งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ๒๕๕๓. ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การ บริหารส่วนตำบล พ. ศ. ๒๕๓๘ พ. ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ๒๕๕๓. ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การ บริหารส่วนตำบล พ. ศ. ๒๕๓๘ พ. ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ๒๕๕๓

2 ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การ บริหารส่วนตำบล พ. ศ. ๒๕๓๘ พ. ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การ บริหารส่วนตำบล พ. ศ. ๒๕๓๘ พ. ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๙ ) พ. ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๙ ) พ. ศ. ๒๕๕๓

3 วันใช้บังคับ พ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษา พ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2553 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2553 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

4 ยกเลิกระเบียบพัสดุ อบต. ยกเลิกระเบียบพัสดุ อบต. ฉบับเดิม ทุกฉบับ ยกเลิกระเบียบพัสดุ อบต. ฉบับเดิม ทุกฉบับ การพัสดุของ อบต. ใช้ระเบียบ มท. ว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๙ ) พ. ศ. ๒๕๕๓ แทน การพัสดุของ อบต. ใช้ระเบียบ มท. ว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๙ ) พ. ศ. ๒๕๕๓ แทน การดำเนินการใดที่ยังไม่แล้วเสร็จตามขั้นตอน ของระเบียบเดิมในวันที่ระเบียบใหม่ใช้บังคับ ให้ ดำเนินการตามระเบียบเดิมต่อไปจนกว่า จะ แล้วเสร็จ การดำเนินการใดที่ยังไม่แล้วเสร็จตามขั้นตอน ของระเบียบเดิมในวันที่ระเบียบใหม่ใช้บังคับ ให้ ดำเนินการตามระเบียบเดิมต่อไปจนกว่า จะ แล้วเสร็จ

5 สาระสำคัญของระเบียบพัสดุ ฉบับใหม่ แก้ไขคำนิยามให้รวมถึง อบต. แก้ไขคำนิยามให้รวมถึง อบต. การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ อปท. ให้สภาฯ เห็นชอบ โดยไม่ต้องขออนุมัติ ผวจ. การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ อปท. ให้สภาฯ เห็นชอบ โดยไม่ต้องขออนุมัติ ผวจ. ยกเลิกข้อ 10 ทวิ ( การจัดหาจากเงินรายได้ ให้ มีเงินรายได้เข้าก่อน...) ยกเลิกข้อ 10 ทวิ ( การจัดหาจากเงินรายได้ ให้ มีเงินรายได้เข้าก่อน...) แก้ไขข้อ 11 เรื่อง การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ ให้สอดคล้องกับ ส่วนราชการ แก้ไขข้อ 11 เรื่อง การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ ให้สอดคล้องกับ ส่วนราชการ

6 สาระสำคัญของระเบียบพัสดุ ฉบับใหม่ e-Auction ใช้หลักเกณฑ์ที่ สถ. กำหนด e-Auction ใช้หลักเกณฑ์ที่ สถ. กำหนด ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องใด ให้นำระเบียบ สนร. 2549 มาใช้โดยอนุโลม ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องใด ให้นำระเบียบ สนร. 2549 มาใช้โดยอนุโลม ให้มีสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่ สถ. กำหนด ให้มีสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่ สถ. กำหนด เพิ่มหลักเกณฑ์การซื้อการจ้างต่อเนื่อง (Repeat Order) ตามหลักเกณฑ์ที่ สถ. กำหนด เพิ่มหลักเกณฑ์การซื้อการจ้างต่อเนื่อง (Repeat Order) ตามหลักเกณฑ์ที่ สถ. กำหนด

7 สาระสำคัญของระเบียบพัสดุ ฉบับใหม่ การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ให้คำนึงถึง ลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ ไม่อ้างอิงระดับ ( ซี ) การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ให้คำนึงถึง ลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ ไม่อ้างอิงระดับ ( ซี ) แก้ไขเรื่องอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างของนายก อบจ. แก้ไขเรื่องอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างของนายก อบจ. จากไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็น ไม่เกิน 300 ล้าน บาท ( ข้อ 58) จากไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็น ไม่เกิน 300 ล้าน บาท ( ข้อ 58) จากไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็น ไม่เกิน 20 ล้านบาท ( ข้อ 59) จากไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็น ไม่เกิน 20 ล้านบาท ( ข้อ 59) ยกเลิกการแลกเปลี่ยนพัสดุประเภทที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ยกเลิกการแลกเปลี่ยนพัสดุประเภทที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

8 สาระสำคัญของระเบียบพัสดุ ฉบับใหม่ แก้ไขข้อ 129 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา แก้ไขข้อ 129 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา แก้ไขข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างฯ ให้สภาฯ เห็นชอบ โดยไม่ต้องให้ ผวจ. อนุมัติ แก้ไขข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างฯ ให้สภาฯ เห็นชอบ โดยไม่ต้องให้ ผวจ. อนุมัติ

9 ผลของระเบียบพัสดุฉบับใหม่ การให้หรือขาย และรับซองสอบราคา 10 วัน เปิดซองวันที่ 11 ( เดิม อบต. ให้หรือ ขาย 10 วันทำการ รับและเปิดซองวันที่ 11) การให้หรือขาย และรับซองสอบราคา 10 วัน เปิดซองวันที่ 11 ( เดิม อบต. ให้หรือ ขาย 10 วันทำการ รับและเปิดซองวันที่ 11) การพิจารณาให้นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน จะต้องพิจารณาให้ ตัวบุคคลเป็นผู้ทิ้ง งานด้วย การพิจารณาให้นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน จะต้องพิจารณาให้ ตัวบุคคลเป็นผู้ทิ้ง งานด้วย


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ๒๕๕๓. ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การ บริหารส่วนตำบล พ. ศ. ๒๕๓๘ พ. ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google