งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8. ระบบผู้เชี่ยวชาญ. ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึง การพัฒนาให้ระบบ คอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงาน ใกล้เคียงกับระบบการประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8. ระบบผู้เชี่ยวชาญ. ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึง การพัฒนาให้ระบบ คอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงาน ใกล้เคียงกับระบบการประมวลผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8. ระบบผู้เชี่ยวชาญ

2 ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึง การพัฒนาให้ระบบ คอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงาน ใกล้เคียงกับระบบการประมวลผล และการตอบสนองของมนุษย์ที่มี ต่อแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงาน แทนที่มนุษย์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึง การพัฒนาให้ระบบ คอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงาน ใกล้เคียงกับระบบการประมวลผล และการตอบสนองของมนุษย์ที่มี ต่อแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงาน แทนที่มนุษย์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3 ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 1. การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) หรือบางครั้ง เรียกว่าภาษาธรรมชาติ 2. ระบบภาพ (Vision System) ถูก พัฒนาขึ้นเพื่อลอกเลียนการมองเห็น ของบุคคล 3. ระบบเครือข่ายเส้นประสาท (Neural Networks) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูก พัฒนาให้จำลองการทำงานของสมอง และระบบเส้นประสาทของมนุษย์ 4. หุ่นยนต์ (Robotics) เป็นสาขาสำคัญ ของปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความสนใจ จากบุคคลทั่วไป หุ่นยนต์ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อจำลองการทำงานของมนุษย์ 5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาให้ สามารถรับรู้และทำงานเฉพาะด้านได้ อย่างผู้เชี่ยวชาญ

4 ตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ ประโยชน์ในองค์กร ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในลักษณะคล้าย กับเป็นหน่วยบันทึกความจำของ องค์กรกลายเป็นฐานความรู้องค์กร ที่พนักงานสามารถเข้าไปสืบค้นและ หาคำปรึกษาได้ในทุกเวลา ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในลักษณะคล้าย กับเป็นหน่วยบันทึกความจำของ องค์กรกลายเป็นฐานความรู้องค์กร ที่พนักงานสามารถเข้าไปสืบค้นและ หาคำปรึกษาได้ในทุกเวลา ช่วยสร้างกลไกที่ไม่นำความรู้สึก ความเหนื่อยล้า หรือความกังวลเข้า มาเป็นองค์ประกอบ ช่วยสร้างกลไกที่ไม่นำความรู้สึก ความเหนื่อยล้า หรือความกังวลเข้า มาเป็นองค์ประกอบ ช่วยนำมาใช้ในการทำงานที่เป็น งานประจำ หรืองานที่น่าเบื่อหน่าย ช่วยนำมาใช้ในการทำงานที่เป็น งานประจำ หรืองานที่น่าเบื่อหน่าย ช่วยเพิ่มความสามารถใน ฐานความรู้ขององค์กร ช่วยเพิ่มความสามารถใน ฐานความรู้ขององค์กร

5 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ระบบผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ที่เก็บ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปัญหา เฉพาะเรื่องและกระบวนการอนุมาน เพื่อนำไปสู่ผลสรุปของปัญหานั้น ระบบผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ที่เก็บ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปัญหา เฉพาะเรื่องและกระบวนการอนุมาน เพื่อนำไปสู่ผลสรุปของปัญหานั้น

6 กระจายความรู้ (Knowledge Distribution) กระจายความรู้ (Knowledge Distribution) ความแน่นอน (consistency) ความแน่นอน (consistency) เตรียมการณ์สำหรับอนาคต เตรียมการณ์สำหรับอนาคต เหตุผลสำคัญในการพัฒนาระบบ ผู้เชี่ยวชาญ

7 ประโยชน์ของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) 1. รักษาและป้องกันความรู้สูญหาย 2. เตรียมความพร้อมของข้อมูล 3. เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท 4. สามารถตัดสินปัญหาได้อย่าง แน่นอน 5. เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ

8 ข้อจำกัดของระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นการยากที่จะรวบรวมความรู้ได้ ครบถ้วน เป็นการยากที่จะรวบรวมความรู้ได้ ครบถ้วน ยากที่จะดึงความรู้มาจากคนที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญ ยากที่จะดึงความรู้มาจากคนที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญ วิธีแก้ปัญหาอาจมีหลายวิธีจาก ผู้เชี่ยวชาญหลายคน วิธีแก้ปัญหาอาจมีหลายวิธีจาก ผู้เชี่ยวชาญหลายคน นักวิศวกรความรู้ขาดแคลน หา ยากและค่าตอบแทนสูง นักวิศวกรความรู้ขาดแคลน หา ยากและค่าตอบแทนสูง คำตอบของระบบผู้เชี่ยวชาญอาจ ไม่ถูกต้องนัก ถ้าไม่มีการรวบรวม ความรู้ที่ดีพอ คำตอบของระบบผู้เชี่ยวชาญอาจ ไม่ถูกต้องนัก ถ้าไม่มีการรวบรวม ความรู้ที่ดีพอ ระบบผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถ จัดการกับความรู้ที่ไม่แน่นอนได้ ระบบผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถ จัดการกับความรู้ที่ไม่แน่นอนได้

9 ส่วนประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) 1. ฐานความรู้ (Knowledge Base) 2. เครื่องอนุมาน (Inference Engine) 2.1 การอนุมานแบบไปข้างหน้า (Forward Chaining Inference) 2.2 การอนุมานแบบย้อนหลัง (Backward Chaining Inference) 3. ส่วนดึงความรู้ (Knowledge Acquisition Subsystem) 4. ส่วนอธิบาย (Explanation Subsystem) 5. การติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)

10 องค์ความรู้ องค์ความรู้ หมายถึง ระดับของภูมิ ปัญญาในการรับรู้และการทำความ เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะมีความแตกต่างกันอยู่ 2 ประการ 1. ความชัดเจน ความถูกต้อง ความ ชัดเจน 2. ความเป็นสากล ความรู้มีลักษณะ เป็นสากลและเป็นธรรมชาติ

11 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การเลือกอุปกรณ์ - การแสดงความรู้ - อนุมาน - การติดต่อกับผู้ใช้ - ชุดคำสั่ง - การดูแลรักษาและการพัฒนาระบบ 3. การถอดความรู้ 4. การสร้างต้นแบบ นำเอาส่วนประกอบ ต่าง ๆ ที่กล่าวมาประกอบการสร้าง ต้นแบบ (Prototype) ของระบบ ผู้เชี่ยวชาญ (ES) 5. การขยายระบบ การทดสอบและ บำรุงรักษา

12 THE END


ดาวน์โหลด ppt 8. ระบบผู้เชี่ยวชาญ. ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึง การพัฒนาให้ระบบ คอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงาน ใกล้เคียงกับระบบการประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google