งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 517 101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภาคการเขียนโปรแกรมและปฏิบัติการ หัวข้อ “การทำงานวนซ้ำ” LOOPING ผู้สอน : อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย 24/07/44

2 รูปแบบของการวนซ้ำ ในภาษาปาสคาลมีโครงสร้างคำสั่งสำหรับการวนซ้ำ ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ FOR WHILE REPEAT

3 INDEX <= ค่าสุดท้าย
การทำงานของ FOR เริ่ม กำหนดค่า INDEX=ค่าเริ่มต้น INDEX <= ค่าสุดท้าย คำสั่งการทำงาน จบ T F คำนวณ INDEX = INDEX + 1

4 โครงสร้างคำสั่งของ FOR
ลักษณะที่ 1 FOR var_name := initial_value TO final_value DO program_statement; ลักษณะที่ 2 FOR var_name := initial_value DOWNTO final_value DO program_statement;

5 การทำงานของ WHILE เริ่ม เงื่อนไข คำสั่งการทำงาน จบ T F

6 โครงสร้างคำสั่งของ WHILE
WHILE condition_is_true DO program_statement;

7 การทำงานของ REPEAT เริ่ม เงื่อนไข คำสั่งการทำงาน จบ T F

8 โครงสร้างคำสั่งของ REPEAT
program_statement; UNTIL condition_is_true;


ดาวน์โหลด ppt วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google