งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตราข้อบัญญัติ (อบต.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตราข้อบัญญัติ (อบต.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การตราข้อบัญญัติ (อบต.)
1. กรณีสภารับหลักการ ม.87 สภาพิจารณาเห็นชอบภายใน 60 วัน ส่งนายอำเภอเพื่อขออนุมัติ สภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ถือว่าสภา เห็นชอบ

3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้พิจารณา 3 วาระ
จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ วาระที่ 1 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภา ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร

4 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ วาระที่ 2
1. ที่ประชุมสภาจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยต้องกำหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชม.นับแต่สภามีมติรับหลักการ 2. ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

5 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ วาระที่ 2 (ต่อ)
3. เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขใหม่ พร้อมทั้งรายงาน และบันทึกความเห็นยื่นต่อ ประธานสภา รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า24 ชม. ก่อนวันประชุมพิจารณา

6 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ วาระที่ 2 (ต่อ)
4. ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 5. ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

7 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ วาระที่ 2 (ต่อ)
6. การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 7. ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 8. ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน เช่น ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ หรือรายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย

8 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ วาระที่ 3
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

9 นายอำเภอพิจารณาอนุมัติภายใน 15 วัน
(1) นายอำเภออนุมัติ ส่งนายก อบต. ลงนาม ประกาศใช้โดยเปิดเผย (2) กรณีนายอำเภอไม่อนุมัติ - นายอำเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จหรือไม่ส่งคืนสภา ภายใน 15 วัน ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติ - กรณีนายอำเภอไม่เห็นด้วย ส่งคืนสภา พร้อมเหตุผล นายอำเภอพิจารณาอนุมัติภายใน 15 วัน

10 สภาพิจารณาใหม่ สภามีมติยืนยันตามร่างเดิม
นายอำเภอ ส่งให้ ผวจ. ภายใน 15 วัน ผวจ. พิจารณาภายใน 15 วัน - ผวจ. พิจารณาไม่เสร็จภายใน 15 วัน ถือว่า ผวจ. เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัตินั้น - ผวจ. เห็นชอบ ส่งนายอำเภอลงนามอนุมัติ - ผวจ. ไม่เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติตกไป

11 2. กรณีสภาไม่รับหลักการ ม. 87/1 และ ม. 87/2
- นายอำเภอ ตั้งคณะกรรมการ 7 คน พิจารณา ข้อบัญญัติภายใน 15 วัน รายงานนายอำเภอ - นายอำเภอ ส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้นายก อบต. โดยเร็ว นายก อบต เสนอต่อสภาภายใน 7 วัน นายก อบต. ไม่เสนอ นายอำเภอรายงาน ต่อ ผวจ นายก อบต. พ้นจากตำแหน่ง

12 สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติภายใน 30 วัน สภาไม่พิจารณา หรือมีมติไม่เห็นชอบ
สภาไม่พิจารณา หรือมีมติไม่เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติ ตกไป เสนอ ผวจ. ยุบให้สภา นายอำเภอ

13 สวัสดี นายสมชาย เกตะมะ โทร


ดาวน์โหลด ppt การตราข้อบัญญัติ (อบต.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google