งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา 517 101 คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ภาคการเขียนโปรแกรมและ ปฏิบัติการ ผู้สอน : อ. เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย 24/07/44 หัวข้อ “ การทำงานวนซ้ำ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา 517 101 คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ภาคการเขียนโปรแกรมและ ปฏิบัติการ ผู้สอน : อ. เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย 24/07/44 หัวข้อ “ การทำงานวนซ้ำ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 517 101 คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ภาคการเขียนโปรแกรมและ ปฏิบัติการ ผู้สอน : อ. เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย 24/07/44 หัวข้อ “ การทำงานวนซ้ำ ”

2 รูปแบบของการวนซ้ำ ในภาษาปาสคาลมีโครงสร้างคำสั่ง สำหรับการวนซ้ำ ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ –FOR –WHILE –REPEAT

3 การทำงานของ FOR เริ่ม กำหนดค่า INDEX= ค่าเริ่มต้น INDEX <= ค่าสุดท้าย คำสั่งการทำงาน จบ T F คำนวณ INDEX = INDEX + 1

4 โครงสร้างคำสั่งของ FOR ลักษณะที่ 1 FOR var_name := initial_value TO final_value DO program_statement; ลักษณะที่ 2 FOR var_name := initial_value DOWNTO final_value DO program_statement;

5 การทำงานของ WHILE เริ่ม เงื่อนไข คำสั่งการทำงาน จบ T F

6 โครงสร้างคำสั่งของ WHILE WHILE condition_is_true DO program_statement;

7 การทำงานของ REPEAT เริ่ม เงื่อนไข คำสั่งการทำงาน จบ T F

8 โครงสร้างคำสั่งของ REPEAT REPEAT program_statement; UNTILcondition_is_true;


ดาวน์โหลด ppt วิชา 517 101 คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ภาคการเขียนโปรแกรมและ ปฏิบัติการ ผู้สอน : อ. เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย 24/07/44 หัวข้อ “ การทำงานวนซ้ำ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google