งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 1. กรณีสภารับหลักการ ม.87 สภาพิจารณา ไม่แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน ถือว่าสภา เห็นชอบ สภาพิจารณา เห็นชอบ ภายใน 60 วัน ส่ง นายอำเภ อเพื่อขอ อนุมัติ การตราข้อบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 1. กรณีสภารับหลักการ ม.87 สภาพิจารณา ไม่แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน ถือว่าสภา เห็นชอบ สภาพิจารณา เห็นชอบ ภายใน 60 วัน ส่ง นายอำเภ อเพื่อขอ อนุมัติ การตราข้อบัญญัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 1. กรณีสภารับหลักการ ม.87 สภาพิจารณา ไม่แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน ถือว่าสภา เห็นชอบ สภาพิจารณา เห็นชอบ ภายใน 60 วัน ส่ง นายอำเภ อเพื่อขอ อนุมัติ การตราข้อบัญญัติ ( อบต.)

3 3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ วาระที่ 1 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภา ปรึกษาใน หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาประสงค์จะ อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก สภา ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้พิจารณา 3 วาระ จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้

4 4 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ วาระที่ 2 1. ที่ประชุมสภาจะต้องกำหนด ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรญัตติ โดยต้องกำหนด ระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชม. นับแต่สภา มีมติรับหลักการ 2. ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้า เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร ญัตติ

5 5 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ วาระที่ 2 ( ต่อ ) 3. เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขใหม่ พร้อมทั้งรายงาน และบันทึกความเห็นยื่น ต่อ ประธานสภา รายงานนั้นอย่างน้อย จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปร ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นประการใด การสงวนความเห็นของ กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำ แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา ส่ง รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย กว่า 24 ชม. ก่อนวันประชุมพิจารณา

6 6 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ วาระที่ 2 ( ต่อ ) 4. ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม ประชุมสภาด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงาน นั้น 5. ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ ที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่ คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้น แต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

7 7 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ วาระที่ 2 ( ต่อ ) 6. การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการ ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 7. ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือ เพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำ รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 8. ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและ จำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน เช่น ดอกเบี้ยและเงิน ส่งใช้ต้นเงินกู้ หรือรายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ ต้องจ่ายตามกฎหมาย

8 8 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ วาระที่ 3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ ที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม สภา จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี เหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุม สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น ข้อบัญญัติหรือไม่

9 9 (1) นายอำเภออนุมัติ ส่งนายก อบต. ลงนาม ประกาศใช้โดยเปิดเผย (2) กรณีนายอำเภอไม่อนุมัติ - นายอำเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ส่งคืนสภา ภายใน 15 วัน ถือว่านายอำเภอ อนุมัติร่างข้อบัญญัติ - กรณีนายอำเภอไม่เห็นด้วย ส่งคืนสภา พร้อมเหตุผล นายอำเภอพิจารณาอนุมัติ ภายใน 15 วัน

10 10 สภามีมติยืนยันตามร่างเดิม นายอำเภอ ส่งให้ ผวจ. ภายใน 15 วัน ผวจ. พิจารณาภายใน 15 วัน - ผวจ. พิจารณาไม่เสร็จภายใน 15 วัน ถือว่า ผวจ. เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัตินั้น - ผวจ. เห็นชอบ ส่งนายอำเภอ ลงนามอนุมัติ - ผวจ. ไม่เห็นชอบ ร่าง ข้อบัญญัติตกไป สภาพิจารณา ใหม่

11 11 - นายอำเภอ ตั้งคณะกรรมการ 7 คน พิจารณา ข้อบัญญัติภายใน 15 วัน รายงาน นายอำเภอ - นายอำเภอ ส่งผลการ พิจารณาของคณะกรรมการให้นายก อบต. โดยเร็ว นายก อบต. เสนอต่อสภา ภายใน 7 วัน นายก อบต. ไม่เสนอ นายอำเภอรายงาน ต่อ ผวจ. นายก อบต. พ้น จากตำแหน่ง 2. กรณีสภาไม่รับหลักการ ม. 87/1 และ ม. 87/2

12 12 สภาพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติภายใน 30 วัน สภาไม่ พิจารณา หรือมีมติไม่ เห็นชอบ ร่าง ข้อบัญญัติ ตกไป นายอำเภอ เสนอ ผวจ. ยุบให้สภา

13 13 สวัสดี นายสมชาย เกตะมะ โทร. 08-1884-9569


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 1. กรณีสภารับหลักการ ม.87 สภาพิจารณา ไม่แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน ถือว่าสภา เห็นชอบ สภาพิจารณา เห็นชอบ ภายใน 60 วัน ส่ง นายอำเภ อเพื่อขอ อนุมัติ การตราข้อบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google