งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเลขานุการ กบจ. ขก. โทร. 0-4323-9381 มท. 40423 โทรสาร 0-4323-9381 มท. 40423.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเลขานุการ กบจ. ขก. โทร. 0-4323-9381 มท. 40423 โทรสาร 0-4323-9381 มท. 40423."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเลขานุการ กบจ. ขก. โทร. 0-4323-9381 มท. 40423 โทรสาร 0-4323-9381 มท. 40423

2 สำนักงานเลขานุการ กบจ. ขก. โทร. 0-4323-9381 มท. 40423 โทรสาร 0-4323-9381 มท. 40423 เอกสารประกอบการประชุม การกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการ / ข้อแนะนำ ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี วันอังคารที่ 20 เมษายน 2547 เวลา 16.30 น. ณ ห้องเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

3 กระทรวงพาณิชย์ ( แบบ ง ( จ ) 753)

4 สำนักงานเลขานุการ กบจ. ขก. โทร. 0-4323-9381 มท. 40423 โทรสาร 0-4323-9381 มท. 40423 งาน / โครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด / จังหวัด ที่เสนอขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2548 จังหวัดขอนแก่น ( เล่มที่ 7)

5 สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โทร. 0-4323-9381 มท. 40423 โทรสาร 0-4323-9381 มท. 40423 “ การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา จังหวัดขอนแก่นและ การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ ” วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเลขานุการ กบจ. ขก. โทร. 0-4323-9381 มท. 40423 โทรสาร 0-4323-9381 มท. 40423.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google