งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชมรมวัสดุศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชมรมวัสดุศาสตร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชมรมวัสดุศาสตร์

2 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2548

3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ผ.ศ. ดรุณี ผ่องสุวรรณ

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชมรมวัสดุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2548 เพื่อให้สมาชิกภายในชมรมวัสดุศาสตร์ นักเรียนและผู้ที่มาร่วมงานที่มีความสนใจได้เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้เกิดขึ้น 4. เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก ปูนปลาสเตอร์ พวงกุญแจเรซิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณในการทำกิจกรรมของชมรมวัสดุศาสตร์

5 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างที่เหลือจากการเรียนมาทำกิจกรรมและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม 7. เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เช่น อิฐทนไฟ ถุงมือที่ทำจากยางพาราให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม

6 หลักการและเหตุผล เนื่องจากในวันที่ 18 – 21 สิงหาคม คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ซึ่งภายในมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายจากแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น ชมรมวัสดุศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้สมาชิกในชมรมวัสดุศาสตร์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน มีโอกาสได้แสดงซึ่งความสามารถ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางชมรมวัสดุศาสตร์จัดขึ้นและช่วยเพิ่มความสนุกสนานภายในงานอีกด้วย

7 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้ชาย 4 คน ผู้หญิง 16 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 17 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 15 คน รวม คน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 คน ผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

8 สถานที่จัดกิจกรรม ใต้ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9 วัน เวลา ที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
วันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2548 เวลา – น.

10 ปัญหาในการทำงาน 1. พื้นที่ในการให้ผู้ร่วมงานได้ทำกิจกรรม เช่น ระบายสีปูนปลาสเตอร์มีไม่เพียงพอ 2. นักศึกษาที่ช่วยงานภายในชมรมมีน้อย เนื่องจากสมาชิกในภาควิชามีจำนวนน้อย

11 รูปในการทำกิจกรรม

12 สมาชิกชมรมกำลัง ช่วยกันจัดบอร์ด

13 สมาชิกชมรมช่วยกันทำ ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ และพวงกุญแจเรซิ่น

14 พวงกุญแจเรซิ่นและ ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ที่ ทำเสร็จแล้ว

15 สมาชิกช่วยกันขายตุ๊กตา
ปูนปลาสเตอร์และพวง กุญแจเรซิ่น

16 สมาชิกช่วยกันอธิบาย ถุงมือที่ทำจากยาง ตุ๊กตาฉี่และอิฐทนไฟ

17 โครงการในภาคเรียนที่ 2

18 โครงการทัศนศึกษา นอกสถานที่

19 วันที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สถานที่จัดกิจกรรม สวนสัตว์ จ.สงขลา

20 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นทีม 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆนอกสถานที่

21 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.สมาชิกของชมรมมีความสนิทสนมกันมากขึ้น
2. สมาชิกของชมรมได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น 3. สามารถปลูกจิตสำนึกให้กับสมาชิกชมรมได้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

22 โครงการทำกระทงขายในวันลอยกระทง

23 วันที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2548

24 สถานที่จัดกิจกรรม ทางเดินข้างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ชมรมวัสดุศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google