งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

2 ระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศขององค์การ ให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3 ความสำคัญของผู้ใช้ต่อการพัฒนาระบบ
User = ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ความต้องการ ความไม่พอใจ ระบบที่ต้องการ User พัฒนาระบบ

4 ปัญหาของระบบสารสนเทศในองค์การ
เป็นสาเหตุให้เกิดความคิดในการพัฒนาระบบใหม่ทดแทน 1. ความต้องการ ไม่ตอบสนอง User อย่างแท้จริง 2. กลยุทธ์ ระบบที่พัฒนาไม่เหมาะกับองค์การ 3. เทคโนโลยี ระบบมีเทคโนโลยีไม่เหมาะสม เช่น แพง 4. ซับซ้อน ระบบมีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่สะดวก 5. ผิดพลาด ระบบผิดพลาดบ่อยครั้ง 6. มาตรฐาน มาตรฐานต่ำ ยากต่อการปรับปรุงและอ้างอิง

5 ปัจจัยในการพัฒนาระบบ
1. User 2. การวางแผน 3. การทดสอบ 4. การจัดเก็บเอกสาร 5. การเตรียมความพร้อม 6. การตรวจสอบและประเมินผล 7. การบำรุงรักษา 8. การเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาในอนาคต

6 บทบาทนักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
1. ที่ปรึกษา (Consultant) 2. ผู้เชี่ยวชาญ (Supporting Expert) 3. ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

7 หน้าที่อื่นๆ ของนักวิเคราะห์ระบบ
หน้าที่หลัก วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบระบบ 1. ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ 2. รวบรวมข้อมูลของระบบเพื่อทราบปัญหา 3. วางแผนแต่ละขั้นตอน 4. ออกแบบการทำงานให้สอดคล้องความต้องการ 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ 6. วิเคราะห์ข้อกำหนดด้านฐานข้อมูล 7. ทำเอกสารประกอบแต่ละขั้นตอน 8. กำหนดลักษณะของเครือข่าย 9. สร้างแบบจำลองของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 10. ติดตั้งและทำการปรับเปลี่ยนระบบ 11. จัดทำแบบสอบถามถึงผลการดำเนินงานของระบบ 12. บำรุงรักษาและประเมินผลการปฏิบัติงาน 13. เป็นผู้ให้คำปรึกษา ผู้ประสานงาน และผู้แก้ปัญหา

8 ทีมงานพัฒนาระบบ 1. คณะกรรมการดำเนินงาน (Steering Committee) 2. ผู้จัดการระบบสารสนเทศ (MIS Manager) 3. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 4. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 5. นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 6. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล (Information Center Personal) 7. ผู้ใช้ (User)

9 วิธีพื้นฐานในการพัฒนาระบบ
1. วิธีเฉพาะเจาะจง (Ad Hoc Approach) 2. วิธีสร้างฐานข้อมูล (Database Approach) 3. วิธีจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Approach) 4. วิธีจากบนลงล่าง (Top-Down Approach)

10 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. การสำรวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation) 2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) 3. การออกแบบระบบ (System Design) 4. การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ (System Acquistion) 5. การติดตั้งระบบและการบำรุงรักษา (System Implementation and Maintenance)

11 รูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ
1. รูปแบบน้ำตก (Waterfall Model) วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับใช้ บำรุงรักษา 2. รูปแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary Model) Version 1, 2 3. รูปแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Model) Phase 1, 2 4. รูปแบบเกลียว (Spiral Model) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา วนกลับไปมา

12 การปรับเปลี่ยนระบบ 1. การปรับเปลี่ยนโดยตรง (Direct Conversion) หยุดของเก่าทันที 2. การปรับเปลี่ยนแบบขนาน (Parallel Conversion) ระบบเดียวกัน ระบบเก่า ระบบใหม่ ขนานกันไป 3. การปรับเปลี่ยนแบบเป็นระยะ (Phased Conversion) ระบบเก่าระบบประเมินผล ระบบใหม่ระบบการพนักงาน 4. การปรับเปลี่ยนแบบนำร่อง (Pilot Conversion) ถ้าเปลี่ยนได้ดี ขยายไปเรื่อยๆ

13 THE END


ดาวน์โหลด ppt 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google