งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐวิสาหกิจไทย : อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต พรายพล คุ้มทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐวิสาหกิจไทย : อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต พรายพล คุ้มทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐวิสาหกิจไทย : อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต พรายพล คุ้มทรัพย์

2 เอกสารอ้างอิง : “The Privatization Challenge: A Strategic, Legal, and Institutional Analysis of International Experience” by Pierre Guislain, The World Bank, 1997

3 เอกสารอ้างอิง : “ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ” ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 “ สาระน่ารู้ : การปฏิรูป รัฐวิสาหกิจ ” สำนักรัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง และ คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543

4 เอกสารอ้างอิง : “ สัมปทานในกิจการ สาธารณูปโภค ” พรายพล คุ้มทรัพย์ และ สมัย โกรธินทาคม 2544 “State Enterprises and Privatization in Thailand: Problems, Progress and Prospects” by Praipol Koomsup 2003

5 เค้าโครงการบรรยาย 2 ส่วน : ความเป็นมา ปัญหา และความ พยายามปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ ไทย การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

6 บทบาทของภาครัฐในด้าน เศรษฐกิจ นโยบายและแผน บริหารและกำกับดูแล ผลิตสินค้าและบริการ

7 บทบาทของภาครัฐในด้าน เศรษฐกิจ หน่วยราชการ : นโยบายและ บริหาร บริการ / สินค้า สาธารณะ ( ใช้เงินภาษี ) รัฐวิสาหกิจ : ผลิตสินค้าและ บริการ ( คิดค่า สินค้าและบริการโดยตรง )

8 โดยปกติภาคเอกชนผลิต สินค้าและบริการได้ ทำไมจึงต้องมีรัฐวิสาหกิจ ? รัฐวิสาหกิจลงทุนและผลิต ใน กรณีที่สินค้าและบริการมี ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและ สังคม โดย – ไม่ควรให้เอกชนทำ ( เพื่อ “ ความมั่นคง ”) – ผูกขาดธรรมชาติ (natural monopoly) และจำเป็นต่อ การครองชีพ ( สาธารณูปโภค )

9 โดยปกติภาคเอกชนผลิต สินค้าและบริการได้ ทำไมจึงต้องมีรัฐวิสาหกิจ ? รัฐวิสาหกิจลงทุนและผลิต ใน กรณีที่สินค้าและบริการมี ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและ สังคม โดย – ไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ – ใช้เงินลงทุนสูง – เป็นอบายมุข ( ต้องควบคุม และเพื่อรายได้ )

10 แบ่งรัฐวิสาหกิจไทยได้ 5 ประเภท สาธารณูปโภค ( ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ขนส่ง ) รายได้จากอบายมุข ( บุหรี่ สลากกินแบ่ง สุรา ) ส่งเสริมบางสาขา / สวัสดิการ ( กีฬา สวนสัตว์ ท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม โคนม ยาง ยา วิจัย )

11 สถาบันการเงิน ( ธนาคาร พาณิชย์ ธนาคารพัฒนา เฉพาะด้าน : ออมสิน ธกส. ธอส. Exim SME) ความมั่นคงทางทหาร ( หนัง ทอผ้า แก้ว อาหารสำเร็จ แบตเตอรี่ อู่เรือ ) แบ่งรัฐวิสาหกิจไทยได้ 5 ประเภท

12 ความสำคัญของรัฐวิสาหกิจ ไทย 60 แห่ง สินทรัพย์ 2 ล้านล้านบาท (40% ของ GDP) โดยไม่ รวมสถาบันการเงิน รายจ่ายสูงกว่างบประมาณ ของรัฐบาล

13 หนี้ =1/3 ของหนี้สาธารณะ – ส่วนใหญ่มี กระทรวงการคลังค้ำประกัน พนักงาน 250,000 คน (1% ของกำลังแรงงาน ) ส่งรายได้เป็น 6% ของรายได้ รวมรัฐบาล ความสำคัญของรัฐวิสาหกิจ ไทย

14 รัฐวิสาหกิจไหนเอ่ย ?

15 ปัญหาของรัฐวิสาหกิจไทย บริการไม่น่าพอใจ – กรณีตัวอย่าง : รถไฟ ขส มก. ท่าเรือ ประปา ภาระการเงินสำหรับภาครัฐ – ไม่ขาดทุน – แต่ต้องกู้ยืมเพื่อลงทุนทุกปี ภาระหนี้สำหรับภาครัฐ

16 สาเหตุของปัญหา 3 ประการ ข้อจำกัดทางการเงิน ข้อบกพร่องของระบบและ องค์กร การผูกขาด ( ขาดการแข่งขัน )

17 สาเหตุของปัญหา ข้อจำกัดทางการเงิน – การปรับราคาและแรงกดดัน ทางการเมือง – ความจำเป็นในการลงทุน และการกู้ยืม – การขาดทุนและการปรับปรุง คุณภาพบริการ

18 สาเหตุของปัญหา ข้อบกพร่องทางระบบและ องค์กร : – กฎ ระเบียบ ไม่คล่องตัว – ระบบเงินเดือน สวัสดิการ และแรงจูงใจในการทำงาน – ความเหมาะสมของ คณะกรรมการ / ผู้บริหาร

19 ข้อบกพร่องทางระบบและ องค์กร : – โครงสร้างการควบคุมและ กำกับดูแล – การแทรกแซงทางการเมือง สาเหตุของปัญหา

20 การผูกขาด – ผูกขาดโดยธรรมชาติ หรือ โดยนโยบาย – ผู้บริโภคมีทางเลือกน้อย --> คุณภาพบริการต่ำ – การให้สัมปทานกับเอกชน แต่รัฐวิสาหกิจเป็นคู่แข่งที่ทำ หน้าที่กำกับดูแลด้วย

21 การปรับปรุงกิจการ รัฐวิสาหกิจไทย เริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาที่ 1 – แต่จริงจังในช่วงกว่า 10 ปีที่ ผ่านมา ในทศวรรษ 1990 ให้สัมปทาน เอกชนในสาขา ไฟฟ้า โทรคมนาคม ทางด่วน ท่าเรือ ประปา

22 อำนาจการผูกขาดและการ กำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ ยัง เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน การขยาย - ยุบรัฐวิสาหกิจ บางแห่ง การปรับปรุงกิจการ รัฐวิสาหกิจไทย

23 การปรับปรุง “ ธรรมาภิบาล ” ของรัฐวิสาหกิจ – รัฐวิสาหกิจชั้นดี – การสรรหา แต่งตั้ง และดำรง ตำแหน่งของผู้บริหาร การปรับปรุงกิจการ รัฐวิสาหกิจไทย

24 ความจำเป็นในการแปรรูป รัฐวิสาหกิจอย่างจริงจัง ( เพิ่ม บทบาทของเอกชน ) การปรับปรุงกิจการ รัฐวิสาหกิจไทย


ดาวน์โหลด ppt รัฐวิสาหกิจไทย : อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต พรายพล คุ้มทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google