งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ก๊าซธรรมชาติ 1. เอกสารอ้างอิง  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 10  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ก๊าซธรรมชาติ 1. เอกสารอ้างอิง  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 10  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ก๊าซธรรมชาติ 1

2 เอกสารอ้างอิง  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 10  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies and Profits. บทที่ 7 และ 10 2

3 เอกสารอ้างอิง  เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ ก๊าซธรรมชาติ ใน website ของ ปตท. (www.pttplc.com) 3

4 4 ราคาน้ำมันแพง ทำให้หันมาใช้ NG มากขึ้น ในอัตราเพิ่มที่สูง NG ในโลกมีเหลือใช้อีก 65 ปี 4

5 5 ¾ ของปริมาณสำรองอยู่ในรัสเซีย และตะวันออกกลาง กว่าครึ่งอยู่ในรัสเซีย อิหร่าน และ กาตาร์ รัสเซีย และสหรัฐฯ เป็นผู้ใช้ NG รายใหญ่ที่สุด 5

6 6

7 7

8 8

9 9 NG สำคัญกับไทย พบมากใน ประเทศและนำมาใช้ทดแทนน้ำมัน เกือบ 30 ปีแล้ว ( ตั้งแต่ 2524) ลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญ : เป็นก๊าซ ทำให้เก็บสำรองและ ขนส่งได้ยาก ส่วนใหญ่ขนส่งทางท่อ (pipeline) ( น้ำมันขนส่งได้ทั้งทางท่อ รถบรรทุก รถไฟ และเรือ ) 9

10 10 ลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญ : สร้างท่อใช้เงินลงทุนสูง และไปถึง เฉพาะจุด ระยะไกล (> 3000 กม.) มักจะ ขนส่งทางเรือตู้เย็น ในรูป liquefied natural gas (LNG) ลดปริมาตรลง 600 เท่าโดย ความเย็น อุณหภูมิ –164 ๐ C เป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้หมดจด ค่อนข้างสะอาด 10

11 11 ลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญ : หน่วยวัดปริมาตร ลูกบาศก์ฟุต (cubic feet cf.) หรือ ลูกบาศก์ เมตร (cubic meters cm.) หน่วยความร้อนเป็น BTU (British Thermal Unit) 1 cf. = 1,000 BTU 1,000 cf. = 1 ล้าน BTU (MMBTU)  หน่วยมาตรฐานใน การกำหนดราคา 11

12 12 ส่วนประกอบของ NG: ก๊าซมีเธน (methane หรือ C 1 คือ C 1 H 4 ) เป็นองค์ประกอบใหญ่ สุด (>70%) ใช้เป็นเชื้อเพลิงใน โรงไฟฟ้า โรงงาน และรถยนต์ (CNG หรือ NGV) 12

13 13 ส่วนประกอบของ NG: ก๊าซอีเธน (ethane หรือ C 2 คือ C 2 H 6 ) ใช้เป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ( เช่น เม็ดพลาสติก ) 13

14 14 ส่วนประกอบของ NG: ก๊าซโพรเพน (propane หรือ C 3 คือ C 3 H 8 ) และก๊าซบิวเทน (butane หรือ C 4 คือ C 4 H 10 ) C 3 ใช้เป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี C 3 + C 4 ผสมกันเป็นของเหลวอัด ใส่ถัง เป็นก๊าซหุงต้ม (liquefied petroleum gas หรือ LPG) ใช้ เป็นเชื้อเพลิงเพื่อหุงต้ม ใน โรงงาน และในยานยนต์ 14

15 15 ส่วนประกอบของ NG: C 5 ขึ้นไป คือ ก๊าซโซลีน ธรรมชาติ (natural gasoline) ใช้กลั่นเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมัน CO 2 ใช้ทำน้ำแข็งแห้ง Condensate น้ำมันดิบชนิดหนึ่ง ซึ่งพบร่วมกับ NG และแยกได้ที่ แท่นผลิต 15

16 16 ก๊าซธรรมชาติในไทย : ผลจากการเร่งสำรวจหลังวิกฤติ น้ำมันครั้งแรก พบมากในอ่าวไทย เริ่มผลิตได้ในปี 2524 ขนส่งทางท่อซึ่งวางจากแท่นผลิต ในทะเลมาขึ้นบกที่ระยอง และ ต่อไปยังโรงไฟฟ้าต่างๆ ไปสุดที่ สระบุรี 16

17 17 ก๊าซธรรมชาติในไทย : ส่วนใหญ่ (C 1 ) ใช้เป็นเชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้า ในโรงงาน และ CNG ในรถยนต์ C 3 + C 4 ผสมกันเป็นก๊าซหุงต้ม (LPG) ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อหุง ต้ม ในโรงงาน และในยานยนต์ ( มากขึ้นมากในช่วง 4 - 5 ปี 2548-51 เมื่อน้ำมันแพง ) 17

18 18 ก๊าซธรรมชาติในไทย : ส่วนอื่นๆ ใช้เป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และใช้กลั่นเป็น ผลิตภัณฑ์น้ำมัน การผลิตเพิ่มทุกปี แต่ไม่พอใช้ จึง ต้องนำเข้าจากพม่าตั้งแต่ปี 2543 โดยขนส่งทางท่อผ่านกาญจนบุรี ในปัจจุบันก๊าซพม่าเป็น 30% ของการใช้ทั้งหมด 18

19 19 ก๊าซธรรมชาติในไทย : ในปี 2550 การผลิตเริ่มในพื้นที่ ร่วมพัฒนา ไทย - มาเลเซีย (Joint Development Area หรือ JDA) ต้นปี 2550 ไทยมีปริมาณสำรอง ของ NG อยู่ 14.8 ล้านล้าน ลบ. ฟุต เหลือให้ใช้ได้อีก 18 ปี หาก รวมกับของประเทศเพื่อนบ้าน คาด ว่าจะใช้ไปได้อีกประมาณ 30 ปี 19

20 20 ก๊าซธรรมชาติในไทย : ปตท. เตรียมนำเข้า LNG จาก ตะวันออกกลาง เริ่มในปี 2554 20

21 21 ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย : ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิต ไฟฟ้า เพื่อทดแทน น้ำมันเตา ข้อดี : มีมากในประเทศ ต้นทุนต่ำ และสะอาด 21

22 22 ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย : ข้อเสีย : การผลิตไฟฟ้าต้องพึ่งพา NG สูงมากถึง 70% กระจุกตัว และเสี่ยงเกินไป ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้น ในที่สุด และราคาจะแพงตาม น้ำมันในอนาคต 22

23 23 Production (Import / Export) and Consumption of Primary Commercial Energy in Thailand Unit : KBD (COE)

24 24 Power Generation by Type of Fuel (PDP 99-02) Unit : GWh

25 25 ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย : ถ้าไม่ใช้ NG เพิ่มขึ้น แล้วจะใช้ เชื้อเพลิงอะไรผลิตไฟฟ้าใน อนาคต ? ตามแผน PDP 2007 (Power Development Plan 2007) จะ ใช้ถ่านหินนำเข้าและนิวเคลียร์ 25

26 26 ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย : ถ่านหิน : ราคาถูก แต่สกปรก นิวเคลียร์ : ไม่มีก๊าซเรือนกระจก แต่มีกัมมันตภาพรังสี ที่ “ อันตราย ” ถ้าไม่ใช้ถ่านหินนำเข้าและ นิวเคลียร์ จะต้องพึ่งพา NG สูง มากถึงกว่า 80% 26


ดาวน์โหลด ppt 1 ก๊าซธรรมชาติ 1. เอกสารอ้างอิง  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 10  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google