งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2549 “การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง” ท่านเคยได้ยินเรื่องนี้หรือไม่ ??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2549 “การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง” ท่านเคยได้ยินเรื่องนี้หรือไม่ ??"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2549 “การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง” ท่านเคยได้ยินเรื่องนี้หรือไม่ ??

2 การประเมินคุณภาพภายนอกมีประโยชน์อะไร? พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้จ้างงานและสาธารณชนมีข้อมูล สำหรับการตัดสินใจอย่างถูกต้องและเป็นระบบ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ ถูกต้องและเป็นระบบในการกำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษา

3 ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน มาตรวจ เยี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อ ตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2549

4 สมศ. คือใคร? สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

5 มอ.จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประเภทไหน? กลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มสาขาอะไร ? กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกเกิดขึ้นเมื่อใด? พ.ศ. 2544

6 คณะกรรมการ 3 ท่าน มาประเมินฯ คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชรรศ. ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์รศ. ดร. วิเชียร ชิวพิมาย คณะวิทยาศาสตร์ทำอะไร ? วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549

7 เข้าห้องเรียนตามปกติ แต่งกายสุภาพตามระเบียบมหาวิทยาลัย กล่าวทักทาย สวัสดี และพูดจาสุภาพ เมื่อมี กรรมการมาสอบถาม ตอบคำถามตามความเป็นจริงในเชิงสร้างสรรค์ และนำเสนอในประเด็นที่ต้องการให้เกิดการ พัฒนา นักศึกษาควรปฏิบัติตัวอย่างไร?

8 สนใจรายละเอียดทั้งหมด หาอ่านได้ที่..... http://www.sc.psu.ac.th/units/qa/index.asp สนใจเข้าฟังข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจาได้ที่... ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.00-12.00 น.


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2549 “การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง” ท่านเคยได้ยินเรื่องนี้หรือไม่ ??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google