งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชมรมวัสดุ ศาสตร์. โครงการสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชมรมวัสดุ ศาสตร์. โครงการสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชมรมวัสดุ ศาสตร์

2 โครงการสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2548

3 อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ ผ. ศ. ดรุณี ผ่อง สุวรรณ

4 วัตถุประสง ค์ 1. เพื่อให้ชมรมวัสดุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมที่เป็นส่วน หนึ่งในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2548 2. เพื่อให้สมาชิกภายในชมรมวัสดุศาสตร์ นักเรียน และผู้ที่มาร่วมงานที่มีความสนใจได้เข้าร่วมทำ กิจกรรมร่วมกัน 3. เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้เกิดขึ้น 4. เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จาก ปูนปลาสเตอร์ พวงกุญแจเรซิ่นมาเป็นส่วน หนึ่งของงบประมาณในการทำกิจกรรมของชมรม วัสดุศาสตร์

5 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 6. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างที่เหลือจากการ เรียนมาทำกิจกรรมและเสริมสร้างการอยู่ ร่วมกันในสังคม 7. เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เช่น อิฐทนไฟ ถุงมือที่ทำจากยางพาราให้กับ ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม

6 หลักการและเหตุผล เนื่องจากในวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2548 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ซึ่งภายในมีกิจกรรม ที่น่าสนใจมากมายจากแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น ชมรมวัสดุศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม กิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จึงได้จัด โครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม ความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้ สมาชิกในชมรมวัสดุศาสตร์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน มีโอกาสได้แสดง ซึ่งความสามารถ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทาง ชมรมวัสดุศาสตร์จัดขึ้นและช่วยเพิ่มความ สนุกสนานภายในงานอีกด้วย

7 จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้ชาย 4 คน ผู้หญิง 16 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 17 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 15 คน รวม 60 คน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 คน ผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

8 สถานที่จัดกิจกรรม ใต้ตึกเคมี คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์

9 วัน เวลา ที่ปฏิบัติงาน ตามโครงการ วันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2548 เวลา 9.00 – 16.00 น.

10 ปัญหาในการ ทำงาน 1. พื้นที่ในการให้ผู้ร่วมงานได้ทำกิจกรรม เช่น ระบายสีปูนปลาสเตอร์มีไม่เพียงพอ 2. นักศึกษาที่ช่วยงานภายในชมรมมี น้อย เนื่องจากสมาชิกในภาควิชามีจำนวน น้อย

11 รูปในการทำ กิจกรรม

12 สมาชิกชมรม กำลัง ช่วยกันจัด บอร์ด

13 สมาชิกชมรมช่วยกันทำ ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ และพวงกุญแจเรซิ่น

14 พวงกุญแจเรซิ่น และ ตุ๊กตาปูน ปลาสเตอร์ที่ ทำเสร็จแล้ว

15 สมาชิกช่วยกัน ขายตุ๊กตา ปูนปลาสเตอร์ และพวง กุญแจเรซิ่น

16 สมาชิกช่วยกัน อธิบาย ถุงมือที่ทำจาก ยาง ตุ๊กตาฉี่และอิฐ ทนไฟ

17 โครงการในภาค เรียนที่ 2

18 โครงการทัศนศึกษา นอกสถานที่

19 วันที่ปฏิบัติงานตาม โครงการ วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน พ. ศ. 2548 สถานที่จัดกิจกรรม สวนสัตว์ จ. สงขลา

20 วัตถุประสงค์ของ โครงการ 1. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ รู้จักการทำงานเป็นทีม 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ ประสบการณ์ใหม่ๆนอกสถานที่

21 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 1. สมาชิกของชมรมมีความสนิท สนมกันมากขึ้น 2. สมาชิกของชมรมได้รับความรู้ เพิ่มเติมมากขึ้น 3. สามารถปลูกจิตสำนึกให้กับ สมาชิกชมรมได้อนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก ขึ้น

22 โครงการทำ กระทงขายในวัน ลอยกระทง

23 วันที่ปฏิบัติงานตาม โครงการ วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2548

24 สถานที่จัด กิจกรรม ทางเดินข้างคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์

25 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ชมรมวัสดุ ศาสตร์. โครงการสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google