(SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH); setcolor(LIGHTBLUE); line(getmaxx()/2,0,getmaxy()/2,getmaxy()); setlinestyle(USERBIT_LINE, 0x5555, THICK_WIDTH); setcolor(WHITE); line(0,getmaxy()/2,getmaxx(),getmaxy()/2); getch(); closegraph(); }

16 //Line.cpp #include <iostream.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <graphics.h> void main(){ <<<check result>>> setbkcolor(WHITE); moveto(getmaxx()/2,getmaxy()/2); randomize(); do{ int LineStyle = random(4); int Thick = random(3); int Color = random(getmaxcolor()); int X = random(getmaxx()); int y = random(getmaxy()); setlinestyle(LineStyle,0,Thick); setcolor(Color); lineto(X,Y); Ch = getch(); if (Ch==0) if (getch()==27) break; }while(1); closegraph(); }

17 //Rectangle.cpp #include <iostream.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <graphics.h> void main(){ <<<check result>>> setbkcolor(WHITE); setcolor(RED); setlinestyle(2,0,3); rectangle(20,20,200,180); getch(); closegraph(); }

18 แบบฝึกหัด จงวาดเขียนโปรแกรมที่ทำการวาดรูปแล้วมีลักษณะของ animation เช่น มีรูปสี่เหลี่ยมแสดงสักระยะแล้วค่อยๆ เลื่อนมาทางด้านล่าง เช่นนี้เป็นต้น

19 //Circle.cpp #include <iostream.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <graphics.h> void main(){ <<<check result>>> setbkcolor(WHITE); setcolor(RED); setlinestyle(2,0,3); circle(200,200,80); getch(); closegraph(); }

20 //Circle.cpp #include <iostream.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <graphics.h> void main(){ <<<check result>>> setbkcolor(WHITE); setcolor(RED); setlinestyle(2,0,3); arc(getmaxx()/2,getmaxy()/2,135,225,80); getch(); closegraph(); }

21 //Circle.cpp #include <iostream.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <graphics.h> void main(){ <<<check result>>> setbkcolor(WHITE); setcolor(RED); setlinestyle(2,0,3); ellipse(getmaxx()/2,getmaxy()/2,135,225,80,100); getch(); closegraph(); }


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการที่ ๑๒ Graphics in DOS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google