งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8. ระบบผู้เชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8. ระบบผู้เชี่ยวชาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8. ระบบผู้เชี่ยวชาญ

2 ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึง การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับระบบการประมวลผลและการตอบสนองของมนุษย์ที่มีต่อแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานแทนที่มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
1. การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) หรือบางครั้งเรียกว่าภาษาธรรมชาติ 2. ระบบภาพ (Vision System) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลอกเลียนการมองเห็นของบุคคล 3. ระบบเครือข่ายเส้นประสาท (Neural Networks) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาให้จำลองการทำงานของสมองและระบบเส้นประสาทของมนุษย์ 4. หุ่นยนต์ (Robotics) เป็นสาขาสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป หุ่นยนต์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจำลองการทำงานของมนุษย์ 5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาให้สามารถรับรู้และทำงานเฉพาะด้านได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ

4 ตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ในองค์กร
ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในลักษณะคล้ายกับเป็นหน่วยบันทึกความจำขององค์กรกลายเป็นฐานความรู้องค์กรที่พนักงานสามารถเข้าไปสืบค้นและหาคำปรึกษาได้ในทุกเวลา ช่วยสร้างกลไกที่ไม่นำความรู้สึก ความเหนื่อยล้า หรือความกังวลเข้ามาเป็นองค์ประกอบ ช่วยนำมาใช้ในการทำงานที่เป็นงานประจำ หรืองานที่น่าเบื่อหน่าย ช่วยเพิ่มความสามารถในฐานความรู้ขององค์กร

5 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
ระบบผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเรื่องและกระบวนการอนุมาน เพื่อนำไปสู่ผลสรุปของปัญหานั้น

6 เหตุผลสำคัญในการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ
กระจายความรู้ (Knowledge Distribution) ความแน่นอน (consistency) เตรียมการณ์สำหรับอนาคต

7 ประโยชน์ของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
1. รักษาและป้องกันความรู้สูญหาย 2. เตรียมความพร้อมของข้อมูล 3. เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท 4. สามารถตัดสินปัญหาได้อย่างแน่นอน 5. เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ

8 ข้อจำกัดของระบบผู้เชี่ยวชาญ
เป็นการยากที่จะรวบรวมความรู้ได้ครบถ้วน ยากที่จะดึงความรู้มาจากคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ วิธีแก้ปัญหาอาจมีหลายวิธีจากผู้เชี่ยวชาญหลายคน นักวิศวกรความรู้ขาดแคลน หายากและค่าตอบแทนสูง คำตอบของระบบผู้เชี่ยวชาญอาจไม่ถูกต้องนัก ถ้าไม่มีการรวบรวมความรู้ที่ดีพอ ระบบผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถจัดการกับความรู้ที่ไม่แน่นอนได้

9 ส่วนประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
1. ฐานความรู้ (Knowledge Base) 2. เครื่องอนุมาน (Inference Engine) 2.1 การอนุมานแบบไปข้างหน้า (Forward Chaining Inference) 2.2 การอนุมานแบบย้อนหลัง (Backward Chaining Inference) 3. ส่วนดึงความรู้ (Knowledge Acquisition Subsystem) 4. ส่วนอธิบาย (Explanation Subsystem) 5. การติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)

10 องค์ความรู้ องค์ความรู้ หมายถึง ระดับของภูมิปัญญาในการรับรู้และการทำความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะมีความแตกต่างกันอยู่ 2 ประการ 1. ความชัดเจน ความถูกต้อง ความชัดเจน 2. ความเป็นสากล ความรู้มีลักษณะเป็นสากลและเป็นธรรมชาติ

11 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การเลือกอุปกรณ์ - การแสดงความรู้ - อนุมาน - การติดต่อกับผู้ใช้ - ชุดคำสั่ง - การดูแลรักษาและการพัฒนาระบบ 3. การถอดความรู้ 4. การสร้างต้นแบบ นำเอาส่วนประกอบต่าง ๆ ที่กล่าวมาประกอบการสร้างต้นแบบ (Prototype) ของระบบผู้เชี่ยวชาญ (ES) 5. การขยายระบบ การทดสอบและบำรุงรักษา

12 THE END


ดาวน์โหลด ppt 8. ระบบผู้เชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google