งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ. ระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยสร้าง ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยสร้าง ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ. ระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยสร้าง ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยสร้าง ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

2 ระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยสร้าง ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยสร้าง ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็น กระบวนการที่ใช้เทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบ ระบบสารสนเทศขององค์การ ให้ สามารถดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็น กระบวนการที่ใช้เทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบ ระบบสารสนเทศขององค์การ ให้ สามารถดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ

3 ความสำคัญของผู้ใช้ต่อการ พัฒนาระบบ User = ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ Us er ความ ต้องการ ความ ต้องการ ความไม่ พอใจ ความไม่ พอใจ ระบบที่ ต้องการ ระบบที่ ต้องการ พัฒนา ระบบ

4 ปัญหาของระบบสารสนเทศใน องค์การ เป็นสาเหตุให้เกิดความคิดในการ พัฒนาระบบใหม่ทดแทน 1. ความต้องการ ไม่ตอบสนอง User อย่างแท้จริง 2. กลยุทธ์ ระบบที่พัฒนาไม่เหมาะ กับองค์การ 3. เทคโนโลยี ระบบมีเทคโนโลยีไม่ เหมาะสม เช่น แพง 4. ซับซ้อน ระบบมีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่สะดวก 5. ผิดพลาด ระบบผิดพลาด บ่อยครั้ง 6. มาตรฐาน มาตรฐานต่ำ ยากต่อ การปรับปรุงและอ้างอิง

5 ปัจจัยในการพัฒนาระบบ 1.User 2. การวางแผน 3. การทดสอบ 4. การจัดเก็บเอกสาร 5. การเตรียมความพร้อม 6. การตรวจสอบและประเมินผล 7. การบำรุงรักษา 8. การเตรียมพร้อมสำหรับการ พัฒนาในอนาคต

6 บทบาทนักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 1. ที่ปรึกษา (Consultant) 2. ผู้เชี่ยวชาญ (Supporting Expert) 3. ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

7 หน้าที่อื่นๆ ของนักวิเคราะห์ระบบ หน้าที่หลัก วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบระบบ 1. ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ 1. ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ 2. รวบรวมข้อมูลของระบบเพื่อทราบปัญหา 2. รวบรวมข้อมูลของระบบเพื่อทราบปัญหา 3. วางแผนแต่ละขั้นตอน 3. วางแผนแต่ละขั้นตอน 4. ออกแบบการทำงานให้สอดคล้องความ ต้องการ 4. ออกแบบการทำงานให้สอดคล้องความ ต้องการ 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 6. วิเคราะห์ข้อกำหนดด้านฐานข้อมูล 6. วิเคราะห์ข้อกำหนดด้านฐานข้อมูล 7. ทำเอกสารประกอบแต่ละขั้นตอน 7. ทำเอกสารประกอบแต่ละขั้นตอน 8. กำหนดลักษณะของเครือข่าย 8. กำหนดลักษณะของเครือข่าย 9. สร้างแบบจำลองของโปรแกรมที่ พัฒนาขึ้น 9. สร้างแบบจำลองของโปรแกรมที่ พัฒนาขึ้น 10. ติดตั้งและทำการปรับเปลี่ยนระบบ 11. จัดทำแบบสอบถามถึงผลการดำเนินงาน ของระบบ 12. บำรุงรักษาและประเมินผลการปฏิบัติงาน 13. เป็นผู้ให้คำปรึกษา ผู้ประสานงาน และผู้ แก้ปัญหา

8 ทีมงานพัฒนาระบบ 1. คณะกรรมการดำเนินงาน (Steering Committee) 2. ผู้จัดการระบบสารสนเทศ (MIS Manager) 3. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 4. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 5. นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 6. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล (Information Center Personal) 7. ผู้ใช้ (User)

9 วิธีพื้นฐานในการพัฒนาระบบ 1. วิธีเฉพาะเจาะจง (Ad Hoc Approach) 2. วิธีสร้างฐานข้อมูล (Database Approach) 3. วิธีจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Approach) 4. วิธีจากบนลงล่าง (Top-Down Approach)

10 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ สารสนเทศ 1. การสำรวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation) 2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) 3. การออกแบบระบบ (System Design) 4. การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ (System Acquistion) 5. การติดตั้งระบบและการ บำรุงรักษา (System Implementation and Maintenance)

11 รูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ 1. รูปแบบน้ำตก (Waterfall Model) วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับ ใช้ บำรุงรักษา 2. รูปแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary Model) Version 1, 2 3. รูปแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Model) Phase 1, 2 4. รูปแบบเกลียว (Spiral Model) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา วน กลับไปมา

12 การปรับเปลี่ยนระบบ 1. การปรับเปลี่ยนโดยตรง (Direct Conversion) หยุดของเก่าทันที 2. การปรับเปลี่ยนแบบขนาน (Parallel Conversion) ระบบเดียวกัน ระบบเก่า ระบบใหม่ ขนานกันไป 3. การปรับเปลี่ยนแบบเป็นระยะ (Phased Conversion) ระบบเก่าระบบประเมินผล ระบบ ใหม่ระบบการพนักงาน 4. การปรับเปลี่ยนแบบนำร่อง (Pilot Conversion) ถ้าเปลี่ยนได้ดี ขยายไปเรื่อยๆ

13 THE END


ดาวน์โหลด ppt 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ. ระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยสร้าง ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยสร้าง ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google